Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2002-03-10


Internationella Konsumentdagen 15 mars 2003

Internationell lansering av kampanjen
BOLAGENS KONTROLL
ÖVER LIVSMEDELSKEDJAN:
GMO länken

Consumers International CI organiserar över 250 nationella organisationer i mer än 115 länder och är den gemensamma världsorganisationen för konsumentfrågor allmänt.

Internationella Konsumentdagen - World Consumer Rights Day - arrangeras första gången 1983 och har omfattat teman som uthållig konsumtion, konsumenternas rättigheter, konsumenternas representation, företagens ansvar, genetiskt modifierade livsmedel och fokuserar i år maktfrågan som är effekten av GMO-utvecklingen och som snabbt vuxit, i smyg. Det är inte mer än 50 år sedan DNA upptäcktes och sysselsätter i dag en ofantlig mängd människor i mängder av företag, som alla hoppas på snabba vinster, precis som IT-sektorn. Kommer även denna bubbla att spricka?

Informationen har mest handlat om att GMO-livsmedel (genmodifierade organismer) är säkra, ingen hejd på löftena och företagen har inte alls förstått medborgarnas oro inför en av världens största revolutioner. Makten över maten är något som oroar människor, men vi bara lugnas med att GMO-maten är världens mest vältestade (kanske just för att riskerna är så stora?).

SKIS Aktion:
Vädjan till McDonalds
Svensk översättning av oroande tidningsartikel från USA
Ändå har vi ju inga historiska fakta. Forskningsvärlden hävdar i alla diskussioner att man ska ha "scientific evidence", vetenskapliga bevis. Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS, kräver i stället "historic evidence". Vi vet att mänskligheten överlevt utan GMO-livsmedel, men vi kan inte vara säkra på att överleva eller bevara hälsan med dessa livsmedel.Där pengarna finns

Konsumenterna får inget större förtroende för utvecklingen när växter modifieras för att tåla samma företags bekämpningsmedel. Vilken konsumentnytta är detta? Det mest ökända exemplet är Monsanto som är en gigant i världen med bekämpningsmedlet Roundup. Självklart utvecklar de grödor som tål Roundup - inte för att vi ska få bättre mat utan för att de skall öka sina vinster. Kemiindustrin och senare, när det knakade i deras ekonomi, tog alltmer läkemedelsindustrin över. Där finns ju pengarna, ingen prutar på läkemedel och vinsterna är lätta att styra.

Allt bygger på att kunna patentera sina "uppfinningar". Men är det odiskutabelt?
Inte alls, logiken har stora brister. Ena stunden påpekar man att det inte är någon märkbar skillnad mellan GMO-maten och den konventionella. Ett argument man använder för att övertyga oss konsumenter. På engelska kallas det för "substantial equivalent". Man menar att vi konsumenter inte behöver oroa oss. Men i patentansökningarna radas olikheterna upp, just för att få patent, då är det inte längre obetydliga skillnader. Häri ligger falskheten som vi konsumenter genomskådar. Målet är att få patent på sekvenser eller vissa DNA.

En känd svensk professor, förespråkare av GMO-utvecklingen, sa offentligt en gång: "Den som har makten över generna har makten över världens mat."

Vi vill veta vad vi köper
Motståndet ökar världen över mot GMO-maten. Nu har även amerikanerna upptäckt vad företagen har i kikaren, de brukar annars svälja allt som kommer ut på marknaden och litar helt på sina företag. Över 60 procent av amerikanerna vill nu ha märkning, så de kan välja bort. Ett genomsnitt av alla gjorda undersökningen pekar mot att 80 procent av konsumenterna är motståndare till GMO-maten. Forskarna och företagen har ännu inte förstått att medborgarna blir alltmer upplysta och genomskådar manövrerna. På GMO-förespråkarnas hemsidor och skrifter tonar förvåningen fram och sammanfattningen är att nu måste mer pengar läggas på att informera, så att konsumenterna kan göra medvetna och kloka val. Det man inte inser är, att ju mer upplysta vi blir, desto mindre längtar vi efter GMO-maten.

