Redovisning av svaren från enkät om glutamat
Utförd av Sveriges Konsumenter i Samverkan bland läsare av nyhetsbrev, medlemmar och besökare av hemsidan (baserad på 909 svar – siffran inom parentes gäller de första 644 svaren)

Enkäten sändes ut 9/10 via e-post till våra medlemmar, läsare av KONSUMENT-rapporten, KR, samt Snabba KonsumentNyheter, SKN, och lades också ute på vår hemsida www.konsumentsamverkan.se

Inom 24 timmar hade drygt 600 svar inkommit. Det är en anmärkningsvärt hög svarsfrekvens och snabb dessutom, vilket får tolkas som att frågan är högaktuell.

Här kommer siffrorna på de olika frågorna:
A  Vad visste du om glutamat före debatten?
1.) Visste du att E621 och glutamat var samma sak?
64,6 (63) % visste inte t ex att E621 och glutamat var samma sak,
2.) Visste du att glutamat och smakförstärkare var samma sak?
medan 72,5 (73) % visste att glutamat och smakförstärkare var samma sak. Begreppsförvirringen är tydlig, ibland används ordet glutamat, ibland smakförstärkare i kombination med E612. Alltså är ett E-nr utan förklaring ingen upplysning utan att kolla i E-nummernyckel, det bör alltså stå E621 smakförstärkare.
B   Var har du hittat information om glutamat?
1.) Var har du läst om glutamat de senaste veckorna?
Redovisas ej
C   Vem behöver glutamat?
1.) Anser du att glutamat är en tillsats som vi konsumenter behöver?
97 (96,4) % angav att de inte ansåg att glutamat var en för konsumenter behövlig tillsats. 10 angav att glutamat var något konsumenterna behöver = 1 %.
2.) Anser du att glutamat främst är en tillsats som tillverkarna behöver?  
76,5 % angav att glutamat var en tillsats som främst tillverkarna behöver. 20.1 % angav nej.
3.) Anser du glutamat vara nyttig eller onyttig?
96,3 (96) % anser glutamat är en onyttig tillsats. 10 st angav nyttig.
D   Hur informerad är du?
48 (57,2) % svarade att de följt frågan länge. (Hög medvetandegrad). 22,8 % att de uppmärksammat sista tidens debatt i media.
E   Kontrollerar du märkningen på varor du ska köpa?
1.) Hur ofta?
58,6 % angav att man alltid kollar märkning på varor man köper, 38,6 % ibland.
2.) Tittar du specifikt efter
38,2 % tittar specifikt efter E621, medan 64,4 % kollar efter Smakförstärkare
F   Vems information om glutamat litar du på?
17,7 (18) % svarade att man litar på Livsmedelsverkets information om glutamat medan 80 (81) % anger att man litar på information från Sveriges Konsumenter i Samverkan.12,7 % angav dagspressen. (Man kan ha angett flera alternativ här)
G   Livsmedelsverkets roll att arbeta för konsumenternas bästa
1.) Anser du att Livsmedelsverket arbetar objektivt för konsumenternas bästa?
67,7 (68) % anger att man inte anser att Livsmedelsverket arbetar objektivt för konsumenternas bästa. 8,2 (9) % svarade JA medan 22,2 (22) % svarade ”vet ej”
2.) Anser du att Livsmedelsverket tar för mycket hänsyn till industrins intressen?
75 (74) % anger att man tycker att Livsmedelsverket tar för mycket hänsyn till industrins intressen. 3,6 % svarade nej medan 20,2 % inte visste.
3.) Sätt ett kryss i rutan om du kommer i håg att Livsmedelsverket varnat för:
En fråga förbryllar. Vi bad svararna att sätta kryss i rutor för vad de minns att Livsmedelsverket gått ut och varnat för. Själva kan vi inte komma ihåg att SLV någonsin varnat för: azofärger, sötningsmedel, glutamat, härdning av fetter, transfetter och genmodifierade livsmedel. Men här är antalet kryss i samma ordning: i % 20,8 - 15 - 5,9 - 18 -27,8 – 11 – (antal 141,87,38,114,182,66). Hela 51% angav inget av dessa, vilket ju stämmer.

Det kan inte tolkas på annat sätt än att om Livsmedelsverket går ut och kommenterar (ofta lugnar eller förnekar risk) i samband med larm, uppfattas eller blir det kvar i minnet känslan av att man varnat.
4.) Ange om du minns något annat som Livsmedelsverket gått ut och varnat för
Däremot har 299 (217) svarat att de minns att SLV varnat för akrylamid.
5.) Har du hört att Livsmedelsverket sagt att de ska undersöka ekologiska produkter om de är bättre för hälsan?
Redovisas ej
H  Har debatten och informationen påverkat dig?
50,4 (54) % uppgav att de undvikit glutamat sedan länge, medan 38,9 (40) % uppgav att de nu efter debatten undviker glutamat. Kan tolkas som att våra svarare till hälften varit uppmärksamma (48 % har följt frågan länge – annan fråga)
I   Har du tillgång till:
17,8 % har tillgång till Livsmedelsverkets E-nr nyckel, 20,8 % har tillgång till E-nummerguiden, 7,2 % har tillgång till båda, medan 54,1 % inte har tillgång till någondera.
J  Tycker du att det är för mycket matlarm i media?
72,6 (73) % svarar att de inte tycker att antalet matlarm är för många.. Vi hade väntat oss en annan siffra men det får tolkas som att våra läsare och medlemmar är medvetna och mycket informerade och tar larmen nyktert och anser att larmen är befogade. Endast 14,6 % ansåg att det var för mycket matlarm.
K  Skulle du vilja att konsumentrörelsen utvecklade en djupare dialog med tillverkarna för att tillhandahålla "Framtidens mat - på konsumeternas villkor"?
94,6 (94) % angav att de ville att konsumentrörelsen skulle utveckla en djupare dialog med tillverkarna för att tillhandahålla ”Framtidens mat – på konsumenternas villkor”, en satsning/projekt vi sedan en tid arbetat med. 7 st = 0,8 % angav nej
L  Skriv gärna en kommentar
38,5 (40) % har lagt till kommentarer, vilket får ses som att det finns ett stort engagemang bland konsumenter i dessa frågor och att man inte var uttröttad efter så många frågor. En särskild lista på positiva omdömen har tagits fram, vilket väl får ses som ett mycket gott betyg för våra insatser och vårt arbete. Vi är glada över dessa spontana yttringar.
Våra kommentarer av svaren
Procentsiffrorna för 909 svar och preliminära siffrorna efter 644 svar visar en mycket liten skillnad. Redan efter de första 60 svaren låg siffrorna mycket nära det slutgiltiga resultatet. 644 svar är ändå ett tillräckligt stor statistiskt underlag för att tolka siffrorna som säkra.

Man ska ta notera att denna enkät gjorts bland relativt informerade och medvetna konsumenter, som läst våra nyhetsbrev och frågan är om inte detta är mer relevant än att fråga 1000 personer ”på gatan” eller genom ett slumpvis urval. Eftersom enkäten var öppen för svar från läsare direkt på vår hemsida kan vi inte ange någon exakt %-siffra på antal svar från de som fått enkäten per e-post.