Konsument-information  
 
KoRtcirklar 
 

Det största problemet i informationssamhället är inte att få ut information utan att få in den. D v s  att den passerar informationsspärren och kan framtona i det allt större informationsbruset. 

Vi har därför startat ett projekt som vi kallar "kortcirklar". Grundtankarna bakom detta är följande: 

 • Informationsmängden är bedövande stor i dag. Avsändarna är oftast producenter och handel, som sprider "köpstimulerande information" i syfte att få konsumenter att köpa. 
 • Reklamtröttheten sprider sig och motståndet mot säljinformation ökar. All typ av information som kan förknippas med näringslivsintressen tas emot allt mindre entusiastiskt. 
 • Även information från myndigheter har svårt att tränga igenom. Man ser storebror och pekpinnar i överhetens ambitiösa strävan att "hjälpa oss att bli friskare och bättre". Man ser t o m  myndigheter bakom näringslivs-kampanjer, som t ex  den om 6-8 brödskivor om dagen. 
 • Konsumenter börjar bli alltmer vakna över vem som är avsändaren av informationen och mottagligheten ökar alltså när man förknippar avsändarens motiv med sina egna, d v s  konsumentnyttan. 
 • Livsrytmen blir allt snabbare och tiden räcker inte till. Främst i storstäderna, där mer tid går åt till transporter mellan arbete/dagis/butik/hem och avlämningsstationen för sorterade sopor, ägnar man allt mindre tid till inhämtande av information. 
För att nå fram och lyckas få in informationen måste det därför inte bara upplevas som nytta utan även ske tillräckligt snabbt. Därför siktar vi på korta cirklar, d.v.s. att på några få kvällar under en vecka koncentrerat få fram det väsentliga och "passera spärren" så att man stimuleras att vidareinformera sig. 
 
 • Informationsmängden är totalt sett för stor och oöverskådlig. Vi väljer därför att ta fram smala men viktiga områden och berika dem med bred konsekvensanalys. Målet är att på så sätt skapa ökad motivation till förändring. 
 • Trovärdighetsaspekten är i dag viktigare än mängdaspekten. Upplevs inte budskapet som trovärdigt hjälper inte mängden information och mängden pengar som investeras. En konsumentorganisation har förutsättningar att åtnjuta större trovärdighet än näringslivets reklamgurus och kanske t o m  organisationer som företräder särintressen eller egenintressen. 
 • Som konsumentorganisation ser vi det som en av våra största uppgifter att informera, bilda opinion och sprida kunskaper, som kan möjliggöra för oss konsumenter 
- att göra välgrundade och informerade val och 
- att vara medvetna om konsekvenserna av vårt sätt att konsumera. 

Ju mer denna informationsspridning lyckas desto bättre eller sämre blir utfallet för olika näringslivsbranscher. T ex  gynnar det grönsaksodlare som inte sprider en massa bekämpningsmedel, producenter av "glada djur", branscher som sysslar med vad som upplevs som nyttigheter (ex vegetabilier och fisk) medan tobaksindustrin och förpackningsindustrin med rätta kan se det som ett hot. 

Nyligen fick Konsumenter i Samverkan stöd ifrån Folkhälsoinstitutet för att starta upp verksamheten med kortcirklar och vi hoppas naturligtvis att vårt projekt ska bli lyckat och att vi kan utveckla nya vägar att informera med större effekt till lägre kostnad. 
 

En kortcirkel skall kunna upplevas som:  

 • trovärdig och pålitlig information 
 • snabb och enkel information 
 • nyttig och lönsam information 
 • konsekvens- och målinriktad information 
 • behövlig hjälp och inte påtvingad 
Motiv för att stödja denna form av verksamhet är t ex  följande:  
 • ett lågkostnadsalternativ 
 • högre genomtränglighet 
 • kostnadseffektivt 
 • ökad medverkan från konsumenthåll 
 • positiva synergieffekter (t ex  på miljö, hälsa, resurser, arbetstid, socialt, hushållning och ekonomi) 
Tillbaka   Hem