Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-03-07

VI BEHÖVER HJÄLP

Sveriges Konsumenter i Samverkan har ambitioner. Vi vill, behöver och måste växa, ha tillgång till fler experter, få hjälp av många på ideell bas för att snabbare nå målet - ökande konsumentinflytande


VI KAN INTE VÄNTA ......
på att antalet medlemmar ökar så mycket att vi får råd att anställa fler. Varför är svenska konsumenter inte motiverade att vara med i en fristående konsumentorganisation? Det verkar som många tyvärr är invaggade i tron att "det sköter myndigheterna och staten", men gör de det?
Varför är vi då så djupt oense om t ex fettets betydelse för hälsan, där myndigheterna verkar margarinfrälsta.
Varför händer ingenting när vi anmäler vilseledande reklam?
Varför har näringslivet obegränsade resurser för lobbying och deltagande utredningar, kommittéer och i remissförfarandet och ofta får igenom lagstiftning som skyddar företagen före konsumenterna?
Varför är alltid konsumenten den svagaste parten gentemot näringslivet

VI BEHÖVER ......

Experter inom olika områden som kan medverka med
faktasamling, utvärdering och sammanställning
medverka med att sammanställa remissvar
närvara på informationsmöten, föredrag och referensgruppsmöten med myndigheter och departement och rapportera
svara på frågor från intresserade eller oroliga konsumenter
ingå i kompetensgrupp inom SKIS för utveckling av gemensam policy inom olika områden

Praktisk hjälp ibland och vid behov
på kontoret med telefonpassning, svara på frågor eller göra större utskick
någon gång med transporter av t ex stora postvolymer eller vid deltagande i möten, då vi ska ha med massor av material, till mässor o s v
sköta ett bibliotek och distribuera intressanta klipp till deltagare i kompetensgrupper
redigera nyhetsbrev
bevaka vissa tidskrifter
det du kanske kan hjälpa till med som vi inte ens tänkt på
översättningar eller referat från engelska, franska, tyska, spanska, italienska
översättningar till olika språk för att vidga vår information utåt, t ex till speciella invandrargrupper, samt samverka med andra internationella organisationer, följa internationell facklitteratur

VÅRA VIKTIGASTE ARBETSOMRÅDEN ÄR ......

Hälsa
Miljö
Ekonomi
Globala frågor

Just nu söker vi speciellt experter och intresserade inom
Livsmedel och dess produktion, hantering, distribution, bearbetning, förpackning, märkning samt specialområden som allergi, tillsatser och nutrion
Jordbruk omfattande även utveckling av utsäde och produktionsmetoder
Standardisering på många områden, även omfattande livsmedel (CODEX)
Transporter av såväl resande som varor (p g a EUs kommande satsning på det Europeiska järnvägsnätet
Handel och dess utveckling, konsumentforskning (på vårt beteende), framtida trender, monopolisering, konkurrens, frihandel
Reklam dess kostnader, målsättning, metoder, även granskning och hantering av vilseledande marknadsföring, illojal konkurrens
Globala frågor och WTO

VI HAR ......
ambitionerna att snabbare utveckla konsumenternas inflytande över både vad vi äter, vår hälsa, den vård vi behöver, de varor och tjänster vi betalar för och allt vi måste betala för via skatten - som skulle kunna ändras innan skadan uppkommer.
Ett omfattande internationellt nätverk med kunniga och duktiga organisationer, specialiserade på många områden.

VI ÄR ......
helt inriktade på konsumenternas bästa och övertygade att med mer objektiv kunskap kan alla vara med och välja rätt för en bättre situation för var och en men också för vårt gemensamma bästa
Vi har inga bindningar till näringslivet, vare sig kommersiella företag, som producenter eller butikskedjor eller vinstdrivande organisationer
Vi har inga partipolitiska relationer eller preferenser eller på inget sätt finansiellt beroende av lojalitet mot några partipolitiska intressen
Vi har inga vinstintressen utan behöver bara resurser för att hjälpa konsumenter att vara medvetna, kunniga och medverka i den demokratiska utvecklingen
Vi har sedan många års arbete ett väl utvecklat nätverk med organisationer, myndigheter och departement och kan snabbt utnyttja detta för snabbare påverkan
Vi är en demokratiskt styrd organisation, där ett antal ideella och likatänkande organisationer sitter i vår styrelse (medlemsorganisationer) samt ett antal stödorganisationer (med vars ideologi vi sympatiserar och tvärtom, även om de är kommersiellt verksamma), samt enskilda stödmedlemmar
Vi har ett omfattande internationellt nätverk, medlemskap i AEC Association of European Consumers, via Konsument-Forum medlemskap i Consumers International, ledamot i EUs Konsument Kommitte, deltar i den Trans Atlantiska Konsument Dialogen TACD

VI VILL ......
Snabbare växa, formas och lyckas. Men vi vill inte vara beroende av statligt organisationsstöd eller enbart projektanslag. Därför är det nödvändigt att:
Ha tillgång till en stor stab av ideella medarbetare, för att hålla kostnaderna nere och snabbare kunna ta tag i nya frågor och göra skäl för ordet "frivilligorganisation".
Öka medlemsantalet för att öka resurserna och den demokratiska basen
Utveckla vår Internetsatsning och utveckla system för spridning av information, t ex elektroniska nyhetsbrev och pappersinformationen som t ex faktablad och generell medlemsinformation
Bli den starka och oberoende, fristående konsumentorganisation som alla är ense om att Sverige behöver

Kontakta oss!
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88
577 22 Hultsfred
Tel 0495-498 34 / 413 15
Fax 0495-498 35
skis-h(at)konsumentsamverkan.se

hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se
upp