Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
          2001-02-12


Till: Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala


Tillsatser i ekologiska livsmedel


Angående tillsatser i ekologiska livsmedel:

Tack för att vi ges möjlighet att yttra oss om listan.

Vi vill betona att konsumenter som köper ekologiska livsmedel inte förväntar sig att de ska innehålla syntetiska eller kemiskt framställda tillsatser, ej heller tillsatser framställda med genteknik/modern bioteknik. Vi som väljer ekologiska livsmedel vill ha så naturlig mat som möjligt.

Sveriges Konsumenter i Samverkan menar att det är olyckligt med en "ekologisk E-nummerlista" av den typ som finns för konventionell mat. Som en förtroendeskapande åtgärd föreslår vi att varje tillsats som är godkänd för ekologiska produkter är knuten till vissa speciella livsmedel, och endast får användas i detta och inget annat. En "produktspecifik ekologisk tillsatslista" skulle skilja sig från den konventionella genom att det i listan står angivet i vilken produkt en tillsats får användas. Det skulle alltså inte bli fritt fram för producenter av ekologiska livsmedel att använda en tillåten tillsats i vilka livsmedel som helst. Detta anser vi skulle stärka konsumenternas förtroende för ekologisk mat med tillsatser. Vi tror att det skulle vara enklare att förklara för konsumenter varför en viss tillsats får förekomma i vissa livsmedel.

Som princip för huruvida en tillsats ska tillåtas eller ej, bör frågan ställas: är det möjligt/omöjligt att producera denna vara på ett annat sätt så att man inte behöver använda tillsatsen? Om svaret är att det är möjigt att producera varan på ett annat sätt (utan tillsatsen) så bör tillsatsen inte tillåtas. Tillsatser ska inte godkännas endast för att en producent ser en möjlighet att skapa en ny produkt som inte tidigare funnits på marknaden. Det är också viktigt att tillåtna tillsatser står tydligt angivna på förpackningens innehållsförteckning. Enligt vår åsikt ska tillsatser i ekologisk mat bara användas när de verkligen gör nytta både för producent och konsument.

Nitrit och nitrat anser vi inte ska vara tillåtet i ekologiska produkter eftersom forskningen om cancerframkallande nitrosaminer är otillräcklig. I detta fall och även i övrigt hänvisar vi till synpunkterna från KRAV och IFOAM när det gäller de föreslagna tillsatserna. Vi vill också nämna att vi deltar i den Transatlantiska konsumentdialogen (TACD) som i sin rekommendation om ekologiska livsmedel i februari 2000 tydligt slog fast att det är "önskvärt att standarder för ekologisk mat tas fram av tjänstemän med erfarenhet av och kunskap om ekologisk produktion och i nära samarbete med till IFOAM anslutna kontrollorgan" (t ex KRAV och Demeter).

Läs mer om ekologiska livsmedel >>