Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-02-17

Begränsa djurtransporterna!

Gudrun Lindvall, mp, har lagt fram sitt förslag till åtgärder för att begränsa och förbättra transporterna av levande djur till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist. Huvudförslaget är att djurtransporterna måste begränsas till högst 8 timmar. Det innebär en radikal kursändring i förhållande till gällande bestämmelser enligt EUs regler, som tillåter transporter i flera dygn med vilopauser och mat och vattning enligt fastställda intervall. Regeringens utredning går igenom all tillgänglig statistik över djurtransporter i Europa, som tidigare inte sammanställts. Närmare 22 miljoner grisar, får, lamm, nötkreatur, getter, hästar och kaniner transporteras varje år mellan EU-länder och ut från EU respektive in till EU-länder. Till detta kommer transport av 521 miljoner fjäderfä.

Utredningen konstaterar att många djur utsätts för stort lidande i samband med transporter. Lidandet orsakas dels av utmattning till följd av för långa transporttider, dels av bristfälliga förhållanden ombord på fordon som brist på eller avsaknad av foder och vatten under lång tid, överlast eller svåra klimatiska förhållanden, men också som följd av en brutal hantering av djuren. Missförhållandena gäller såväl djur som transporteras till slakt som djur som säljs vidare för gödning före slakt.

Utredningen föreslår en rad skärpningar av djurtransportdirektivet, men även andra åtgärder. Transporterna är lönsamma och därför måste åtgärder vidtas för att minska lönsamheten. Djurtransporterna skulle kunna beläggas med en avgift eller skatt, och detta bör utredas vidare föreslår utredningen. EU-bidrag bör omfördelas så att företag som vill utveckla produkter vars mervärde består i att särskilda djurskyddshänsyn tagits ska kunna beviljas förädlingsstöd.

Betänkandet "Kännande varelser eller okänsliga varor?", SOU 2003:6 kan laddas ned gratis från regeringens hemsida (pdf) >>
Det kan även beställas från Fritzes på tel: 08-690 91 90.

Läs mer på Förbundet Djurens Rätts hemsida >>

upp