Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2008-05-16  
Fiskefrågorna högt på agendan

Just när detta skrivs meddelar Fiskeriverket att tillfälligt fiskestopp införs för Skagerack och Kattegatt. Läs direkt på Fiskeriverkets hemsida.
Samtidigt hölls ett seminarium i Stockholm om ”Bärkraftigt torskfiske” i samarbete mellan de norska och svenska fiskeministrarna Eskil Erlandsson och Helga Pedersen.

Torsken har blivit en symbolfråga och är en av de mest populära fiskarna. Inom en vecka och på två fredagar i följd har nu fisket varit i fokus, förra veckan i Smögen och nu i Stockholm. Vi är glada att snabbt kunna rapportera i samma nyhetsbrev en veckas debatt om fiskemöten och speciellt från dagens seminarium som hölls bara för några timmar sedan. Det är hoppingivande att så mycket börjar hända och för att det inte ska sluta bara i ord gäller det att vi konsumenter håller ett hårt opinionstryck uppe och också upprepar våra krav på märkning av ursprung typ NÄRFISKAT.

Terje E. Martinssen från Exportutvalget för Fisk inledde och betonade hur viktigt fisket är för den norska ekonomin. Exporten av fisk uppgick för 2007 till 37 000 miljarder NOK, i samma storleksordning som oljeexporten. Han nämnde också att man i Norge har säkra bestånd och därför inte vill stoppa konsumtionen av torsk.

Eskil Erlandsson fortsatte under inledningen och framhävde främst att torsk är en av de viktigaste produkterna inom fisket i EU, också den mest exploaterade. Han nämnde om Livsmedelsverkets rekommendationer för fiskkonsumtion 175-300 g 2-3 gånger per vecka. När ministern avslutningsvis fick frågan av moderatorn om han kom upp till denna nivå, svarade han lite illmarigt "Jag kanske behöver bättra mig". Han påpekade också hur viktigt det är att vårda resurserna, bruka, inte förbruka om vi ska kunna öka uttaget i våra hav. Vidare betonade han att vi måste lyssna på forskarna, utveckla ett selektivt fiske och slippa utkasten. En positiv nyhet var att den svenska fiskedebatten har väckt våra grannländer och då får de svenska förslagen mer draghjälp.

Norges fiskeriminister Helga Pedersen konstaterade stolt att Norge är ett föregångsland i världen och näst största exportören av "sjömat". Hon betonade vikten av att fiskeförvaltningen sköts så att också kommande generationer kan få nytta och glädje av dessa näringsriktiga livsmedel. Norge har infört skyddade zoner där fiske inte får ske, för att snabbare återuppbygga fiskebestånden. Man har samarbetat med Sovjetunionen om fisket i Barents hav sedan hundra år, men efter unionens splittring florerade ett svartfiske på över 100 000 ton per år. Efter intensiva förhandlingar med Ryssland har man fått ned detta till 40 000 ton. Hon betonade hur viktigt det är att konsumenterna har förtroende för att fisken är lagligt fångad och ursprunget stämmer.

Liv Holmefjord från Norska Fiskeridirektoratet inledde med att dela upp torsken i Norge i nordsjö- kust- och nordostatlantisk torsk, den sistnämnda är det viktigaste beståndet. Man har en sträng kontroll och så fort ett fält visar tecken på nedgång så stänger man det direkt för fiske. Norge har förbud mot utkast medan i EU får man inte landa vissa bifångster och mängder som överstiger kvoterna, det som i branschen kallas utkast (discard). Denna typ av hantering är vi från konsumentsidan helt emot och kan inte förstå varför EU inte kan ändra reglerna snabbare.

Vår generaldirektör Axel Wenblad från Fiskeriverket hade som ämne ”Bärkraftigt torskfiske i svenska vatten”, och kunde presentera det dagsfärska beskedet om tillfälligt fiskestopp i Kattegatt och Skagerack då kvoterna redan är uppfiskade. Bekymret sett ur konsumentsynpunkt är att fiskarna så snabbt fiskat upp kvoterna och det ger en ryckighet i tillgången av torsk på marknaden. Det vore önskvärt med en året runt tillgång av lagligt fångad torsk i butikerna. Dessutom är läget idag att vi inte vet varifrån torsken kommer. Nordostatlanten är ju allt från norr om Norge till Grönland och ner till Biscaya och inkluderar Östersjön. Bättre ursprungsdeklaration krävs från oss konsumenter och här borde märkningen NÄRFISKAT kunna bli en god hjälp.
Han underströk torskens viktiga roll i ekosystemet där allting hänger ihop, som t.ex. det som forskarna i dagarna har börjat peka på, där utfiskningen av torsk i Östersjön har gett ökade bestånd av skarpsill som i sin tur äter upp djurplankton, som i sin tur borde hålla nere mängden växtplankton. Den synbara effekten har inte undgått någon, algblomningen på somrarna när vi helst skulle vilja bada. Av alla de olika bestånden vi har längs våra kuster är Öresundstorsken i gott skick, mycket på grund av förbud mot trålfiske. De övriga bestånden i Östersjön, Kattegatt och Skagerack måste vi vara aktsamma om och inte öka fiskekvoterna så for man ser en förbättring, som nu t.ex. i Östersjön.

Klas Hjelm från Naturskyddsföreningen hade synpunkter på bottentrålning som varande den mest destruktiva metoden för fiske, samt trålning efter havskräfta som tar upp den största delen av torsken, men då som bifångst. Han påpekade också att butikerna borde skylta bättre med ursprung och märkning, t.ex MSC eller KRAV.

Knut Sunnanå från norska Havsforskningsinstituttet talade under temat ”Hur mycket torsk finns i haven?" och redovisade en mängd siffror som vi inte kan ta med här.

Nna Jensen från WWF i Norge berättade om insatserna man gör från sin organisation och framhävde framförallt tveksamheten för utvecklingen av fiskodling.

Rigmor Abel från Exportutvalget för Fisk berättade om hur man arbetar med olika miljömärkningar där sej blir den första som miljömärks av MSC och att man sökt även för sill och makrill. KRAV har nyligen godkänt norska räkor. KRAV-märkningen har valts med tanke på att märket är väl känt på den svenska marknaden.

Dagens stora nyhet var att man räknar med att under hösten 2008 eller våren 2009 vara klar med KRAV-godkännandet av torsk från Barents hav.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss