Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-03-17
Kommerskollegiums utredning presenterades vid ett seminarium 15 mars 2004
”Konsekvenserna för u-länderna av WTO-avtalen”

Utredningen, som beställts av riksdagens näringsutskott, är gjord på uppdrag av regeringen för att göra en bedömning av effekterna av existerande WTO-avtal och hur systemet fungerat. Dess syfte är inte att lämna förslag utan att utvärdera nuvarande system och att studera vad som beror på WTO och vad som har andra orsaker. WTO täcker femtio procent av världshandeln. Exporten från och importen till u-länderna ökar men importen ökar mer än exporten.

Kommerskollegium bedömer att marknadstillträdet och handeln för utvecklingsländerna generellt hade varit avsevärt mindre utan WTO:s existens. Dock finns stora svårigheter att dra generella slutsatser av WTO-avtalens effekter. Utvecklingsländer är inte en homogen grupp länder utan har olika utvecklingsnivåer, förutsättningar och intressen och många andra faktorer än handeln påverkar utvecklingen i ett land.

I avsnittet om TRIPS-avtalet, som gäller patenträttigheter, konstateras att det medför betydande kostnader för utvecklingsländerna och leder till ett finansiellt flöde från dessa till patentinnehavarna i väst initialt men att det ändå på sikt kommer att vara bra för utvecklingsländerna eftersom det medför incitament till tekniköverföring. Effekterna varierar beroende på till exempel förmågan att absorbera ny teknik.

Hade en liknande utredning gjorts för industriländerna hade denna antagligen visat ännu större fördelar för dessa och särskilt för mindre, utrikeshandelsberoende, länder. Sverige, som ett exempel, har till exempel vunnit mer än USA.

upp