Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Globalisering

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
Skånska dagbladet 970729 


EU-parlamentet röstar om patent på liv

EU-parlamentariker röstar om patent på liv. Debatten har inte varit särskilt öppen eller ens märkbar. Vilka politiker kan med gott samvete säga att de vet tillräckligt för att säga ja eller nej till rättsligt skydd för bioteknologiska uppfinningar?

Företag vill ha ett direktiv. Deras kampanj är tydlig: "No patents no cure". På detta sätt ger företag sken av att om de inte kan ta patent på gener vill de heller inte forska inom området. Det framgår bland annat av material från branschorganisationen EuroBio. Men problemet är att tjusigt formulerade 
framtidslöften sällan går att uppfylla. Patent trollar inte fram säkra och pålitliga mediciner. Löften om mirakelkurer tror vi helt enkelt inte på.

Konsumenter i Samverkan pekar på många scenarier i ett öppet brev till de  svenska ledamöterna i EU-parlamentet. Patent ges normalt som ett skydd för uppfinningar. Det är ett slags godkännande. Vem är redo för ett Europa där transnationella företag kan ta patent på levande arvsmassa?

Att amerikanska medborgare okritiskt accepterar liknande direktiv tyder på 
avtrubbning.

De övergripande problemen med patentdirektivet är att det saknar ett antal 
definitioner. Vad är en uppfinning? Konkret uttryckt känner många en stor oro inför ett samhälle där växter och djur genmanipuleras för snöd vinnings skull. Inte ens direktivets artikel om patentering av kloningstekniker verkar vara tillräckligt genomtänkt Enligt nuvarande text kan kloning av cellkärnor från mänskliga kroppsceller bli tillåtet. Konsumenter i Samverkan reagerar skarpt mot oprecisa definitioner av avgörande begrepp som embryo och reproduktiv kloning.

Investeringar är viktiga för läkemedelsutveckling. Skyddas inte investeringarna om patentdirektivet röstas ned? Svaret är att European Patent Convention (EPC) redan fungerar som ett fullgott skydd när det gäller uppfinningar. För växtförädlarna finns internationella konventioner, som visserligen inte automatiskt ger rätt till patent, men ändå på ett fullgott sätt reglerar hanteringen av utsäde.

EPC har ännu inte beslutat om Monsantos sojabönspatent. I detta fall är det 
uppenbart att USA självsvåldigt hunnit fatta beslut som EU sannolikt inte är  redo för. Svenska bönder vill inte ha slavkontrakt med stora kemiföretag. Även den så kallade oncomusen (en mus som fått gener som gör att den snabbt får cancer och därför mer effektivt utnyttjas i laboratorier av forskare som vill ta fram läkemede mot cancer) har ställt till med stor oreda bland politiker och byråkrater på vår sida Atlanten.

Något ljushuvud vid EPC tyckte att forskarna gott kunde uppfinna en  genmanipulerad katt som helt enkelt åt upp oncomusen!

Det nuvarande EPC-avtalet från 1988 tillåter inte patent på växter och djur. Det speglar den koppling till moral, miljö och hälsa som konsumenter av livsmedel och medicin vill ha en orubblig garanti för.

Konsumenter i Samverkan uttrycker i sitt öppna brev till de svenska 
ledamöterna i EU-parlamentet en förhoppning om att medborgarnas och 
konsumenternas synpunkter kan alltmer komma med i beslutsprocessen. Hänsyn ska inte enbart tas till näringslivets intressen. Folkets valda ska sätta 
folkets bästa främst: även om lobbykampanjer från EuroBio innebär fina 
middagar och färggranna broschyrer bör politikerna i Bryssel alltid minnas att verkligheten ska styras av normala, demokratiska processer.

Konsumenter i Samverkan
Bengt Ingerstam
Rolf Jonsson
Martin Frid