Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Genteknik


Ur Vår Föda 8/91 om:

Bioteknik

"Mötet kom fram till att "modern" bioteknik erbjuder stora möjligheter både kvantitativt och kvalitativt för framställning av nya livsmedel. Codex-kommissionen godtog slutsatserna från expertmötet men anmärkte att en del konsumenter kan känna motstånd mot den nya tekniken av etiska eller andra skäl. Kommissionen uppdrog åt Codexkommittén för märkning att speciellt följa frågor om adekvat information till konsumenterna."

Här talar man om möjligheter för framställning av nya livsmedel, inget om behoven av dem. Inte alls för konsumentnyttan utan för produktionen.

Vidare ur Vår Föda 9-10/92:

En het potatis

"Under övriga frågor diskuterades en framställning från USA om vikten av att i Codexarbetet uteslutande ta hänsyn till accepterade vetenskapliga bedömningar. Närmast var skrivelsen föranledd av att en omröstning hölls vid senaste kommissionsmötet om användning av hormoner i djurhållningen i tillväxtbefrämjande syfte. USA:s skrivelse har diskuterats dels i kommittén för rester av veterinärmedicinska preparat, dels i exekutivkommittén, men båda avstod från att ta ställning, med sekretariatets uttryck "en alltför het potatis".
Vid Parismötet upprepade USA sin önskan om en översyn av Codexarbetet för att säkerställa en "sound scientific basis"......... Kommittén tog inte ställning utan beslöt begära att sekretariatet, eventuellt med konsulthjälp, presenterar ett diskussionspapper till nästa möte".

Ur Vår Föda 7/93 hämtar vi fortsättningen:

Märkning av tillsatser tillverkade genom bioteknik

"Under denna punkt informerades om en anhållan från Kommissionen att märkningskommittén skulle ge vägledning i frågan om hur konsumenterna kan informeras om att "modern" bioteknik har använts. Kommittén noterade vidare att kommittén för tillsatser och kontaminanter diskuterat denna fråga. Det klargjordes då att märkning av tillsatser tillverkade med bioteknik uteslutande är en fråga för märkningskommittén. USA åtog sig att utarbeta ett dokument, som behandlar detta ämne, för cirkulation och kommentarer före nästa möte i märkningskommittén."

Med "modern" bioteknik menar man genteknik. Man föredrar att använda ordet bioteknik som är ett vidare begrepp, omfattande även mångtusenårig teknik som fermentering, fröförädling och avel, d.v.s. teknik i samarbete med naturen. Gentekniken däremot är människans uppfinning att koppla ur naturens system och gå in och modifiera i arvsanlagen. Analogt med den nukleära tekniken. Det låter alltså inte så skrämmande att tala om "modern" bioteknik, som att prata om genteknik.

Lite om bestrålning av livsmedel hämtar vi också, denna gång ur Vår Föda 8/91:

Radioaktiv bestrålning av mat

"I internationella sammanhang diskuteras radioaktiv bestrålning av mat på ett helt annorlunda sätt än i Sverige. Professor James H Steele, Texas, USA, redogjorde mycket initierat och sakligt för bestrålningens fördelar och nackdelar............WHO, FAO och mer än 35 länder har godkänt tekniken med bestrålning av mat. Professor Steele anser att världens livsmedelshygieniker och nutritionister borde uppmana till användning av bestrålning som en genväg till säkrare mat till en värld som behöver mer mat. Så tycker man i stora världen"

Ja där fick vi, i den lilla världen, lilla Sverige. Dessutom samma gamla nötta argument om att rädda världssvälten, bestrålningen har inget med det att göra. 35 länder! Imponerande! Nej inte alls, det är fortfarande 200 ? som säger nej eller inte bestämt sig. WHO och FAO är inte betrodda i denna debatt. FAO är ett amerikanskt organ. USA vill få metoden använd. De stora länderna kan då lättare få greppet om de små producentländerna i 3:dje världen, som inte har råd med dessa dyra anläggningar.
Det är i praktiken inte så särskilt många livsmedel som lämpar sig för bestrålning. Ur den synvinkeln är metoden ointressant, men det finns andra intressen bakom.


<-Föregående sida-|-Nästa sida->


( Tillbaka | Hem )