Konsumenter i samverkan

Logo


Hultsfred 1998-08-05

Remiss Dnr 1732/98
Jordbruksverket
Växtodlingsenheten
551 82 JÖNKÖPING

Dnr 22 3694/97
Att: Mattias Zetterstrand

Förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:45) om genetiskt modifierade växter
Vi har tagit del av underlaget och inkommer här med våra synpunkter:

Under "Ytterligare uppgifter som erfordras vid ansökan ... :

A.5. Vi anser att man bör ha en minimistandard för de uppgifter som skall lämnas och att man först därefter från fall till fall kan avgöra vilka ytterligare "relevanta" uppgifter som skall lämnas. Det är väsentligt att ha ett register över alla gener/genfragment, som infogats i växternas arvsmassa, även de som inte uttrycks. Detta för att man ska kunna utföra kontroller av utsäde och grödor för genetisk drift, vilka bl a förändrar växtens metabolism.

Med detta register kan man kanske komma tillrätta med den brist, som nu föreligger i form av att godkännandet av en ansökan för en GM-linje ger ett automatiskt godkännande för alla framtida marknadsintroduktioner av korsningar mellan denna linje och varje annan befintlig eller framtida "icke GMO-linje".

B. Förslaget om märkning anger: på etikett eller bifogat dokument. Vi anser det otillräckligt att endast kunna "märka" med bifogat dokument. Med tanke på alla omflyttningar, processer, vidrareförsäljningar och annat som sker på marknaden är ett bifogat dokument som gjort för att tappas bort.

Här talas om "att släppa ut på marknaden.." Avser man utsädesmarknaden eller råvarumarknaden eller konsumentmarknaden? En precisering är önskvärd!

Det kan knappast avse utsädesmarknaden där en blandning vore otänkbar då en jordbrukare i så fall inte kan spruta med avsett preparat om endast del av utsädet är resistent mot herbiciden. Däremot kan det avse råvarumarknaden och det är här misstaget begås. Introducerar man något avvikande på råvarumarknaden är det producenternas skyldighet att klara särhållningen och inte i efterskott skylla på att det är svårt att hålla i sär. Det är knappast konsumentmarknadens problem utan en redlighetsfråga i producentledet.

Det är otillfredsställande med märkning som "kan innehålla spår av" eller "kan förekomma". Om det förekommer skall proportionerna anges (t ex 2/98 eller .. varav 2 % från genmodifierad råvara..), oavsett om detta skapar komplikationer. Det är konsumentens rätt att få korrekt information och vi ska inte behöva vika oss för av producentledet skapade problem.

En allmän synpunkt har vi också på konsekvensutredningen:

Vi ställer oss mycket tveksamma till konsekvens till konsekvensutredningens slutsats att registret kan komma att ligga till grund för en förenklad godkännandeprocedur: "... kan sådana uppgifter underlätta vid riskbedömningar av kommande liknande GMO som ska släppas ut på marknaden". Vi anser att varje nytt marknadsgodkännande i stället kompliceras av alla tidigare introduktioner i form av eventuella interaktioner/synergismer.

Avslutningsvis vill vi framhålla att det här rör sig om produkter som konsumenterna aldrig efterfrågat och inte syns ha behov av, men som kommer att ställa till med oväntade problem och ökande byråkrati. Därför bör denna hantering minimeras så långt det är möjligt.

Konsumenter i samverkan

Bengt Ingerstam
generalsekreterare


( Tillbaka | Hem | E-mail )