Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2006-01-30  


EU rapport om kampen mot överfisket

Medlemsstater måste göra mer för att förebygga överfiske

19 januari 2006, alltså samtidigt som debatten blossade upp i Sverige, släppte kommissionen sin tredje utgåva av resultattavlan för EU:s gemensamma fiskeripolitik, som för första gången innehåller uppgifter för de nya medlemsstaterna. Resultattavlan visar på brister när det gäller inlämnandet av uppgifter till kommissionen. Visserligen har situationen förbättrats för exempelvis förvaltning av fiskeflottor och genomförande av fiskerifondsprogrammen, men på många områden där punktlig rapportering är en förutsättning – som till exempel i fråga om hur kvoterna utnyttjas – återstår mycket att göra.
(Källa: Sveriges Fiskares Riksförbund)

”Om man inte genomdriver fiskerilagstiftningen går det emot fiskenäringens intressen, eftersom det leder till överfiske, minskade fiskbestånd, mindre fångster och minskande inkomster. Det är viktigt att medlemsstaterna så snart som möjligt börjar samarbeta med de övriga berörda parterna, kommissionen och EU:s kontrollorgan för fiske, som snart kommer att vara i drift, för att förbättra den allmänna efterlevnaden av lagstiftningen”, sade kommissionsledamoten med ansvar för fiske, Joe Borg.

Resultattavla för fisket:
Medlemsstaterna måste göra mer för att förebygga överfiske
I dag offentliggjorde Europeiska kommissionen sin tredje utgåva av resultattavlan för den gemensamma fiskeripolitiken, som för första gången innehåller uppgifter för de nya medlemsstaterna. Liksom den förra utgåvan visar denna resultattavla brister i fråga om sammanställningen och det punktliga inlämnandet av uppgifter till kommissionen. Visserligen har situationen förbättrats bland annat för förvaltning av fiskeflottor och genomförande av fiskerifondsprogrammen, men på många områden där punktlig rapportering är en förutsättning för effektiv fiskeriförvaltning, som till exempel i fråga om kvotutnyttjandet, återstår fortfarande mycket att göra. Det är ingen överraskning att mer än två tredjedelar av de överträdelseförfaranden som för närvarande pågår mot medlemsstaterna berör fall av överfiske.

EU-domstolen har nyligen fällt Belgien, Danmark, Spanien, Irland, Portugal, Finland och Sverige för att ha överskridit sina kvoter. I ett banbrytande mål mot Frankrike beslöt domstolen dessutom den 12 juli 2005 att utdöma böter på 20 miljoner euro och ytterligare 57 miljoner euro för varje sexmånadersperiod under vilken ett domstolsbeslut från 1991 inte hade respekterats.

”Om man inte genomdriver fiskerilagstiftningen går det emot fiskenäringens intressen, eftersom det leder till överfiske, minskade fiskbestånd, mindre fångster och minskande inkomster. Det är viktigt att medlemsstaterna så snart som möjligt börjar samarbeta med de övriga berörda parterna, kommissionen och EU:s kontrollorgan för fiske, som snart kommer att vara i drift, för att förbättra den allmänna efterlevnaden av lagstiftningen”, sade kommissionsledamoten med ansvar för fiske, Joe Borg.
(Text ur pressmeddelande 19 januari 2006 från Europeiska Kommissionen)

Läs mera här >>
upp