Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Hultsfred 2003-09-23KRAV
Box 1940
751 49 Uppsala


Principer för förädling av ekologiska produkter
och imitation av andra livsmedel

Enligt Sveriges Konsumenter i Samverkan finns det en allt starkare förväntan på KRAV att snarast förändra sina principer när det gäller förädling av KRAV-märkta ekologiska produkter. Bakgrunden är följande:

En konsument av KRAV-märkta livsmedel har hittills varit övertygad om att livsmedlet förutom odlingen av primärråvaran får behålla sin naturlighet, behandlas skonsamt samt skiljer sig på denna viktiga punkt från konventionella industriellt framställda livsmedel. För konsumenten har det ingen betydelse om en för konsumenten okänd men tvivelaktig process gjorts tillåten genom att förändra reglerna. D v s det är inte framkomligt för KRAV att försvara oacceptabla eller tvivelaktiga processer med att de är tillåtna enligt reglerna. Det är tvärtom så att reglerna måste vara i samklang med konsumentens förväntningar på ett ekologiskt livsmedel. Något annat kommer oundvikligen att leda till KRAVmärkningens förfall och tillhörande konsekvenser på marknaden.
På kort tid har denna fråga fått stor aktualitet hos spjutspetsarna inom konsumentrörelsen på grund av de nya förslagen till regler för förädling kap 9 i reglerna.

Värde för konsumenten
Enligt vår mening skall just ekologiska livsmedel behandlas på ett sätt som är till värde för konsumenten, medan stora delar av de konventionellt tillverkade livsmedlen behandlas på sätt som är till värde för tillverkaren, men som ingen konsument har bett om. Här kan man invända att denna typ av industriprocesser förutom ökad lönsamhet för tillverkaren, kan komma konsumenten till godo i form av lägre priser. Men det är här den principiellt viktiga frågan uppenbaras. Då dessa industriprocesser alltid har någon baksida, har vi den bestämda uppfattningen att konsumenten av ekologiska livsmedel är beredda att betala något mer för att slippa denna baksida, som kan vara väl så allvarlig. I vilket fall är han/hon inte beredd att betala mer för ekologiska livsmedel om de ändå genom industriprocesser berövas sina fördelar framför de konventionella.

Här kan anföras ett exempel som i dagarna väckt bestörtning. Det gäller KRAV-märkta matoljor. Alla vet att en förstklassig olivolja får sitt höga värde just genom att den är så gott som naturlig, inte upphettad, vilket redan vid 50 grader förändrar egenskaperna. Ordet ”kallpressad” har en vidare tolkning hos konsumenten – den är inte kemiskt behandlad eller på annat sätt berövad sin naturlighet. Det finns med andra ord inget behov av att förädla en förstklassig matolja med alla sina viktiga vitaminer och fettlösliga näringsämnen. I själva verket är ett matfett en unik bärare av många fettlösliga ämnen som är viktiga för vår hälsa.

Den industriella fetthanteringen av oljor och fetter har tyvärr i många år slagit in på en väg som går ut på att avskilja alla dessa viktiga ämnen. Detta bl a för att skapa en neutral produkt (avfärgad, smaklös, luktlös samt med förändrad konsistens) som sedan får avsättning hos tillverkare av målarfärg, skäroljor, margarin och kosmetika. Vid denna kemiska avskiljning används bl a natriumhydroxid, citronsyra, blekmedel samt kraftig upphettning.

Det är ytterst viktigt att KRAV här tar ställning för konsumenten och dennes hälsa och inte för tillverkningsindustrins behov av en neutral produkt som är berövad alla dessa hälsosamma ämnen.

KRAV och redlighet
Den s k redlighetsprincipen är en hörnsten i vår livsmedelslagstiftning:
SLVFS 1993:19
"Redlighet
5 § Märkningen och dess närmare utformning får inte vilseleda den till vilken ett livsmedel är avsett att saluhållas särskilt vad gäller livsmedlets beskaffenhet, i synnerhet dess karaktär, identitet, egenskaper, sammansättning, kvantitet, datumuppgift, ursprung samt tillverknings- eller produktionsmetod.

Ett livsmedel får inte tillskrivas verkningar eller egenskaper som det inte har. Inte heller får antydas att livsmedlet har speciella egenskaper i de fall alla liknande livsmedel har sådana egenskaper."

Märkningen av och presentationen av ett KRAV-märkt livsmedel skall således vara sådan att konsumenten vet vad han/hon köper. Livsmedlet får inte ge sken av att ha andra egenskaper än de som de har.

