Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Värphönorna och burarna......
 
Vad går vår kampanj ut på?
 

Följande avsnitt är hämtat ur Jordbruksdepartementets folder "Om äggproduktion i Sverige". Du kan ladda ner den här och printa ut den, om du inte vill ringa Jordbruksdepartementet och beställa den.

 Översikten över projekten i denna folder finns också här på hemsidan. 

En sammanfattning från broschyren ( lite bakgrundsfakta) visar vi också här:


År 1988 trädde en ny djurskyddslag i kraft. I lagen föreskrivs att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö så att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Enligt gällande regler får höns för äggproduktion inte inhysas i traditionella burar. Genom en övergångsbestämmelse får befintliga anläggningar användas t.o.m. år 1998. 

I maj 1997 kompletterades förbudet mot traditionella hönsburar med funktionskrav, som innebär att hönsens behov av rede, sittpinne och sandbad ska tillgodoses. Inhysningen ska ske på ett sådant sätt att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg nivå. Tidsbegränsad och individuellt prövad dispens på gårdsnivå kan medges efter den 1 januari 1999 för traditionella burar som uppfyller högt ställda djurskyddskrav. 

Utöver forskning och utveckling kring system för frigående höns behövs ett ändrat köpbeteende. Det effektivaste sättet att förbättra hönsens levnadsvillkor är att vi som konsumenter gör medvetna val i butiken. Äggprojektet syftar till att informera om olika system för hönshållning och att motivera konsumenter att göra val som främjar en god djuromsorg. 


Vi tycker det är mycket intressant att departementet avsatt dessa pengar för att informera, ge en djupare kunskap om äggproduktionen och för oss organisationer att bilda opinion i en viktig fråga, och på ett område där producentintressena är starka och man har arbetat hårt på att bevara de gamla systemen. Motståndet har varit mycket hårt mot att "släppa hönorna ur burarna". 

Visst handlar det om investeringar i nya system. Kan man slippa dem så är det ekonomiskt intressant ur producentsynpunkt. De gamla bursystemen är också byggda för att få mesta möjliga ägg ut av hönorna med minsta möjliga foderinsats och arbetsinsats från personalen. 

Det är inget konstigt om man är producent, men vad tycker vi konsumenter? Det är väl också viktigt. Det är ju vi som ska både äta och betala. 

Vår avsikt med denna kampanj är främst inte att informera om alla tekniska data om systemen, fodret och djuren. Det finns sådan information på andra hemsidor, videofilmer eller informationsmaterial för andra projekt i denna aktion. (Se projektlistan ). Alla projekten har också en gemensam logo, längst ner i högra hörnet. Därifrån går också en länk till projektlistan. 

Vår kampanj har två specifika målsättningar:

 Dels vill vi nå ungdomar, framtidens konsumenter. 

30% av befolkningen i vårt land är ungdomar utan rösträtt! Men vi vill visa de unga att de kan påverka ändå, att de har en röst trots att de inte har rösträtt i politiska val. Men här gäller det ett annat val, valet av ägg, som konsument och därmed valet av framtida produktionssystem för ägg. Det kan vi faktiskt bestämma, alla vi konsumenter. Genom ökad efterfrågan på rätt produkt kommer producenterna att ställa om snabbare. 

Det här projektet innebär för vår del att vi också startar en speciell satsning på ungdom, med en helt specifik hemsida "ung_plattform" som ska få göras av ungdom för ungdom. Den är under uppbyggnad och via länken här kan du se hur långt den kommit. 

Dels vill vi visa på konsumenternas möjlighet till inflytande

 Konsumentinflytandet är på gång, mer än någonsin. Du kan informera dig mer om det på vår övriga del av hemsidan. För att lobba för konsumenternas intressen behövs vi, en riksomfattande konsumentorganisation, som inte har bindningar till producent- eller handelsintressena. Alltför länge har vi varit för passiva, lockats och lytt reklamen och extrapriserna och därigenom mest gynnat näringslivets intressen. Visst ska näringslivet finnas, men vi finns ju också! Vi måste väl få ha något att säga till om, vi som lydigt betalar, sällan klagar men äter det vi fått för pengarna. 

Många av oss, kanske i synnerhet de äldre, har svårare att inse att vi kan påverka, ha ett inflytande. Alla larmen har gjort oss passiva och misströstande. Det känns ibland som om vi inte kan göra något. Just detta är det farligaste, men vi orkar inte, har inte tid påstår vi och alla andra invändningar som vi kan komma på drar vi fram. Den äldre delen av oss konsumenter har invaggats i tron att det får myndigheter och politiker sköta och vi tror att vi är skyddade. Den yngre delen av oss konsumenter är mindre respektfulla gentemot "överheten" - inklusive näringslivet och forskarna - och ifrågasätter mera. Aktiva unga konsumenter är därför viktigt för att den framtida marknaden ska fungera demokratiskt. Vi menar att det är inte bara en politisk demokrati vi ska utan även en ekonomisk demokrati och framför allt en marknadsdemokrati. På en sådan marknad har både köpare och säljare något att säga, men inte så obalanserat som nu. Tänk bara på hur odemokratiskt man vill trycka på oss den genmanipulerade maten och hur stort motståndet är för att förbjuda antibiotikan i djurfodret! 

Den säljande delen av marknaden lyssnar inte tillräckligt tydligt på oss konsumenter och ju mindre pengar som allmänforskningen får, ju mer forskning betalas av näringslivet, i synnerhet de stora producenterna, och då blir det ju på deras villkor och för att kunna få större marknadsandelar och högre vinster. 

Vår möjlighet är därför att skaffa oss kunskaper så vi kan välja och inte automatiskt gå på alla löften om paradis och evigt liv, alltid utan några risker. Men vilka har lättast för att ta upp de här tankarna? Jo de unga. Vi tror nämligen att det är ungdomarna som kan påverka mamma och pappa, mer än tvärtom. Ställ därför frågan till mamma vilka ägg det är hon köper! Vill du att hönorna ska få det bättre och slippa burarna, ja då är det du som tar ställning och ber mamma köpa ägg från frigående hönor. Hon lyder snällt, lita på det. Upplev att du och dina kompisar, som inte har rösträtt, ändå kan förändra. Känn dig delaktig - redan nu!

 Vi vill alltså, tillsammans som konsumenter, bygga upp ett större konsumentinflytande och påverka utvecklingen i en hållbarare, uthålligare riktning, där hänsynen till miljö, hälsa, etik, ekonomi och omvärldshänsynen får vara med i bedömningen och inte bara kortsiktiga vinstintressen för fåtalet i producentrollen. 

Schyst betalt för arbete och varor är okey, men vi vill också ha schysta varor för pengarna vi spenderar. Det är väl schyst - det är vårt krav. 

Det låter kanske som att förändra världen - och det är just vad det är, fast i detta projekt väljer vi att gå via en enkel vardagsprodukt, som de flesta av oss köper, för att visa hur lätt vi kan förändra och få gehör för hur vi vill ha det. 

Bengt Ingerstam
projekansvarig 
 
 

Tillbaka      Hem