Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Genteknik
2001-01-15


Rapport från EU-konferens om bioteknik i Bryssel
"Biovetenskap och bioteknik - En strategisk syn"
27-28 september 2001

EU har lanserat en ambitiös samrådsprocess om bioteknik. Samrådsmötet med berörda aktörer ägde rum i Bryssels största konferenssal. Man säger sig vilja ha en strukturerad dialog mellan företrädare för konsument- och miljöorganisationer, organisationer som tillhandahåller teknik, jordbruket, hälso- och sjukvårdssektorn, akademiska instutitioner samt media. Ett s k samrådsdokument har tagits fram av EU-kommissionen. Allmänheten kan lämna synpunkter fram t o m 23 november 2001.

Konferensen samlade ca 400 deltagare, främst från industrin, med bara två-tre representanter från konsumentorganisationer (Bengt Ingerstam och undertecknad deltog under hela konferensen, Jim Murray från den andra europeiska konsumentorganisationen BEUC var med en halv dag). Greenpeace och Friends of the Earth deltog också. Trots att både Thomas Östros och Margareta Winberg stod med på tidigare utskick uteblev bägge, vilket är förvånansvärt. Ingen från Livsmedelsverket eller Jordbruksverket deltog. Vi var m a o inte många svenskar på plats!

EU-kommissionär Erkki Liikanen inledde med ett anförande som gick ut på att biotekniken har "enorm potential". Han trodde att bioteknik kan bota AIDS och Alzheimers, samt rensa miljön från giftiga ämnen. Däremot medgav han att det fanns "rättmätig oro" när det gäller GMO på livsmedelssidan. Märkning och säkerhetsutvärdering skulle ge konsumenterna förtroende, trodde han. Jim Murray från BEUC sa att hans organisation inte är emot GMO-livsmedel, men valmöjligheten är viktig. Han menade att det är något "unikt" med livsmedel och att miljöproblemen är särskilt allvarliga. Hugo Schepens från bioteknikindustrins branschorganisation EuropaBIO sa att EU hamnar allt längre efter USA och ansåg att fler GMO måste börja godkännas omedelbart. Risto Volanen från böndernas organisation COPA-COGECA påpekade att GMO inte tycks ge bättre avkastning och att bönderna också vill ha valmöjlighet. Dessutom kräver de att ansvarsfrågan tas med i lagstiftningen så att bönder inte får skulden om det blir problem. Han menade att forskningen måste få statligt stöd så att Europas bönder inte också blir beroende av de amerikanska transnationella företagen, så som skett i USA.

Jag satt med i panelen vid eftermiddagens arbetsgrupp tillsammans med bl a EU-kommissionär Phillippe Busquin, Hans Wigzell, rektor från Karolinska sjukhuset, Timothy Reeves från växtförädlingsinstitutet CGIAR och EU-parlamentarikern Elly Plooj-Van Gorsel. Debatten leddes av John Hodgson från tidskriften Nature. Diskussionen handlade om framtidens forskning. Med ny genomkunskap tack vare HUGO-projektet tror man sig kunna hitta fler underliggande faktorer till sjukdomar, och det blir möjligt att satsa mer på förebyggande vård. Kritik framfördes att politikerna är för långsamma. Konsumentutbildning och information om t ex rökningens faror betonades också, samt satsning på mer personlig vård och läkemedelsrådgivning i stället för dagens "en dos passar till alla".

