Sveriges Konsumenter i Samverkan     Projekt: Genteknik

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
1999-01-09
 Sveriges Konsumenter i Samverkan: 
Synpunkter om biosäkerhetsprotokollet


Jordbruksdepartementet
103 33 Stockholm
                                                                                Osby den 9 jan 1999

Synpunkter på Biosäkerhetsprotokoll under konventionen om biologisk mångfald

Genmodifierade grödor och djur för livsmedelsproduktion är en mycket viktig fråga för konsumenterna. Även om forskningen är intressant som sådan, finns idag stor oro för att makten över maten hamnar i händerna på ett fåtal företag som med patent styr utveckligen utan hänsyn till konsumenternas bästa. De etiska principerna har inte visat sig fungera när så mycket pengar står på spel, och därför välkomnar vi ett Biosäkerhetsprotokoll.

Ur konsumentperspektiv anser vi att följande punkter måste betonas:

Artikel 6 och Artikel 12

Nyttan och fördelarna med gentekniken är inte alls självklara för konsumenterna. Riskfrihet är i sig inte något bra argument för att ett nytt livsmedel ska få introduceras i lantbruket och säljas på marknaden. PR och reklam räcker inte för att överväga problemen, som lett till krav på lagstiftning om LMO/GMO.

Riskbedömning som bl a bygger på försiktighetsprincipen är av stor vikt och måste vara med i Protokollet. Inom FAO/WHO Codex Committee on General Principles diskuteras denna fråga, om vilka andra viktiga argument som konsumentorganisationerna anser måste vara med i livsmedelslagstiftnings-sammanhang. Consumers International har tagit fram underlag för denna typ av riskbedömning, som är särskilt viktig i frågan om LMO och GMO för livsmedel. Att endast använda den luddiga principen "Sound Science" är varken önskvärt eller förtroendeingivande för konsumenterna.

Se: The Role of Science and "Other Factors" in Codex Decisions, A Discussion Paper by Consumers International, september 1998

Artikel 17

Märkning av LMO/GMO är av största betydelse för konsumenterna. Dokumentering och certifikat krävs t ex för att livsmedelsindustri och handel ska kunna följa Novel Food-förordningen och EU:s märkningsdirektiv. Utan märkning sjunker förmodligen konsumenternas förtroende för LMO och GMO ytterligare.

Artikel 20

Denna artikel måste utgå ur Protokollet. Självklart ska information vara allmänt tillgänglig. Att tro att LMO ska kunna vara affärshemligheter är inte förtroendeingivande. Konsumenterna har många exempel på hur företagen bluffat och rent av förfalskat forskningsresultat, t ex i fallet med det genmodifierade mjölkhormonet rBST som nyligen avslöjats av Health Canada. Resultaten av en råttstudie visade på hälsorisker, men företaget hemligstämplade data, och lät endast publicera en sammanfattning av studien, som påstod att inga hälsorisker kunnat visas. Därmed gjordes inga ytterligare hälsostudier, och produkten fick säljas i USA. Produkten är ännu förbjuden i andra länder, bl a Europa.

Se: Toronto Globe and Mail Sep 17, 1998, "Health Canada cover-up alleged" Rutland Herald, Oct 6, 1998, "Canadian Agency Questions Approval..."
Reuters Dec 15, 1998, "Senators want review..."

Artikel 34

Protokollet ska inte underordnas WTO, eftersom handelsregler i sitt nuvarande skick inte tar hänsyn till miljön eller den biologiska mångfalden. Tvärtom ska WTO underordnas detta Protokoll, för att livsmedelsgrödornas genetiska mångfald ska tryggas. Detta bör även gälla för att trygga aveln, dvs import och export av modifierade gener för fisk eller köttdjur, om dessa blir tillåtna (vad vi kan se tar protokollet inte alls upp frågan om avel med LMO, eller kloning, vilket vi anser är en allvarlig brist).

Med vänlig hälsning

Akiko och Martin Frid
Sveriges Konsumenter i Samverkan
 


Upp sida