Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Tillbaka till Symbolmärkning
2004-11-03

Symbolmärken att lita på

Symbolmärken indelade efter organisationstyp
Överstatlig märkning
Myndigheters märkning
Privata märkningar


Symbolmärken indelade efter område
Livsmedel
Hälsa
Miljö
Rättvisa
Övriga

Symbolmärken indelade efter område

Livsmedel
EUs Ekologiskt Jordbruk
Läs mer om den ekologiska loggon på deras hemsida

I mars 2000 införde Europeiska kommissionen en logotyp "Ekologiskt jordbruk - EG kontrollsystem" som får användas frivilligt av producenter vars system och produkter anses uppfylla bestämmelserna i EU-förordningarna. Konsumenter som köper produkter med denna logotyp kan vara säkra på att minst 95 procent av varans ingredienser är ekologiskt producerade, varan stämmer överens med det officiella inspektionssystemets regler, varan kommer, i ett förseglat paket, direkt från producenten eller den som bearbetat varan, namnet på roducenten, företaget som bearbetat varan, eller försäljaren, liksom namnet eller koden på inspektionsorganet anges på varan.

Nyckelhålet, Livsmedelsverket
http://www.slv.se/
Läs mer om nyckelhålet

Tidigare regler gällde för produkter som i jämförelse med andra i samma grupp hade lägre innehåll av fett eller högre innehåll av fibrer. Reglerna är under översyn och nyckelhålet kommer att få användas för en större mängd varor framöver. T ex kommer nyttiga grönsaker att få märkas.
Se mer information här.

KRAV
http://www.krav.se/

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp. Medlemmar är företrädesvis producenter och handel och antalet är 29. Märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

Främst är det livsmedel man märker, men verksamheten har successivt utökats. En komplett lista finns på http://www.krav.se/produktlista/

I KRAV-produkterna får inte genmodifierade produkter ingå, inte heller får genmodifierade organismer förekomma i produktionsprocessen. Inte heller får joniserande bestrålning användas och tillväxthormoner får inte heller användas. Mest bekant är KRAV för att bekämpningsmedel och konstgödsel inte är tillåtna.
Nyligen har beslutats att man får ange ingående råvara som KRAV-godkänd utan att märka produkten med KRAV, gäller t ex då tillsats av nitrit förekommer.

Demeter, biodynamisk odling
http://www.demeter.nu/

Svenska Demeterförbundet bildades 1957 och är kontrollorganisation för Biodynamisk odling i Sverige. Den är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer.

För närvarande är Demeterförbundets regler de strängaste som finns inom ekologisk odling och ger den bästa garantin för kvalitet inom svensk livsmedelsproduktion.

En Demeter-märkt produkt innebär att råvaran härstammar från en odling där både de biodynamiska fältpreparaten och kompostpreparaten använts.
Helt genomförd biodynamisk odling som står under Demeterförbundets kontroll och som pågått i minst 2 år.

Sädesaxet Glutenintollerans
http://www.celiaki.se/

Denna märkning står för att livsmedlet är glutenfritt. Livsmedelsverkets regelverk gäller men tillstånd krävs från Svenska Celiakiförbundet.

Allergimärket
http://www.astmaoallergiforbundet.se/

Astma och Allergiförbundets rekommendation av produkter skall ses som en vägledning för konsumenten i dennes sökande efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt.

Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Sedan mitten av 70-talet har Förbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet är att medlemmarna ska kunna känna sig hjälpta i sitt val av produkter. De rekommenderade produkterna är märkta med Förbundets namn och märke.

Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.
Det utesluter dock inte att enstaka människor kan vara så känsliga att de reagerar på produkten.

Fair Trade Rättvisemärket
http://www.rattvisemarkt.se/

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen.
 • Du ser till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför
 • Du motverkar barnarbete
 • Du uppmuntrar ekologiskt odlande
 • Du främjar organisationsrätten och demokratin
 • Du motarbetar diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro
 • Du får produkter med god smak och av hög kvalité
Den röda symbolen kommer på sikt att fasas ut och helt ersättas med den internationella FAIRTRADE symbolen.upp

Hälsa
Nyckelhålet, Livsmedelsverket
http://www.slv.se/
Läs mer om nyckelhålet

Tidigare regler gällde för produkter som i jämförelse med andra i samma grupp hade lägre innehåll av fett eller högre innehåll av fibrer. Reglerna är under översyn och nyckelhålet kommer att få användas för en större mängd varor framöver. T ex kommer nyttiga grönsaker att få märkas.
Se mer information här.


