Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Funktionella livsmedel

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991220 
Till Livsmedelsverket
Codexsekretariatet
Annica Jansson 

Synpunkter på Codexremiss Dnr 1957/99 Saknr 215 

Osby den 1999-10-29 

Sveriges Konsumenter i Samverkan vill i korthet framföra följande synpunkter 
om hälsopåståenden enl. Codexförslaget: 

Enligt FN-dokumentet om konsumenternas rättigheter ska vi ha rätt till 
korrekt och behövlig information för att kunna göra välgrundade val. All 
form av begränsning av information strider då emot denna rättighet. Å andra 
sidan får inte informationen vara vilseledande eller direkt lögnaktig eller 
utnyttja konsumenternas svaga sidor på otillbörligt sätt. Detta ska regleras 
av marknadsföringslagen i respektive land. Alltså vill vi att påståenden som 
görs från livsmedelsproducenter eller handel ska vara sanna, förankrade och 
bevisbara. 

Vi anser att det tydligt bör framgå i Codexförslaget att de vetenskapliga 
bevisen ska vara publicerade i vanliga tidskrifter enligt god sedvana 
(peer-review). Inga hälsopåståenden får baseras på studier som företagen 
väljer att undanhålla allmänheten i syfte att skydda sina affärshemligheter. 
Vi menar också att god sedvana innebär att studierna ska ha reproducerats av andra, oberoende forskare, helst från myndigheter eller fristående institut, 
för att bekräfta validiteten hos uppgifterna. 

Sveriges Konsumenter i Samverkan ser gärna att man informerar om nyttigheter enligt den svenska tvåstegsmodellen. Vi har däremot (liksom i stort sett alla andra konsumentorganisationer vi varit i kontakt med i denna fråga, 
bl a i BEUC/CI Food Working Group) mycket svårt att acceptera direkta 
hälsopåståenden (enstegspåståenden). Den svenska och europeiska linjen i en 
fortsatt Codexdiskussion bör enligt vår uppfattning vara att hävda 
fördelarna med tvåstegsmodellen och helt förkasta enstegsmodellen. Vi vill 
dock självklart gärna se fler studier om tvåstegspåståenden kan bli en 
effektiv form av information som inte vilseleder konsumenterna. 

Vi anser vidare att Codexförslaget bör ta upp ett system med "pre-market 
approval" som en förutsättning för produkter ska få säljas på den globala 
marknaden med hälsopåståenden. 

Vi är tveksamma till hur Codexregler i detta fall kan bidra till att undvika 
nya handelshinder. I många länder finns en stor skepsis mot hälsopåståenden 
eller livsmedelsmärkning. Vi har under hela 1990-talet kunnat följa 
GMO-märkningsdebatten där särskilt USA motsatt sig varje form av 
obligatorisk märkning. Vi hoppas att inte denna beslutsvånda ska upprepa 
sig varje gång det handlar om nya märkningsförslag som ska ge konsumenterna 
rätt till information. 

Med vänlig hälsning 
 

e.u. Martin Frid
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88
577 22 Hultsfred


Upp sida