Men det är ju inte vår uppgift att lägga pengar på att upplysa forskarna och företagen. Vi har kämpat länge och vunnit framgångar, vi vill veta vad vi köper och nu ska GMO-maten märkas. Tydligt dessutom, så vi vet vad vi väljer. Äntligen har politikerna och våra lagstiftare förstått att de måste värna mer om medborgarna än lyda näringslivets lobbyister. Vad har vi annars de folkvalda till?

Varför genteknik och livsmedel?
En mycket väsentlig fråga att ställa sig är: Varför togs gentekniken så snabbt i bruk just på livsmedel? Dels har vi berört det tidigare, det var för att permanenta behovet av bekämpningsmedel i odlingen. Man vill vara kvar på marknaden. Det är lätt att förstå alla kampanjer emot ekologisk odling, som inte vare sig tillåter bekämpningsmedel eller GMO i livsmedlen. Ett tag gjordes tappra försök att få in GMO i den ekologiska odlingen och att den skulle tillåtas som metod. Hätska kampanjer har drivits, kanske mest högljutt i England. Men det har inte lyckats. Därför är vårt EKOlogiska val helt logiskt och en bra väg för att välja det vi litar på och kan vara säkra på att det produceras också med omsorg och inte enbart i rent vinstsyfte. Den ekologiska odlingen är alltså ett hot emot kemiintressena inklusive GMO-intressena. Självklart känns det rätt som konsument att engagera sig för att välja rätt och välja bort det vi inte bett om eller tror på.

Det här är en kamp mellan olika intressen och det är den andra delen av svaret, varför man så snabbt ville ta över makten över maten. Tekniken är uppfunnen och det är inte tekniken i sig som vi konsumenter är emot. Men vi är oroade av vissa forskares aptit på att ständigt hitta nya applikationer utan att ta ansvar för sin forskning. På senare tid har alltmer forskning förlagts till industrin eller i bolag ägda av forskare. Här pågår den stora maktkampen, en del i globaliseringen. Stor vill bli större och helst ska allt och alla vara beroende av några få gigantiska transnationella företag. Teknik som slår ut de mindre konkurrenterna tas då så snabbt som möjligt i bruk. GMO är ett område, bestrålning av livsmedel är ett annat. Användningen av hormoner och antibiotika är ett annat område där kemi- och läkemedelsintressena trycker på jordbruket medel för, som man lovar, snabbare och högre produktion till lägre priser - för att få sälja sina medel. Bieffekterna är inte okända och t ex inom EU förbjuder man fler och fler av dessa medel. Men lagstiftningen ligger alltid decennier efter den kommersiella fantasin.

Det handlar alltså om en kapplöpning, där forskning och teknik måste suga så mycket vinster ut ur tekniken som möjligt, innan konkurrenter kommer ikapp eller lagstiftarna vaknar.

Corporate Social Responsibilty
För spjutspetsen inom näringslivet råder andra lagar än i det civila samhället. I vår civila lagstiftning står det att man inte får mörda andra människor, men i den kommersiella världen är gränsen en annan. Huvudmålet är ju att tjäna pengar, oavsett om man förstör naturen, plågar djur eller skadar människor, eller t o m förorsakar människors död. Straffen är inte de samma mellan dessa två världars lagar. T o m när man producerar vitaminer har man bluffat och fuskat.

Ett visst uppvaknande kan man trots allt se, kanske för att man är rädd för opinionerna. Det utvecklas numera ett koncept inom näringslivet med påtryck från regeringar och EU. Det kallas Corporate Social Responsibilty, CSR, och betyder företagens sociala ansvar. Vi hoppas mycket på denna utveckling i hederligare och ärligare riktning.