Sädesaxet Glutenintollerans
http://www.celiaki.se/

Denna märkning står för att livsmedlet är glutenfritt. Livsmedelsverkets regelverk gäller men tillstånd krävs från Svenska Celiakiförbundet.

Allergimärket
http://www.astmaoallergiforbundet.se/

Astma och Allergiförbundets rekommendation av produkter skall ses som en vägledning för konsumenten i dennes sökande efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt.

Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Sedan mitten av 70-talet har Förbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet är att medlemmarna ska kunna känna sig hjälpta i sitt val av produkter. De rekommenderade produkterna är märkta med Förbundets namn och märke.

Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall.
Det utesluter dock inte att enstaka människor kan vara så känsliga att de reagerar på produkten.

KRAV
http://www.krav.se/

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp. Medlemmar är företrädesvis producenter och handel och antalet är 29. Märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Främst är det livsmedel man märker, men verksamheten har successivt utökats.

En komplett lista finns på http://www.krav.se/produktlista/
I KRAV-produkterna får inte genmodifierade produkter ingå, inte heller får genmodifierade organismer förekomma i produktionsprocessen. Inte heller får joniserande bestrålning användas och tillväxthormoner får inte heller användas. Mest bekant är KRAV för att bekämpningsmedel och konstgödsel inte är tillåtna.
Nyligen har beslutats att man får ange ingående råvara som KRAV-godkänd utan att märka produkten med KRAV, gäller t ex då tillsats av nitrit förekommer.

Demeter, biodynamisk odling
http://www.demeter.nu/

Svenska Demeterförbundet bildades 1957 och är kontrollorganisation för Biodynamisk odling i Sverige. Den är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer.

För närvarande är Demeterförbundets regler de strängaste som finns inom ekologisk odling och ger den bästa garantin för kvalitet inom svensk livsmedelsproduktion.

En Demeter-märkt produkt innebär att råvaran härstammar från en odling där både de biodynamiska fältpreparaten och kompostpreparaten använts.
Helt genomförd biodynamisk odling som står under Demeterförbundets kontroll och som pågått i minst 2 år.

upp

Miljö
EUs Ekologiskt Jordbruk
Läs mer om den ekologiska loggon på deras hemsida

I mars 2000 införde Europeiska kommissionen en logotyp "Ekologiskt jordbruk - EG kontrollsystem" som får användas frivilligt av producenter vars system och produkter anses uppfylla bestämmelserna i EU-förordningarna. Konsumenter som köper produkter med denna logotyp kan vara säkra på att minst 95 procent av varans ingredienser är ekologiskt producerade, varan stämmer överens med det officiella inspektionssystemets regler, varan kommer, i ett förseglat paket, direkt från producenten eller den som bearbetat varan, namnet på roducenten, företaget som bearbetat varan, eller försäljaren, liksom namnet eller koden på inspektionsorganet anges på varan.

EUs miljömärke Blomman
http://www.blomman.nu/

Blommans miljökrav
En produkt som märks med Blomman uppfyller högt ställda miljökrav. Blomman har tagit fram krav för dagliga konsumtionsvaror och tjänster, med undantag för livsmedel, drycker, läkemedel samt medicintekniska produkter.

Blomman tar hänsyn till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, d.v.s. under produktens hela livscykel. Miljöpåverkan fastställs genom undersökning av produkternas växelverkan med miljön under hela dess livslängd, och omfattar även användningen av energi och naturresurser.

Blomman beaktar bland annat inverkan på luft- och vattenkvalitet, energibesparing, markskydd och minskade avfallsmängder. Beroende av resultaten av dessa analyser bestäms vilka krav som ska gälla för produkten.

