Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2000-12-02
Ekologiska livsmedel får stöd av FAO

Det mäktiga FN-organet för jordbruk, FAO, har de senaste två åren fått upp ögonen för ekologisk odling och livsmedel. Dels har FAO/WHO-kommissionen Codex Alimentarius kommit långt i arbetet att sätta internationella standarder för handel med ekologisk mat. Dels utreder FAO vilken forskning och vilka stödåtgärder som ekologisk produktion behöver, speciellt i u-länder.

För oss konsumenter är det särskilt intressant att följa arbetet med att utröna vilka fördelar ekologisk mat har jämfört med konventionellt odlad mat. Vid ett regionalt möte i Portugal i juli 2000 studerade en expertgrupp inom FAO de aspekter som berör säker mat och kvalitet. Man konstaterar att arealen som odlas ekologiskt har växt 30-faldigt mellan 1985 och 1998 i Europa. Trenden är mycket positiv inför framtiden, och FAO slår fast att det kan ge nya exportmöjligheter för just u-länder, som kan producera t ex frukt och grönt året om. Dock måste u-länderna hålla samma höga standard som alla andra länder, och följa WTO-avtalets regler om hälsoskydd. Man noterar också att många konsumenter helst vill ha lokalt odlad ekologisk mat.

Ekologiska livsmedel har visat sig ha:

  • mindre eller inga rester alls av bekämpningsmedel
  • lägre nitrathalt p g a att man inte använder konstgödsel
  • inga rester av avloppsslam (eftersom det inte är tillåtet)
  • mindre smittorisk fråm E coli-bakterier
  • lägre halter av mycotoxiner i mjölk
  • positiva effekter på vattendrag och vattenkvalitet i närheten av odlingen
  • positiva effekter på landsbygdsutveckling

FAO tar också fasta på de positiva effekterna för biodiversiteten. Man noterar att GMO eller bestrålning inte används inom ekologiskt lantbruk. Bland slutsatserna i övrigt kan noteras att FAO lyfter fram att det främst är konsumenternas intryck, samt efterfrågan på kvalitet och säker mat som driver på utvecklingen. Dessutom betonas de positiva miljöeffekterna. Man rekommenderar att alla länder fortsätter harmonisera sin lagstiftning och sina regelsystem, och att reglerna ska tas fram av alla inblandade, alltså även konsumenterna!

Ladda hem och läs hela dokumentet från mötet i Portugal juli 2000.

FAOs nya hemsida för ekologisk odling och livsmedel.

Faktaartiklar och rapporter från FAO om ekolgisk odling och livsmedel.


Upp sida