Riktad aktion ger kedjereaktion
Kampanjen som CI nu startar den 15 mars kommer vi att följa upp. En av frågorna som fokuseras är livsmedelsproduktion och distribution. Därför gör nu Sveriges Konsumenter i Samverkan en riktad aktion. Eftersom Monsanto i slutet av februari 2003 fick sitt länge efterlängtade godkännande för det första genmodifierade vetet kommer alltmer oroliga konsumenter att trappa upp sina aktioner. Vete är ju världens största odlade gröda, dock inte enbart för människoföda utan till stor del också som foder för djur i köttproduktionen.

Vår aktion går ut på att få med oss McDonald´s på att inte släppa in detta GMO-vete i produktionen av hamburgerbrödet. Signalerna ges alltså i konsumtionsledet och fortplantar sig sedan i produktionsledet och utebliven efterfrågan från bagerierna blir signalen till spannmålsimportörerna som givetvis signalerar vidare till exportörerna i USA o s v. Bönderna i USA är redan oroliga för att de inte ska bli av med det vete de odlar. De har lärt av misstagen med GMO-sojan och majsen, där både skörden minskat och priserna sjunkit. För att råda bot på detta satsar nu Monsanto enorma summor för att övertyga bönderna. Mer om detta i separat artikel hämtad från amerikansk press. Det är typiskt för Monsanto, man ska bara vända opinionen, köra över motståndet som en ångvält.

Vi uppmanar därför kunderna hos McDonald´s att föra fram en vädjan om att hålla GMO-vetet borta från sina produkter. Materialet finns på vår hemsida www.konsumentsamverkan.se och kan lätt skrivas ut och lämnas över till restaurangerna. Vi kommer att berömma de som svarar JA på vår vädjan genom att publicera namnen på en speciell sida på vår hemsida.

Arrogant och oetiskt
I samma avsnitt i CIs kampanjmaterial tas även den allvarliga frågan upp om att främst USA försöker tvinga på svältande länder hjälp i form av GMO-grödor. Det är otroligt arrogant och oetiskt och visar bara att man tar alla metoder till hjälp, för att gynna det amerikanska jordbruket och industrin. Många av de fattiga och svältande länderna har modigt stått emot och vill inte ta emot denna villkorade hjälp. Många detaljer och länkar ges i materialet för egenstudier eller kanske t o m i skolor och studiecirklar. Detta med att tvinga på nödhjälp under villkor är en tragisk och cynisk metod för att med GMO-mat få makten över även de svältande. Maktmetoderna väcker avsky. Varför ska vi då äta den maten i våra välmående länder?

Ett annat avsnitt i kampanjmaterialet är "Märkning och spårbarhet". Här har vi varit aktiva länge för att väcka våra politiker och lagstiftarna. Nyligen har EU svarat upp bra och det kommer att bli en obligatorisk märkning, se separat avsnitt på hemsidan. En öppen fråga är fortfarande märkning av t ex olja där DNA inte kan hittas, men ändå är oljan utvunnen ur GMO-raps, soja eller majs. Men vi står fast vid kravet att med spårbarhet kunna klara även denna märkning.

Flera andra intressanta avsnitt omfattas av kampanjmaterialet, som olika länders egna lagstiftning, där det finns luckor t ex i Ryssland och Ukraina och man befarar att Monsanto siktar in sig på att få dessa länders bönder att börja odla GMO-vetet för att komma igång. Sedan är det svårt att stoppa. Materialet ger många exempel på länder där importörerna är övervägande negativa och inte kommer att ta in det. Många länder har lagstiftning som förbjuder det. En observation är här på plats, är det då så konstigt att konsumenterna är kritiska och ovilliga att köpa GMO-mat? Det är ju inte bara vi som har hysset för oss att vara lite motsträviga.

Ett avsnitt tar upp vad som kommer näst i utvecklingen. Vetet är just nu högaktuellt, men sedan ligger det på lut produkter med speciella näringseffekter med medicinska effekter, s k nutraceuticals och läkemedelsindustrin kommer säkert att utveckla rena läkemedel, genom att genetiskt påverka vissa växter, eller djur, att producera speciella läkemedel.

