Konsumenter i samverkan

Logo


Hultsfred 1996-03-31


Departementsråd Madeleine Emmervall
Jordbruksdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Synpunkter på gemensam ståndpunkt (EG) nr 25/95
Här följer kort våra synpunkter på direktivet ur märkningssynpunkt:

Det råder stor enighet inom den internationella konsumentrörelsen, såväl Consumers International och dess medlemsorganisationer samt BEUC och deras medlemsorganisationer, som bland de medlemsorganisationer som tillhör Konsumenter i samverkan om att:

Alla produkter som har modifierats eller produkter/ingredienser som kommer från modifierade plantor, djur eller bakterier eller produkter som producerats med hjälp av eller som kommer från djur som har behandlats med genmodifierade substanser (t ex rBST) ska tydligt och vederhäftigt (icke vilsledande, som exempel som bifogas!) märkas.

Om gener använts från djur i kombination med växter ska detta anges.

Gener från allergena ämnen/arter borde inte få användas. Kravet på detta förbud har i annat sammanhang ställts från konsumenthåll. Om det trots detta kommer att användas, är det ett strängt krav att det måste framgå av märkningen.

Att utesluta märkning där genteknisk modifiering använts för att åstadkomma s k jordbrukstekniska egenskaper (ex pesticid- eller herbicidresistens) är oacceptabelt. Det är ett fullt legitimt krav att vi som konsumenter även får information av detta slag. Det är ett stort konsumentintresse att få fullständig information för att kunna välja även efter etiska principer och t ex kunna välja produktionssätt för ett ekologiskt sundare samhälle och därmed välja bort användningen av bekämpningsmedel. Om inte denna information ges är informationen inte fullständig och kan betraktas som vilseledande och strider då mot vad som säges i artikel 3 i detta dokument.

Dessa konsumentaspekter ska betraktas som övergripande eller i vart fall väga minst lika tungt som religiösa eller andra etiska aspekter. Ytterligare synpunkter kan eventuellt hämtas ur vårt tidigare remissvar för samma fråga avseende Codex.

Konsumenter i samverkan

Bengt Ingerstam
generalsekreterare


( Tillbaka | Hem | E-mail )