Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-09-09


EU och ekologiska livsmedel
- gemensamma regler och aktionsplan


Redan 1992 kom de första gemensamma EU-reglerna för ekologisk odling. Man slog fast att konsumentefterfrågan på ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel ökar, och att en ny marknad för jordbruksprodukter börjat uppstå. Sett mot bakgrund av den nya inriktningen av den gemensamma jordbrukspolitiken ansåg man att detta slag av produktion kunde förväntas bidra till bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på jordbruksprodukter, bättre skydd för miljön och bevarande av landsbygden.

För att tillgodose den ökande efterfrågan släpps nu jordbruksprodukter och livsmedel ut på marknaden med märkning som anger att de har producerats ekologiskt eller utan användning av syntetiska kemikalier. EU-märket har dock inte blivit någon stor framgång - de flesta konsumenter litar mer på inhemska certifieringssystem. Rådets förordning (EEG) nr 2092/91 av den 24 juni 1991 om ekologisk produktion av jordbruksprodukter och uppgifter därom på jordbruksprodukter och livsmedel.

Läs Rådets förordning

Vad gör konsumentorganisationerna?
Reglerna ändras efterhand, och Sveriges Konsumenter i Samverkan deltar i mån av resurser i det arbetet, främst via Statens Jordbruksverk. Regeländringarna inom EU får ofta stora konsekvenser även för svenska ekologiska produkter. Vi arbetar därför också direkt genom remissvar och kontakter med EU-kommissionen. SKIS har t ex framfört kravet att ekologiska livsmedel inte på några villkor ska tillåtas innehålla GMO samt protesterat mot tullförordningen 1788/01 som hotar importen från många u-länder.

Genom den europeiska konsumentorganisationen AEC deltar Martin Frid från SKIS i EUs aktionsplan för ekologisk odling.

Mer information finns på:
EU-kommissionens informationsbroschyr om de ekologiska reglerna (pdf)
Allmänt om ekolgiskt lantbruk på EU-kommissionens hemsida (DG Agri)
AECs synpunkter på EUs aktionsplan (pdf)
upp