Det är märkligt att i ett sjukt samhälle ska det bli lönsamt att bota sjukdom men inte lönsamt att undanröja orsakerna till sjukdom. Vi är där idag och läkemedelsindustrin vittrar morgonluft. Det är vi medborgare/konsumenter som får betala kostnaderna via skatterna. Regeringen pratar om kris p g a de dryga sjukvårdskostnaderna och höga sjukskrivningstalen. Men var är satsningarna på friskvården? Kampen emot tobak, alkohol och knark är löjeväckande ineffektiv, men så är det stora ekonomiska intressen bakom, med skatteintäkter inblandade.

VI KONSUMENTER KÖPER och är omedvetna om i vilket spel vi deltar, VI LIDER OCH BETALAR MOTVILLIGT för det vi frivilligt skapat.

Lösningen är enkel: vi behöver mer kunskap och insikt om detta maktspel, för att börja hålla oss friska. Då svälter utsugarna ihjäl. Vi har möjligheten att lära oss köpa och låta bli att köpa, att bygga upp en KONSUMENTKRAFT, en möjlighet att PÅVERKA.

De vanligaste lögnerna om GMO
Ett superintressant avsnitt i kampanjmaterialet ger en mängd exempel på de "vanligaste lögnerna". t ex: GMO-maten är inte annorlunda än vanlig mat. Jämför avsnittet ovan om patenten. Vidare: Kritiken emot GMO är ovetenskaplig. Nonsens, vi tror på god och bra vetenskap, men här har vi med avarter att göra. Vad sägs om denna: Välnärda och välmenande medborgare i rika länder stoppar de hungriga från att få GMO-mat. Löjligt. Det är faktiskt de svältande som vägrar accepterar denna mat på gåvogivarens villkor. De fattiga och hungriga avstår, för att inte bli beroende. Är inte det ett ännu starkare argument? Ja det avsnittet är ett smörgåsbord med en mängd "delikatesser". Skrattet ligger inte långt borta, beklagligt bara att det är välutbildade människor, forskare och vetenskapsmän, som står för underhållningen.

Självklart tar materialet också upp livsmedelssäkerhet och säkra livsmedel och hälsofrågorna. Säkra livsmedel är detta decenniums största fråga och verkligen värt att vi engagerar oss för. Det är helt enkelt LÖNANDE!

Materialet finns på engelska på Consumers Internationals hemsida. Ta ner ett avsnitt i taget och träffas i en studiecirkel eller diskussionsgrupp eller i skolan som ett grupparbete. Vi är sålda om vi inte tar tag i vår egen situation, vår egen konsumtion som ju styr vad som produceras. Köpkraften är just Konsumentkraften, vår väg att förändra snabbt utan att vänta tills det blir val och vi får "välja" med EN valsedel.

Avslutningsvis
Vi har som konsumenter rättigheter, erkända av FN och nästan alla länders regeringar. Vi behöver veta om dem, läs dem separat. Men det saknas en rättighet, det är:

RÄTTEN ATT ANVÄNDA MINA EGNA PENGAR SOM JAG VILL!

Jag har rätt att skaffa mig kunskaper för att bättre klara mig och få pengarna att räcka, rätt att sköta min hälsa, värna om vår gemensamma natur, inte betala för misshandel av våra djur, handla så att även tredje världen kan utvecklas och få leva drägligt. Jag har rätt att tacka nej till sådant jag inte tror på eller är skeptisk till, utan att vara vetenskapsman. Jag har rätt att tycka eller tycka illa om. Jag tycker definitivt illa om att bli lurad, pådyvlad en massa reklam, som bara ska lura av mig mera pengar (utöver vad reklamen kostar). Jag behöver inte finna mig i att påtvingas uppfattningar, bara för att andra kan ha vinning av det.

Det är min demokratiska rätt att välja, men också min demokratiska skyldighet att välja rätt med tanke på vårt gemensamma bästa.

Låt oss tillsammans bygga upp KONSUMENTKRAFTEN för att motverka MAKTEN över våra liv!


upp