Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Förbundet djurens rätt

Djurens Rätt grundades 1882 av personer från Danmark, Finland, Norge och Sverige som fördömde plågsamma experiment på djur för vetenskapliga ändamål. Djurens Rätt har i dag närmare 41 000 medlemmar och är Sveriges största djurrättsorganisation. 

Djurens Rätt
grundsyn är att samma hänsyn ska tas till varje kännande individs intressen oavsett arttillhörighet. Djurens Rätt verkar för att ändra den rådande samhällssynen som diskriminerar andra djur än människan på speciesistiska grunder, alltså arttillhörigheten avgör, inte om en individ har upplevelseförmåga och kan känna smärta, stress och ångest. Upplevelseförmåga bör vara en grundläggande princip för moralisk hänsyn.


Djurens Rätt verkar för avskaffande av djurförsök som innebär fysiskt och/eller psykiskt lidande och för att förbättra försöksdjurens situation så länge djurförsök existerar. 

Djurens Rätt verkar även för avskaffande av uppfödning och hantering av djur inom lantbruket som innebär fysiskt och/eller psykiskt lidande, för förbättring av lantbruksdjurens situation och för förbud mot pälsdjursuppfödning. 

Djurens Rätt agerar även mot andra former av exploatering av djur. Djurens Rätt är en uttalad antivåldsrörelse, religiöst och partipolitiskt obunden. Vi stödjer produktionsmetoder och konsumtionsmönster som tar hänsyn till den enskilda individen oavsett arttillhörighet, och som leder till ett hållbart och uthålligt samhälle utan förtryck av människor eller andra djur.

Djurens Rätt
är också medlem i, utöver Sveriges Konsumenter i Samverkan, KRAV, lobbyorganisation Eurogroup for Animal Welfare i EU, och samarbetar internationellt med andra organisationer. Djurens Rätt har representanter i de djurförsöksetiska nämnderna och andra statliga organ för främjande av alternativa metoder till djurförsök och djurskydd.


Djurens Rätt
Box 2005
125 02 Älvsjö 

Tel: 08-555 914 00
Fax: 08-555 914 50
E-post: info@djurensratt.se
Förbundet Djurens Rätts hemsida: http://www.djurensratt.se

upp