990530 
Konsumenter i Samverkan
 


Kommentar till regeringens skrivelse 1998/99:59
Öppen handel – rättvisa spelregler 

I november ska WTO-förhandlingar starta om ytterligare avreglering och ökad frihandel. Sverige är med och driver på. Konsumenter i Samverkan har granskat några av de synpunkter som regeringen för fram i sin skrivelse 1998/99:59 som heter Öppen handel - rättvisa spelregler. 
 

Försiktighetsprincipen

Konsumenter är mycket intresserade av ökad handel och de effekter det kan få för vår hälsa och för miljön. Försiktighetsprincipen måste få en betydligt viktigare roll i WTO-avtalet. Vi håller med regeringen att  "om en egenskap hos livsmedlet kan medföra risk för en allvarlig, bestående eller allomfattande skada på människans hälsa, får frånvaron av otvetydigt vetenskapligt bevis inte användas som förevändning för att fördröja åtgärder för att förhindra eller minska hälsorisken".  Värdet av försiktighetsprincipen får inte underskattas.

För konsumenterna är priset inte ett bra mått på välfärden, snarare tvärtom. Sverige bör inte driva lågprisargumentet som om detta i sig är en positiv aspekt av frihandel och avreglering. Vår erfarenhet visar att hög kvalitet, bra djurskydd m m kan inte garanteras om priserna ska pressas till dumpningsnivå. Lågt pris på till exempel mat kan leda till en negativ spiral där kvalitén blir så låg, att valfriheten, sysselsättningen och folkhälsan blir lidande. Det är en process som ofta motverkar god kvalitet. Låga konsumentpriser med dess olika effekter kan bli en dyr affär för samhället! 
 

Tvistlösningssystemet

Konsumenter i Samverkan håller helt med Regeringen om att tvistlösningssystemet måste ses över. Vi anser dessutom att detta system måste bli mera öppet och att representanter för konsumentorganisationer får sitta med som observatörer för att bevaka arbetet i kommittéerna, som nu upplevs som orättvist och oetiskt, särskilt i fall som rör hälsa, miljö och djurskydd. Om WTO låter representanter från internationella konsumentorganisationer delta som observatörer vid alla kommittéer som behandlar frågor som får konsekvenser för konsumenterna skulle vårt förtroende för WTO, som i dagsläget är kört i botten, öka. 

Vi noterar också att representanter eller observatörer från olika NGO aldrig fått delta i någon tvistlösningsprocess, trots att oberoende expertis ofta finns just hos konsument- och miljöföreningar. Sådan konsultation är vanlig inom såväl IMF, Världsbanken och FN (bland annat vid det för konsumenter viktiga organet Codex Alimentarius) .
 

SPS-avtalet (Sanitary and Phytosanitary Measures) 

Många som arbetar med konsument- och miljöfrågor är oroliga för att Världshandelsorganisationen får för stor makt över viktiga frågor. Sverige bör därför göra grundläggande utvärderingar av hur WTO-avtalet fungerat sedan 1995. Särskilt viktigt är att konsumenternas rättigheter inte försvagas t ex på livsmedelsområdet. Ökad internationell handel med mat är inte nödvändigtvis av ondo, men uppenbarligen har WTO ingen effektiv mekanism för att skydda konsumenterna från storindustrins godtycke. Flera
exempel finns redan som Konsumenter i Samverkan bevakar, bland annat i fallet med hormonköttet där USA hotar Europas förbud. I detta fallet behövs en utvärdering av hur SPS-avtalet kan förbättras. En svensk utvärdering av detta specifika fall skulle underlätta diskussionen om WTO:s framtid. Frågor om djurskydd och etik måste kunna hanteras av WTO för att konsumenternas förtroende för organisationen ska öka. 
 

TBT-avtalet (Technical Barriers to Trade) 

Ekologiskt uthålligt jordbruk är en sektor som ökar stort på grund av ökad medvetenhet hos många konsumenter. Reglerna och märkningen av dessa system måste få tillåtas även i framtiden. Enskilda länder kan dock införa egna regler som av andra länder kan uppfattas som handelshinder. Det är viktigt för konsumenterna att WTO inte används som "murbräcka" för att tvinga alla länder att acceptera en gemensam, låg nivå för ekologisk mat. Tvärtom måste det få finnas flera system som hela tiden kan förbättras genom ökade krav på lantbrukets och kemikaliesamhällets miljöpåverkan. Produkter måste få märkas 
ordentligt, utan att TBT-reglerna sätter käppar i hjulen. Miljömärkning av ”bra”
produkter måste också få ökat stöd i internationella sammanhang, och inte drabbas av anonyma tvistlösningspanelers godtycke.

Vidare anser vi att TBT-avtalet på ett bättre sätt måste underlätta för länder som vill kunna kräva strikt märkning av vissa omtvistade produktgrupper. Ett aktuellt exempel är genetiskt modifierade organismer (GMO). Konsumenter i Samverkan anser att Sverige måste driva igenom att om ett land vill exportera sådana produkter måste de följa importörlandets lagstiftning, och inte försöka använda WTO som "kofot" för  att tvinga importörlandet att ändra sin märkningslagstiftning. Kärnan i detta resonemang är att konsumenter förväntar sig att länder och företag i normala fall vill få maximera informationen om hur bra en produkt är, inte minimera. 
 

TRIPS-avtalet (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)

Patent på liv är en mycket kontroversiell del av WTO-avtalet. Under TRIPS-avtalet ska biologiska uppfinningar patenteras. Detta får konsekvenser för den biologiska 
mångfalden som i sin tur kan hota livsmedelsförsörjningen. Konsumenter i Samverkan 
anser att Sverige bör utvärdera om TRIPS-avtalet är förenligt med svensk konsument- 
och livsmedelspolitik. Kritiken mot TRIPS-avtalet baseras på att vi ser en stor risk att
avtalet leder till ytterligare konflikter som kan bli en modern ”Pandoras ask”, om patent
ges på mikroorganismer, växter, djur och i slutändan – människor.

När det gäller patent på mänskliga gener är debatten i full gång i Europa. Vi anser inte 
att WTO ska hetsa fram avtal om patenträttigheter innan världssamfundet och den 
demokratiska processen tagit ställning till vilka undantag som ska få finnas, till exempel
under artikel 27.3 (b). Många andra synpunkter finns på TRIPS-avtalet. Regeringen
måste se över hur TRIPS-avtalet förhåller sig till relevanta FN-avtal som Sverige skrivit 
under, i synnerhet Konventionen om biologisk mångfald. För konsumenter som vill välja mat och läkemedel utan patent måste ekologiskt odlat utsäde säkras. Även för global
handel med fisk och andra djur kan TRIPS-avtalet få besvärliga konsekvenser.
 

Investeringar 

Investeringar är ett område som blir allt mer globalt i takt med att världens finansmarknader avregleras. För konsumenterna är detta verkligen inte enbart positivt 
eftersom investeringarna oftast berör våra pensioner och därmed vår framtida trygghet. Dessutom har ett globalt investeringsavtal troligen den nackdelen att det blir ytterst besvärligt att ta sig ur. Förslaget att inom WTO snabbförhandla om globala regler för investeringar, liknande dem som tidigare misslyckades inom OECD, får så pass långtgående konsekvenser att vi inte kan annat än protestera. 

Konsumenter i Samverkan står fast vid att eventuella förhandlingar om ett globalt i
nvesteringsavtal bör göras i FN:s regi, inte inom WTO, och framför allt inte under 
så pressade former som vi nu kan förvänta oss. Tidsfaktorn, att nästa runda bara ska 
få ta tre år, upplever vi som ett problem om t ex ett avtal om investeringar ska kunna 
bli rättvist även för utvecklingsländerna. 
 

Med vänlig hälsning

Bengt Ingerstam
(generalsekreterare)                    Martin Frid
                                                    (sakkunnig globala frågor)
 

Konsumenter i Samverkan
Box 88
577 22 Hultsfred
Epost: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se

Tillbaka       Hem