Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: EU

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-04-25
EU:s förslag till ny livsmedelsmyndighet omfattar nu förslag till konsumentrepresentation i myndighetens styrelse

En gemensam livsmedelslagstiftning inom EU håller på att ta form - Sveriges Konsumenter i Samverkan har varit med i hela processen och granskat förslaget samt lämnat förslag på förbättringar. Vi kan konstatera att man tagit fasta på ett "högt" konsumentskydd och att konsumentinflytande ska garanteras. Vi välkomnar särskilt att företrädare från konsumentorganisationer kommer att få sitta med i styrelsen på EUs livsmedelsmyndighet.

Äntligen kommer foder och dricksvatten också att regleras i EU så att alla olika aspekter av konsumenternas hälsa kan hanteras på ett integrerat sätt. Behovet av regler för spårbarhet och märkning har också fått en framträdande roll. Djurhälsa, djurskydd och den viktiga frågan om genmanipulerade livsmedel faller inom ramen för den nya myndighetens uppdrag. Vi välkomnar särskilt att man betonar kravet på oberoende och insyn, så att konsumenterna kan börja återfå förtroendet för vetenskapliga rön och expertutlåtanden på livsmedelsområdet. Man slår fast att försiktighetsprincipen ska åberopas för att garantera skydd för hälsan (artikel 7). Förslaget betonar att det behövs snabbhet vid krissituationer och vill att en krisenhet ska upprättas. EUs nya Livsmedelsmyndighet ska också se till att konsumenterna får snabb, tillförlitlig, objektiv och begriplig information om verksamheten.

Slutförslaget på svenska (pdf)

Bakgrund, info och synpunkter från NGO finns på DG Sancos hemsida

Sveriges Konsumenter i Samverkans remissvar om EU-kommissionens Vitbok för säker mat (2000-03-30)


Upp sida