Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-02-17

TV4 fällt för partiskhet

Granskningsnämnden fällde inslag i Nyheterna och Nyhetsmorgon i TV4 för att KF som utpekad part inte gavs tillfälle att bemöta den kritik som riktades mot KF:s ekologiska livsmedel.

Under maj 2002 sände TV4 en serie inslag som innehöll en kritisk granskning av det ekologiska jordbruket och de ekologiska produkternas eventuella fördelar jämfört med konventionellt producerade livsmedel.

Inslagen anmäldes av bl.a. Kooperativa Förbundet (KF) och Ekologiska Lantbrukarna som ansåg att de var partiska och osakliga.

Granskningsnämnden konstaterade att en kritisk granskning av det ekologiska jordbruket var väl förenlig med de skyldigheter som TV4 har enligt sitt sändningstillstånd. Nämnden konstaterade vidare att företrädare för KRAV och Ekologiska Lantbrukarna utförligt fick komma till tals. I inslagen förekom emellertid uttalanden och bildillustrationer som innebar att KF, som enda namngivna företag i sammanhanget, misstänkliggjordes för att lämna ofullständig och vilseledande information om innehållet i ekologiska livsmedel. Enligt nämndens mening var kritiken mot KF av den arten att den borde ha fått bemötas särskilt. Eftersom så inte skedde stred inslagen i denna del mot kravet på opartiskhet.

Granskningsnämnden förelade TV4 att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. Beslutet var enhälligt.

Bakgrund:
Granskningsnämndens praxis vid tillämpning av kravet på opartiskhet i fall där allvarlig kritik framförs mot en klart utpekad part innebär att den kritiserade parten skall beredas tillfälle att bemöta eller kommentera kritiken, som regel i samma program eller inslag. Detta kan ske i den formen att den angripne själv medverkar i programmet eller att en kommentar från honom redovisas.

Texten är hämtad från granskningsnämndes sida. Läs mer >>
Läs SKIS öppna brev till TV 4 >>

upp