Sveriges Konsumenter i Samverkan
Kampanj: Genteknik
    2000-10-03

Öppet brev till Svenska Naturskyddsföreningen angående utspelet om genteknik

Våra föreningar är i stort överens om den negativa hållningen till gentekniken och dess applikationer på livsmedel. Men Sveriges Konsumenter i Samverkan, SKIS, har med viss förvåning noterat vissa inslag och yttranden i det utsända pressmeddelandet och efterföljande rapporter i pressen om SNF:s genteknikkampanj.

Vi tycker det är olyckligt att ni så utmanande spelar på konsumenternas oro, t ex i foldern: "Är du också orolig för riskerna med gentekniken?", åtföljt av ett inbetalningskort för att stödja kampanjen och för att "hjälp oss att ställa krav och väcka debatt om gentekniken!" Debatt har vi redan haft och har och kraven är redan ställda. Konsumentorganisationerna i hela Europa ställer hårdare krav än ni nu går ut med, som t ex ert förslag på ett 5 årigt stopp (moratorium). Vi har t ex en annonskampanj på gång sedan 1997 med temat "Genmat - nej tack" och har länge haft en givande dialog med såväl producenter och handel om att hålla de svenska hyllorna rena från GMO. Detta har vi uppnått redan för flera år sedan och det är en större framgång än vad som nåtts i andra länder.

Sveriges Konsumenter i Samverkan beklagar att ert utspel, med att det finns GMO i vissa majsprodukter, ger helt fel signaler, inte minst till näringslivet, som nu kanske inte känner att det lönar sig att lyssna på konsumenterna och anstränga sig i arbetet för att undvika att få in GMO i produkterna och i affärshyllorna. Vi skulle hellre vilja berömma både våra svenska producenter och den svenska handeln för det omfattande arbete de lagt ner på att i så hög grad som möjligt hålla Sverige rent från GMO.

Larm om rester av GMO i livsmedel har vi haft med jämna mellanrum, inte bara utomlands utan även i Sverige. Ni är väl medvetna om att för s k "ofrivillig inblandning", d v s kontamination, finns ett gränsvärde på 1%. Från konsumentrörelsen har stor aktivitet lagts ner på att få ner detta maxvärde från 5% - som industrin ville ha - och 2% som myndigheterna föreslog. Vi tycker det är en framgång att det lyckades och vi har också internationellt inom konsumentrörelsen enats om att vi kan leva med 1% då det ju inte är lönsamt för producenterna att blanda in så lite. Det viktiga är att man lyckas hålla isär grödorna.

Genom vårt medlemskap i Consumers International verkar vi för ständigt ökande konsumentinflytande i det internationella regelverket för livsmedel, Codex Alimentarius och andra FN-organ som påverkar konsumenternas möjligheter att göra egna val. Genom Europaorganisationen AEC, Association of European Consumers bearbetar vi även EU för att man ska ta hänsyn till konsumenternas krav. Vi menar att riskerna med fältförsök också är stora och säger "Nej tack till genmaten", utan undantag, därför kan vi inte acceptera ett tidsbegränsat moratorium. Detta är en konsekvent kampanj för att konsumenter inte ska behöva ställas inför valet i butikerna för att kunna undvika GMO.

Med dessa resonemang i bakgrunden beklagar vi att SNF inte offentliggör mätresultaten på de majsprodukter som man i pressmeddelandet den 28 september påstår innehåller GMO. Vi vänder oss mot att ni bidrar till att skapa onödig oro hos konsumenterna och att er kampanj har drag av osaklighet och brist på öppen och exakt information. Att spela på konsumenternas oro är en fråga vi som konsumentorganisation anser oss behöva ta upp till diskussion. Vi är också rädda för att ert budskap om att det nu finns GMO i vissa produkter på de svenska hyllorna, snarare får effekten att ingen orkar längre bry sig och att motståndet ebbar ut.

Sveriges Konsumenter i Samverkan
Bengt Ingerstam
Ordförande

Länk till Naturskyddsföreningens information om genteknik
Länk till Sveriges Konsumenter i Samverkans information om genteknik