Konsumenter i samverkan

Logo

Kampanj Genteknik


Hultsfred 1998-08-05

Remiss Dnr 1732/98
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA

Att. Normenheten, Kåre Wahlberg

Ansökan om tillstånd till utsläppande på marknaden av en genetiskt modifierad tomat
Vi har med intresse tagit del av underlaget i rubricerade fråga och har några kortfattade synpunkter:

Konsumenter i Samverkan anser:

att den aktuella tomaten inte kan sägas vara godtagbar från miljö- och hälsoskyddssynpunkt, eftersom den innehåller en ny gen för antibiotikaresistens;

att antibiotikaresistens är ett mycket stort problem;

att det sedan 1991 har funnits tekniker för att ta bort sådana gener (Dale & Ow. "Gene Transfer with Subsequent Removal of the Selection Gene from the Host Genome." Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 88:10558-10562. 1991);

att motivationen, att produkten man avser saluföra är fri från "levande DNA" och därför inte kan anses riskabel, inte är hållbar då ursprungsprodukten (med sina antibiotikaresistenta markörgener) kommer att finnas i cirkulation både i fältodlingen, processen och avfallshanteringen och misstag brukar kunna begås, även inom företag;

att konsumenternas förtroende för genmodifierad livsmedel redan är svagt, och inte blir bättre av utsläpp av en produkt från en tomat med dessa egenskaper, som upplevs som riskabla och föråldrade;

att Företagets undersökningar som visar att den nya genen förstörs av upphettning ej kan anses vara tillfredsställande, eftersom inga garantier finns att upphettningen alltid fungerar till 100% i den verkliga produktionen;

att Företagets påstående att inga hälsoproblem uppmärksammats under de två år som tomaten sålts i England ej kan anses vara tillfredsställande, eftersom två år troligtvis är för kort tid för att upptäcka en signifikant ökning i antalet individer med denna antibiotikaresistens;

att Företagets påstående att inga hälsoproblem uppmärksammats tycks bygga på frånvaron av inrapporterade fall, vilket inte kan kallas god vetenskaplig ordning;

Med bakgrund av ovan anförda argument anser Konsumenter i Samverkan att tillstånd inte ska beviljas. Det råder ju heller ingen brist på tomatpure i världen varför motivet att införa en ny produkt inte föreligger. Motivet att produkten anses vara säker är inget motiv för oss konsumenter, då befintliga produkter på marknaden inte är osäkra.

Med vänlig hälsning

Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam
generalsekreterare


( Tillbaka | Hem | E-mail )