Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Biodynamiska Föreningen

Biodynamiska föreningen bildades 1944 och har sedan dess, som en av de verkliga pionjärerna inom den svenska miljörörelsen, arbetet för att förverkliga de ekologiska och biodynamiska idéerna i svenskt jordbruk och trädgårdsodling. Biodynamiska föreningen arbetar för yrkesodlare, fritidsodlare, konsumenter och för alla som vill bevara mångfalden och utveckla den levande landsbygden i Sverige.

Kultura-Biodynamisk Tidskrift ges ut med fyra nummer varje år. Föreningen har sitt kontor i Järna utanför Södertälje. Föreningen har f.n. ca. 1500 medlemmar runt om i landet. Ordföranden är Mats Ahlberg, Rosendals Trädgård,Stockholm.

Vad gör vi ?

  • anordnar kurser för yrkes- och fritidsodlare
  • gratis odlingsrådgvning till våra medlemmar
  • tillverkning och försäljning av de växt- och mineralpreperat som används inom den biodynamiska odlingen.
  • verkar som remissinstans i jordbruks-och miljöfrågor för en långsiktig hållbar utveckling
  • tillhandahålla literatur som kan beställas direkt via föreningen
  • arbetar för att bevara och utveckla den levande landsbygden i Sverige
  • samarbetar med ekologiska lantbrukrna, folkrörelserådet, SKiS mm.
För kontakt med föreningen skriv till:

Biodynamiska föreningen
Skillebyholm
15321 Järna

Tel: 08 55151225/55151226
Fax: 08 551 51227
mail: biodynamiskaforeningen@swipnet.se
Hemsida: http://www.biodynamiskaforeningen.com

upp