Änglamarks KRAV-märkta rapsolja får här tjäna som exempel. På samma sätt som kallpressade olivoljor inte är kemiskt behandlade eller upphettade har konsumenter utgått ifrån att denna rapsolja inte heller är det. Det finns nu misstankar att rapsoljan i själva verket har behandlats med natriumhydroxid, citronsyra, blekmedel (bentonit) samt upphettats. Är det så, kan konsumenten lika väl köpa en industritillverkad rapsolja för ett lägre pris. Vidare är denna kemiskt behandlade olja berövad viktiga näringsämnen som är av värde för vår hälsa.

Nyligen har man i Danmark glädjande nog visat att ekologiska livsmedel innehåller mer sådana nyttiga ämnen än konventionellt odlade (bl a antioxidanter i form av olika växtfärgämnen). Men att ta bort dessa ämnen i kemiska processer utan att konsumenten får veta detta är oförsvarligt.

Det finns en annan aspekt på redlighet. När vi talar om rapsolja till skillnad från exempelvis jordnötsolja är det främst smak, lukt, färg samt innehåll av fettlösliga näringsämnen som skiljer dem åt. Men om dessa ämnen tas bort med de kemiska processerna, är det inte stor skillnad på det som blir kvar. Det är i princip bara fettmolekyler och det är oriktigt att kalla dessa molekyler för vare sig rapsolja eller jordnötsolja. Om en sådan kemiskt behandlad olja tillåts kallas "rapsolja" så kan också en kemiskt behandlad jordnötsolja säljas som "rapsolja". Det är ungefär samma fördelning mellan mättade och omättade fettsyror i de båda oljorna. Om således Änglamarks KRAV-märkta kallpressade rapsolja är kemiskt behandlad skall den enligt redlighetsprincipen inte längre få kallas för "rapsolja". En mer korrekt benämning är ”kemiskt raffinerad rapsolja” eller ”kemiska processad olja”.

Hemlighetsmakeri
Vi kan inte se annat än att KRAV bedrivit hemlighetsmakeri i denna fråga. Trots idoga försök från misstänksamma konsumenter, har KRAV vägrat att ge ett klart besked om Änglamarks KRAV-märkta kallpressade rapsolja. Man skyller på ”sekretess”. Men redlighetsprincipen ger inget undantag för tillverkningshemligheter när det gäller denna typ av frågor.
Om oljan behandlats med natriumhydroxid eller inte kan aldrig vara någon form av "tillverkningshemlighet" eller beläggas med "sekretess". Antingen är den det eller inte. (En hemlighet kan exempelvis vara på det sätt som natriumhydroxiden doseras med en sinnrik patenterad apparat - men inte själva det faktum att oljan behandlas med natriumhydroxid.)

Denna fråga är helt avgörande för värdet av denna produkt för konsumenten. Om den är behandlad med natriumhydroxid och blekmedel saknar den i princip värde som ett fullgott näringsriktigt livsmedel och får inte jämföras med en kallpressad obehandlad olja med alla sina antioxidanter, vitaminer och andra näringsämnen.

En förhoppningsvis väl pessimistisk tolkning av KRAVs ovilja till öppenhet skulle kunna vara en önskan hos företaget att få Änglamarks kallpressade Rapsolja att framstå som naturlig och kallpressad genom att undanhålla dessa uppgifter, men skyller på ”sekretess”. Man utnyttjar konsumentens höga förväntningar på KRAV-märkta livsmedel. Om den kallpressade oljan dessutom har upphettats blir saken än allvarligare.

En konsekvens av KRAVs agerande är att ett livsmedel som i hemlighet berövats näringsämnen skall jämställas med sådana som inte har det, vilket är orimligt. Är det så också med många andra KRAV-märkta livsmedel? Vi anser denna situation oacceptabel och måste åtgärdas.

Omestring – att imitera andra livsmedel
Det finns också stark kritik mot förslaget att tillåta omestring. Syftet med denna kemiska process - vare sig den sker med natriummetylat eller enzymer – är att ge en fettmassa egenskaper så att den imiterar ett annat livsmedel (smör). Det gäller t ex konsistens och ”eating qualities”.

Dessvärre är omestringstekniken enligt facklitteratur mycket känslig. Fettet måste därför både innan och efter omestringsprocessen genomgå andra omfattande kemiska processer eftersom det omestrade fettet har missfärgats och luktar illa. Omestringen leder till att fettsyrorna mister sin naturliga plats på fettmolekylen och får nya slumpmässiga och onaturliga positioner på denna. Dessa positioner är viktiga för hur fettet metaboliseras i kroppen och det finns flera vetenskapliga rapporter (exempelvis ökad risk för bildning av blodproppar hos råttor samt påverkad lungfunktion hos smågrisar) som visar att omestringen kan misstänkas leda till effekter på hälsan.

