Konsumenter i samverkan

Logo

Kampanj Genteknik


Hultsfred 1997-12-11

REMISS Dnr 3423/97
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UPPSALA

Att. Normenheten K Wahlberg

Remiss, Förslag till märkning av livsmedel tillverkade av genetiskt modifierad majs och sojaböna
Vi har med intresse tagit del av underlaget för rubricerade fråga och har följande synpunkter:

Under punkten 9. Whereas,...står det: "...foods and food ingredients produced from genetically modified soya beans or from genetically modified maize which are not equivalent to conventional counterparts should be subject to labelling requirements;"

Viktigt är här uttolkningen av: "are not equivalent". Konsumenter i samverkan anser att detta uttryckssätt inte nödvändigtvis begränsar tolkningen till "kemiskt urskiljningsbart" utan kan tolkas på ett vidare sätt. Vi anser alltså att olja eller lecitin framställt ur genmodifierad sojaböna, även om de inte f n kan särskiljas kemiskt från motsvarande icke genmodifierad sojaböna, är att anse som olika (not equivalent). Ursprung, sort, variant o dyl är också egenskaper och i detta fall är ju den genmodifierade sojabönan motståndskraftig mot Roundup, en icke oväsentlig egenskap.

Under punkten 12 står att märkningen skall vara "sufficiently detailed to supply consumers with the information they require". Konsumenternas krav på information begränsar sig inte till enbart frågan om en ingrediens är kemiskt identisk. Vi anser oss ha rätt att välja vad vi vill köpa baserat på även andra hänsynstaganden. Likaså anser vi att det är konsumenterna själva som ska specificera vad de vill veta och att detta inte ska bestämmas av forskare, näringsliv eller lagstiftning.

Med anledning av vad som här har framförts anser Konsumenter i samverkan att Artikel 2 paragraf 2 inte kan ha den ordalydelsen som föreslås. Speciellt avslutningen "unless there are proteins resulting from genetic modification present." I princip skulle hela paragrafen kunna utgå.

Samma resonemang gäller för majsen.

Produkter ur de båda berörda genmodifierade grödorna, även andra än protein, som olja, lecitin eller stärkelse (eller sockerarter t ex från genmodifierad sockerbeta) ska alltså märkas enligt vårt sätt att tolka paragraferna och detta är ett oavvisligt krav från majoriteten av konsumenter.

Med vänlig hälsning

Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam
generalsekreterare


( Tillbaka | Hem | E-mail )