Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
   
Programförklaring

Antagen av SKiS styrelse 21 februari 1995

Sveriges Konsumenter i Samverkan är sedan 22 februari 1994 en ideell förening. Bildad av ideella frivilligorganisationer. Föreningen har sitt ursprung i nätverket UNDERVERKET – Sveriges Konsumenter i Samverkan, som bildades av 15 organisationer i september 1993.

Organisationerna som ingår i denna förening är partipolitiskt obundna och företräder ingen enskild grupps intressen.

Sveriges Konsumenter i Samverkan vill:

  • bevaka och aktualisera viktiga konsumentfrågor
  • fokusera konsumtionen, dess mål och konsekvenser samt konsumentens möjligheter att påverka
  • informera, bilda opinion och samordna aktioner
  • arbeta för ökat konsumentinflytande

Föreningens stadgar uttrycker följande målsättning:
Föreningen har som uppgift bl.a. att verka för spridning av en ekologisk livssyn och en hållbar och uthållig utveckling i samhället, både lokalt och globalt, samt en etiskt godtagbar hållning till såväl människor som djur. Föreningen skall verka för resurshållning och motsätter sig en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser.

Med hänvisning till FN-dokumentet om konsumenternas rättigheter vill föreningen hävda och försvara dessa och representera konsumenterna och konsumentintressena. Vi vill också arbeta för en rimligare och rättvisare fördelning av landets och världens resurser samt för rätten till en hälsobefrämjande och livsnödvändig konsumtion.

Sveriges Konsumenter i Samverkan hävdar alla konsumenters rätt till en god livsmiljö och till livskvalitet, samt god kvalitet på såväl varor som tjänster, privata och offentliga. Kvalitet prioriteras därför i motsats till traditionellt prioriterade frågor som kvantitet, lågt pris, ökande urval och kortsiktigt materiellt välstånd.

Resursfrågor är direkt länkade till konsumtionen och är viktiga frågor för vår framtida överlevnad, för kommande generationer och, inte minst, för den framtida resursfördelningen mellan syd och nord.

Livsmedelsfrågorna kommer att vara en viktig del i föreningens verksamhet. Av såväl resurs- som hälso-, djurskydds- och miljöhänsyn arbetar vi för ökad konsumtion av livsmedel från växtriket och ökad användning av färska råvaror, företrädesvis av så lokalt ursprung som praktiskt är möjligt.

Föreningen verkar för en etiskt godtagbar hållning av djur avsedda för framställning av livsmedel eller för andra syften. Djuren ska födas upp och hållas på ett sådant sätt att de skonas från lidande och ska under sin livstid kunna få sitt naturliga beteende tillgodosett.

Sveriges Konsumenter i Samverkan arbetar för en konsekvensmedveten konsumtion inriktad mot hälsa och anpassning till kretsloppen. Vi vill via konsumtionen åstadkomma en ekologisk, etisk och socialt hänsynsfull utveckling i samhället, produktion och handel, lokalt såväl som globalt.

Vi anser att överdriven och felinriktad materiell konsumtion är en grundläggande orsak till många av de stora problemen i vår tid och att en förändring av livsstil krävs för att vi ska komma till rätta med problemen. Det är därför en viktig uppgift att stimulera till ändrade handlingsmönster så att allt fler kommer att medverka till förändringar mot ett hållbart och uthålligt samhälle.

Vi vill stimulera utvecklingen av alternativa handlingsmönster. Vi anser det viktigt att stimulera till ökad självförsörjning och ökade egna åtgärder, även i syfte att bevara viktiga konsument- och hushållningskunskaper och att öka krisberedskapen.

En viktig uppgift för föreningen är att ständigt hävda kraven på rättmätig och ärlig information om varor och tjänster, innefattande även produktmärkning och tydliga och utförliga innehållsförteckningar. Konsumenter ska även ha rätt till deltagande i beslutsprocessen.

Medlemsorganisationerna besitter tillsammans betydande kunskaper, och vår ambition är att
Sprida dessa samlade kunskaper bland konsumenter.

Vi kommer att verka på såväl det internationella, det nationella som det lokala planet. Den lokala verksamheten är dock grundläggande. Bildandet av lokala grupper kommer därför att prioriteras. Nätverkssamarbetet byggs successivt ut i olika riktningar och inom olika ämnesområden.

Sveriges Konsumenter i Samverkan avser att söka former för dialog med näringslivet för att tydligare framföra konsumenternas synpunkter och krav på såväl varors som tjänsters kvalitet, tillgänglighet och pris. Kontakterna kommer även att utvecklas med departement, myndigheter, politiska partier och förtroendevalda för att föra fram konsumenternas önskemål och ståndpunkter. Vi vill även utveckla samarbete med studieförbunden, kommunernas konsumentrådgivning samt miljö- och hälsovårdskontor (eller motsvarande) och – inte minst – skolan.

Sammanfattningsvis vill Sveriges Konsumenter i Samverkan:

  • verka för ökat konsumentinflytande och ökad respekt för konsumenternas roll i samhällsutvecklingen
  • verka för ökad spridning av opartisk och nyttig information och praktiska kunskaper, för att göra det möjligt för konsumenter att träffa kunniga, välgrundade och konsekvensmedvetna val och därmed påverka samhällsutvecklingen i en positiv ekologisk, social och fredlig riktning byggd på etiska överväganden
Sveriges Konsumenter i Samverkan vill:
  • bevaka och aktualisera viktiga konsumentfrågor
  • fokusera konsumtionen, dess mål och konsekvenser samt konsumentens möjligheter att påverka
  • informera, bilda opinion och samordna aktioner
  • arbeta för ökat konsumentinflytande.

Följande organisationer stöder SKIS 2009:

Dessutom tillkommer individuella medlemmar och lokalgrupper.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss