Sveriges Konsumenter i Samverkan 


Konsumenter som pådrivare för ekologiska livsmedel
(OBS! Projektet är avslutat)

Sveriges Konsumenter i Samverkan bedriver med ekonomiskt stöd från Konsumentverket ett projekt för ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel. Vi vill göra en aktiv miljöinsats för en hållbar utveckling i samhället, lokalt och globalt och för en etiskt godtagbar hållning till människor och djur. Vi verkar för resurshushållning och motsätter oss en materiell tillväxt baserad på utarmning av jordens begränsade resurser. Vi vill belysa miljöfrågornas samband med livsmedelsproduktionen och medvetandegöra konsumenterna om det vägval det innebär att välja ekologiskt och de positiva effekterna av ett sådant val.

Genteknik, bestrålning, antibiotika, hormoner, tillsatser och läkemedel i produktionen av livsmedel möts alltmer med skepsis av konsumenter, som vill se ett realistiskt alternativ till en oönskad utveckling. Konsumenterna måste börja använda sin köpkraft för att få bättre livskvalitet, ren mat och ren luft. Vi vill i projektet utveckla metoder för att motivera till ökad efterfrågan och tillgång på ekologiska produkter och inte marknadsföra vissa produkter. Dialogen omfattar information, diskussion och aktivt arbete från konsumenternas sida. Konsumentpaneler för ekologiska livsmedel provas för kontroll av pris och tillgång och för att skapa efterfrågan. Lokala grupper för påverkan i närbutiker uppmuntras och ges stöd.

Aktivitetsdagar för matlagning, provsmakning och information och seminarier och utställningar för odlare, producenter, handel och konsumenter anordnas. Läs mer om projektet >>

Delar i projektet:
EKOLOGISKTVAL
"Kom till SMÖRGÅSBORDET"
Ekologisk förädling (separat projekt)
upp