Svanen miljömärke
http://www.svanen.nu/

Svanen är det officiella nordiska miljömärket som instiftats av Nordiska Ministerrådet. Arbetet med Svanen sköts av SIS Miljömärkning AB, ett icke-vinstdrivande bolag, på uppdrag av regering och riksdag. Svanen visar att en produkt är ett bra val för miljön. Den gröna symbolen finns inom cirka 60 olika produktgrupper där vi tror att miljömärkning behövs och gör nytta. Idag svanmärks allt från tvättmedel till möbler och hotell.

Svanen kontrollerar att produkterna uppfyller vissa krav bland annat genom tester från oberoende laboratorier, intyg och kontrollbesök. Märkningen gäller oftast i tre år, därefter höjs kraven successivt och företaget måste ansöka om märket på nytt. På så sätt ser vi till att ständigt få fram allt mer miljöanpassade produkter.

SNFs Bra Miljöval
http://www.snf.se/bmv/index.cfm

Bra Miljöval-märket är det enda miljömärke där kraven utformas helt av en oberoende natur- och miljöorganisation. Svenska Naturskyddsföreningen sätter miljöhänsyn främst.

För att en produkt ska få bära Bra Miljöval-märket måste företaget leva upp till de krav som ställs i Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. Kraven är hårda men inte omöjliga att nå. Istället skärps de efter hand och produkterna måste successivt utvecklas och bli mindre skadliga för miljön. Med miljömärkningen påverkar Svenska Naturskyddsföreningen inte bara marknaden utan också andra märkningssystem.

En gång om året görs en noggrann kontroll av alla de företag som använder Bra Miljöval-märket. Allt granskas av auktoriserade revisorer som Svenska Naturskyddsföreningen godkänt. Då och då görs även stickprov för att kontrollera att produkterna uppfyller kraven.

upp

Socialt, etiskt
Fair Trade Rättvisemärket
http://www.rattvisemarkt.se/

Rättvisemärkt är en etisk och social märkning med fokus på mänskliga rättigheter. När du köper Rättvisemärkt bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen.
 • Du ser till att arbetare och odlare får skäligt betalt för det arbete de utför
 • Du motverkar barnarbete
 • Du uppmuntrar ekologiskt odlande
 • Du främjar organisationsrätten och demokratin
 • Du motarbetar diskriminering på grund av kön, hudfärg och tro
 • Du får produkter med god smak och av hög kvalité
Den röda symbolen kommer på sikt att fasas ut och helt ersättas med den internationella FAIRTRADE symbolen.KRAV
http://www.krav.se/

KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion. KRAV bildades 1985 för att skapa en trovärdig märkning av ekologiska livsmedel och förenkla för konsumenter att göra en miljöinsats genom sina dagliga inköp. Medlemmar är företrädesvis producenter och handel och antalet är 29. Märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar.

Främst är det livsmedel man märker, men verksamheten har successivt utökats. En komplett lista finns på http://www.krav.se/produktlista/

I KRAV-produkterna får inte genmodifierade produkter ingå, inte heller får genmodifierade organismer förekomma i produktionsprocessen. Inte heller får joniserande bestrålning användas och tillväxthormoner får inte heller användas. Mest bekant är KRAV för att bekämpningsmedel och konstgödsel inte är tillåtna.
Nyligen har beslutats att man får ange ingående råvara som KRAV-godkänd utan att märka produkten med KRAV, gäller t ex då tillsats av nitrit förekommer.

Demeter, biodynamisk odling
http://www.demeter.nu/

Svenska Demeterförbundet bildades 1957 och är kontrollorganisation för Biodynamisk odling i Sverige. Den är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer.

För närvarande är Demeterförbundets regler de strängaste som finns inom ekologisk odling och ger den bästa garantin för kvalitet inom svensk livsmedelsproduktion.

En Demeter-märkt produkt innebär att råvaran härstammar från en odling där både de biodynamiska fältpreparaten och kompostpreparaten använts.
Helt genomförd biodynamisk odling som står under Demeterförbundets kontroll och som pågått i minst 2 år.

Övriga
upp