Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-02-18

Utredning föreslår högre skatt på gifter

Den statliga utredning som haft i uppgift att se över skatterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel, den s k HOBS-utredningen, är nu klar.

Betänkandet "Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?" (SOU 2003:9) kan laddas ner som pdf-fil på Finansdepartementets hemsida >>


På sikt föreslår utredningen en skatt på bekämpningsmedel som differentieras för att bli högre för medel med större farlighet för miljö och hälsa. Om tillräckliga medel anslås bör ett sådant system kunna sjösättas inom fem år, enligt utredningen. I det korta perspektivet föreslår man bara en högst marginell höjning av nuvarande generella skatt. För handelsgödsel föreslås ingen förändring.

Högre skatt på gifter i jordbruket kan på sikt gynna den ekologiska odlingen. Sveriges Konsumenter i Samverkan har tidigare ställt kravet på sänkt moms på ekologisk mat, men det har avvisats. En högre skatt på bekämpningsmedel skulle kunna ha en motsvarande utjämnande effekt. Skattehöjningen kan göra att det konventionella jordbruket måste ta en större kostnad för de negativa effekter som gifterna i jordbruket egentligen har för samhället. Man kan också hoppas att
fler konventionella jordbrukare ser fördelarna med ekologisk odling och lägger om så snart det är möjligt.

Danmarks miljöminister Hans Christian Schmidt tänker lägga fram ett förslag i april som ska få bönderna att minska den kemiska bekämpningen. Om jordbrukarna får sämre skörd på grund av att de använder mindre bekämpningsmedel ska de få ekonomisk kompensation, säger miljöministern till www.landsbladet.dk

Utspelet beror på de allt fler fynden av bekämpningsmedelsrester i brunnar på landsbygden. Antalet brunnar som har stängts på grund av för höga gifthalter har fördubblats på tre år. Enligt dansk expertis på vattenforskning kommer gifthalten i grundvattnet att öka de närmaste 20 åren.

Svenska vattenverk har i åratal pumpat ut dricksvatten till hushållen med rester av giftiga bekämpningsmedel som överskrider EU:s gränsvärden många gånger om, enligt programmet Uppdrag Granskning i SVT 1 den 17 december 2002! KRAV har sänt ut ett pressmeddelande om att kemiska bekämningsmedel är förbjudna i ekologisk odling och att hushållen därmed själva kan bidra till att giftbesprutningen och föroreningen av grundvattnet minskar genom att välja KRAV-märkt.

Läs mer >>
upp