Min arbetsgruppen var inte enig om hur GMO kommer att utvecklas i framtiden. Mycket beror ju på hur forskningsresurserna fördelas. EU-pengar kommer bl a från Europeiska investeringsbanken EIB som numera satsar allt mer på hälsa, läkemedelsforskning och GMO-projekt. Det framfördes att forskningen måste vara fri och inte ska styras av företagens vinstintresse, men andra menade att tidsandan numera önskar att universitet ska "knoppa av" sina projekt och bilda lönsamma bolag. Matens kvalitet måste förbättras, det var alla eniga om, frågan är hur det ska gå till och vad vi menar med kvalitet. Från växtförädlarnas sida betonades att världens befolkningen ökar och att EU måste ta ett ansvar för den globala livsmedelsförsörjningen. Jag passade på att slå ett slag för den traditionella växtförädlingen, som lätt glöms bort. Medhåll kom från flera andra talare som betonade att agro-genetiska resurser inte uppfinns i laboratorier. Kopplingen till F & U på biologisk mångfald togs också upp, vilket var positivt. Jag påpekade också att konsumenterna hellre vill att pengar satsas på djurhälsa och på att få bort salmonella, listeria och andra farliga bakterier från maten, än på GMO-hormoner som ska öka produktionen trots att djur tar skada, eller snabbväxande GMO-fisk som är ett riktigt obehagligt forskningsområde.

Arbetsgruppen som Bengt Ingerstam deltog i leddes av EU-kommissionär Margot Wallström och handlade om allmänhetens förväntningar och etik. Man tog upp den stora skillnaden mellan "röd" bioteknik (läkemedel) och "grön" bioteknik (jordbruksprodukter). Konsumenterna ser inga fördelar med GMO på jordbrukssidan. Förtroende kan möjligen skapas genom remissförfarande i beslutsfattandet och framför allt öppenhet. Det betonades att vi är alla imperfekta! Det är ett mänskligt drag och inget som ska "manipuleras bort" av klåfingriga forskare. Särskilt för de handikappades skull måste de mänskliga rättigheterna skyddas.

Under den andra dagens diskussion talade EU-kommissionär Franz Fischler om det ekologiska jordbruket och att de bönder som vill odla utan GMO inte på något sätt ska drabbas av GMO-pollen eller genöverföring. Han trodde att tre separata former av jordbruk kommer att finnas sida vid sida inom EU: konventionellt, GMO och ekologiskt. Därför vill han ha fram rejäla analysmetoder så att det går att spåra GMO i hela livsmedelskedjan. Agneta Bladh från svenska jordbruksdepartementet talade sig varm för etik och ville se en internationell debatt om de svåra frågorna, t ex stamcellsforskning. Hon ville också se mer grundforskning, som inte alltid ger snabba ekonomiska resultat, men som är viktig på lång sikt.

Frågorna på eftermiddagen handlade om allt från biologisk krigsföring ("nästa storkrig kommer inte att handla om olja utan om genetiska resurser") till gentester och patentproblem. Jag lyfte fram handelsreglerna och behovet av internationella regelverk inom Codex Alimentarius: Franz Fischler svarade att "Codex har en slags rådgivande roll". Han menade att vi inom EU kan lagstifta som vi vill, oavsett hur Codex beslutar, men i flera fall har vi faktiskt sett att Världshandelsorganisationen ger USA rätt och EU fel, när EUs regler inte följer Codexstandarder. Fischler menade också att varje WTO-medlemsland kan sätta egna skyddsnivåer enligt SPS-avtalet, och på så sätt göra egen riskvärdering av nya livsmedel från GMO. Jag kommenterade då att jag tror Fischler tar en smula för lätt på globaliseringen, t ex när det gäller vårt förbud mot hormoner i djuruppfödningen, och fick medhåll av COPA-COGECAs ordförande Risto Volanen som vädjade för de europeiska böndernas rätt att existera trots att världsmarknadspriserna går ner. Han passade också på att varna för miljöeffekterna om jordbruket tvingas bli allt mer effektivt och storskaligt. De vill också få gehör för det arbete de lägger ner på miljövård och landsbygdsutveckling. Dessutom betonade han att bönder verkligen vill producera på ett sätt som konsumenterna accepterar, vilket kändes sympatiskt efter en konferens som annars mest handlade om hur forskare vill få mer pengar till ännu större genmanipuleringsprojekt på global nivå.

Länkar:

upp