På samma sätt som med den kemiskt behandlade rapsoljan, kan exempelvis omestrad palmolja inte länge kallas palmolja, då varje naturligt vegetabiliskt fett har sina fettsyror i karaktäristiska positioner. Om dessa förändras så går fettets naturliga egenskaper förlorade och därmed också de hälsomässiga och ekonomiska värdena förlorade. Dessutom har fettlösliga näringsämnen, färg, lukt och smak tagits bort vid den kemiska behandlingen före och efter själva omestringen. Ett omestrat fett skall därför kallas ”omestrat och kemiskt processatt fett”.

Om ett kakbageri vill ge sken av att kakan innehåller naturligt fett skall inte KRAV stödja en sådan utveckling inom livsmedelstillverkningen. KRAV skall inte genom att tillåta omestring medverka till kemisk framställning av en smörimitation. KRAV bör i stället i enlighet med redlighetstanken se till att en KRAV-märkt kaka verkligen innehåller KRAV-märkt smör och motarbeta denna typ av förfall inom livsmedelssektorn. Varje naturligt fett har sin karaktäristiska smak, lukt, färg och avsmältningsegenskaper och här har KRAV sin givna roll som försvarare av biologiska normer.

För att på ett tidigt stadium komma till rätta med de redovisade problemen föreslår Sveriges Konsumenter i Samverkan att styrelsen i KRAV tar upp dessa centrala frågor till diskussion. Dessutom vill vi inbjuda representanter för både KRAV och Ekologiska Lantbrukarna till ett möte i Göteborg, där vi driver projektet ”Ökad ekologisk konsumtion”.

Vi borde kombinera detta med ett offentligt möte om konsumenternas syn på regelverket för ekologiska produkter. Vi hoppas att detta utmynnar i ett synsätt som är till gagn för den ekologiska odlingen och dess produkter och oss konsumenter:
- Att processkemikaler som tar bort näringsämnen och fördärvar de naturliga egenskaperna tas bort ur regelverket.
- Att imitera andra livsmedel strider mot redlighetstanken. Behandling med kemiska processer som syftar till att imitera andra livsmedel tas bort ur regelverket, i synnerhet om det senare livsmedlet finns som KRAV-märkt.
- Att alla ämnen som ett KRAV-märkt livsmedel avsiktligt varit i kontakt med i form av tillsats eller processkemikalie skall deklareras på förpackningen. Detta är en etiskt riktig tolkning av redlighetsprincipen och vad konsumenter av KRAV-märkta livsmedel har rätt att vänta. Att inte processkemikalier deklareras inom den konventionella livsmedelsindustrin är bara att beklaga – medan KRAV bör gå steget före och inte ta efter dåliga principer.
- Att avsnittet om Sekretess (2.7.1 – 2.7.5) omarbetas eller helst tas bort. Sekretess kan möjligen försvaras när det gäller patenterade apparater och liknande. Men att tillsatser och processkemikalier skall omfattas av sekretess kan inte motiveras eller accepteras. Om redlighet ställs i konflikt med sekretess skall redlighet ha företräde. Enligt konsumenten finns inget att dölja när det gäller ekologisk livsmedelsframställning. Företag som inte vill tala om hur ett livsmedels tillverkas eller vilka ämnen som det avsiktligt kommit i kontakt med, skall återgå till den konventionella livsmedelstillverkningen.
- Att principen att tvivelaktiga framställningsmetoder skall kunna godtas av KRAV för att de är de minst dåliga måste ifrågasättas. Det är inte önskvärt att alla typer av livsmedel som tillverkas av den konventionella industrin måste ha ett KRAV-märkt alternativ. Den konsument som vill köpa ett livsmedel av en sådan tvivelaktig typ, får nöja sig med det konventionellt framställda.

Sveriges Konsumenter i Samverkan är övertygad om att ett resolut krafttag med dessa frågor kommer att undanröja en rad möjliga konflikter i framtiden, som tyvärr riskerar att urholka KRAVs legitimitet och viktiga uppdrag i det svenska samhället.
Vi ser fram emot både ert svar och även synpunkter på ett möte senare i höst i Göteborg.

Med vänliga hälsningar
Bengt Ingerstam
ordförande  Relevanta länkar på hemsidan:
  EkoLogiskt Val
  Ekologisk förädling
  Kom till Smörgåsbordet
  Påverka regelverket för ekologisk odling och förädling
upp