Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-10-23

Politiker avråder regeringen
från att genomföra EUs patentdirektiv


Eniga politiker i Statens medicinsk-etiska råd varnar idag på DN Debatt regeringen:

"Genpatent blockerar nya läkemedel"


EU:s direktiv om biotekniska patent har satt regeringen i en prekär situation. Sverige är skyldigt att genomföra direktivet, men det är för vagt och lämnar öppet för alltför breda patent på gener. Det kan blockera forskningen för att få fram nya läkemedel mot komplext nedärvda sjukdomar som psoriasis, diabetes och alzheimer. Regeringen måste se till att kursen läggs om så att patentlagstiftningen blir etiskt godtagbar och främjar forskningen, kräver Statens medicinsk-etiska råd i stor politisk enighet.

Just nu arbetar man inom regeringskansliet, i första hand justitiedepartementet, med att ta fram ett förslag på hur den svenska patentlagen kan anpassas till EG-direktivet om biotekniska patent. Arbetet har stött på många, för justitiedepartementet till synes oväntade, problem. Problemen bottnar i att direktivet ska förverkligas vid en tidpunkt då det redan framstår som föråldrat och illa anpassat till dagens kunskap, inte minst inom genetiken. EG-direktivet har således gett upphov till mycken kritik runt om i Europa, kritik som kan sägas mynna ut i slutsatsen nej till patent på gener!

Kritiken går ut på att EG-direktivet inte drar en tillfredsställande tydlig gräns mellan uppfinning och upptäckt, och att en gen och andra mänskliga beståndsdelar kan patenteras. De bristfälliga principerna för patentering har vid upprepade tillfällen påtalats av Europarådets parlamentariska församling. Skarpa uttalanden mot direktivet har också gjorts av den franska nationella rådgivande bioetiska kommittén (2000), av Danmarks Etiske råd (2001) och av de nederländska, italienska och norska regeringarna i deras talan mot direktivet inför EG-domstolen. I Tyskland har en kritisk debatt förts under år 2002, bland annat i den patenträttsliga tidskriften GRUR2.

Detta är helt i linje med den kritik som Sveriges Konsumenter i Samverkan och många konsumentorganisationer internationellt framfört, bl a genom den Transatlantiska konsumentdialogen samt i Bryssel genom AEC - Association of European Consumers.

Läs hela debattartikeln här >>
upp