Till startsidan

18 januari 2002

Martin Frid
Sveriges Konsumenter i Samverkan Rikskansli:
Box 88
577 22 Hultsfred
Epost: martin.frid
(at)konsumentsamverkan.se

WTO-reglerna, TRIPs och rätten till hälsa
Introduktion
FNs mänskliga rättigheter inkluderar rätten till hälsa. Inom konsumentorganisationer runt om i världen har det bedrivits kampanjer kring läkemedel sedan 1960-talet. Informationskampanjer har nått ut i städer och byar för att varna och berätta om risker med moderna mediciner. Marknadsföringen kritiseras hårt. Ofta har läkemedelsföretag visat sig sälja produkter som redan förbjudits i Europa eller USA. I många fall har konsumentorganisationer funnit gamla piller på sjukstugornas hyllor, alltså paket med piller där bäst-före datum redan gått ut. Man talade mycket om hur företagen "dumpade" läkemedel i u-länderna.

Genom att WTO bildades 1995 har det grundläggande regelverket förändrats. Parallellt har på 1990-talet allt fler visat intresserade av läkemedelsföretagens patent samt deras forskning & utveckling. Hiv/aids innebar en stor satsning på nya men ytterst dyrbara läkemedel och bromsmediciner. Kritik riktades mot att det nästan inte alls forskas på t ex antibiotika eller läkemedel för u-ländernas behov. Det kom också avslöjanden om att vissa företag hade testat läkemedel i u-länderna innan de gått igenom de vanliga kliniska studierna. Inte bara marknadsföringen, utan även sponsringen av forskning & utvecklig verkade strida mot samhällets etiska och moraliska regler. Från vår sida inom Sveriges Konsumenter i Samverkan och AEC - Association of European Consumers har vi t ex krävt att Europa måste utveckla en policy som sätter konsumenterna och patienterna i första rummet. 1)

Rätten till hälsa
I Världshälsoorganisationens grundregler finns inskrivet att alla människor har rätt till hälsa. Det förutsätter också konkreta åtgärder för att göra läkemedel tillgängliga för alla. Man har sedan 1977 gjort upp listor över de viktigaste preparaten och de aktiva ingredienserna. WHOs Essential Drugs List är ett viktigt system för att bistå u-länderna med livsviktiga preparat. Bakom EDL-listan ligger även ekonomiska hänsyn eftersom det kan bli för dyrt att förse många med de allra dyraste preparaten. När det gäller hiv/aids har detta varit kontroversiellt eftersom listan bara haft med de preparat som krävs för att förhindra att smitta sprids från mor till barn under havandeskapet. 2)

För u-länder är det viktigt att ha en kapacitet att själva kunna tillverka läkemedel. Idag är det främst Indien och Thailand som har fabriker som kan producera billiga och bra piller. Men det gäller även för länder att satsa på sjukvård och infrastruktur. Ett annat viktigt steg är att man från ländernas sida kan ordna den offentliga upphandligen så att man i krissituationer vet var man ska vända sig för att snabbt få tillgång till rätt läkemedel. Det är staterna som själva ska kunna få fram rätt läkemedel, gärna genom egen produktion i egna statliga laboratorier och fabriker.

TRIPs-avtalet
I detta avseende har debatten om Världshandelsorganisationens regler blivit intensiv. Konsument- och biståndsorganisationer samt Läkare utan gränser, har krävt att länder ska ha rätt att själva tillverka även nya patentskyddade läkemedel. I TRIPs-avtalet från 1995 är detta tillåtet i nödfall. Det kallas tvångslicenstillverkning. Även så kallad parallellimport ska vara tillåtet, alltså att inte bara ett enda företag ska få ha monopol på importen. Läkemedelskommitten i Västerbotten har t ex räknat ut att den stora vinsten skulle finnas i parallellimport. Man sparade 11 miljoner kronor år 2000 på parallellimport. 3)

Enligt TRIPs-reglernas artikel 30 och 31 ska detta vara tillåtet, men både licenstillverkning och parallellimport tycks hota hela den transnationella läkemedelsindustrin, om man ska tolka hur företagen reagerat de senaste åren. Men kritik har riktats mot både artikel 30 och 31. Om ett u-land tar fram preparat genom licenstillverkning är det väl logiskt att man också får sälja till andra u-länder, utan restriktioner. Särskilt i nödsituationer! Menar de som skrev TRIPs-avtalet att varje u-land själv ska bygga fabriker och laboratorier för varje enskild medicin? Eller handlar det om att de transnationella bolagen ska ha rätt att styra hur varje land tillverkar sina piller?

TRIPs-reglerna och artikel 31 (b) tillåter tvångslicenstillverkning vid nödsituationer. Men restriktionerna är många, t ex att det bara ska gälla för inhemsk produktion, alltså inte för export. Det är en absurd regel. Så här beskriver TRIPs-avtalets artikel 31 (f) och (k) denna situation:

TRIPs Article 31 (f): "any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;"

TRIPs Article 31 (k): "Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;"

Mest känt är väl fallet med Sydafrikas regering, som stämdes av 39 (!) läkemedelsföretag för att landet ville producera egna läkemedel för hiv/aids. Men även Brasilien har hotats av läkemedelsindustrin och den amerikanska regeringen, främst av handelsdepartementet USTR. Jag var med på en konferens i Bryssel förra året då vi från konsumentorganisationerna lobbade mycket hårt för att USTR skulle backa. Vi tyckte de kunde stämma ett i-land i stället för Brasilien, eftersom vi har råd att lösa problemet på andra sätt. I Brasilien är ju hälsoläget och ekonomin inte jämförbart med t ex Holland eller de skandinaviska länderna. De amerikanska tjänstemännen försvarade sin politik och menade att patent är lika viktiga som "skruvar och muttrar" inom verkstadsindustrin. De ville alltså övertyga oss om att patent behövs för att den moderna läkemedelsproduktionen ska fungera. Jag fann detta ytterst utmanande när tiotusentals människors liv och hälsa står på spel. Hur kan de likställa produktionen av maskiner eller bilar med produktionen av läkemedel?

Artikel 39 i TRIPs är också mycket kontroversiell. Det gäller sekretessen och vilka uppgifter som tillverkaren måste offentliggöra och tillhandahålla när ett läkemedel ska godkännas i ett land. Artikel 39 förbinder länder att inte offentliggöra uppgifterna. Detta skyddar företagen från att andra forskare sätter sig ner och försöker ta fram liknande preparat på egen hand. Vi har kritiserat dessa regler eftersom de förhindrar forskningen och på så sätt hotas folkhälsan. Det är anmärkningsvärt att de transnationella företagen är så rädda för fri forskning. Känner de sig hotade av grundläggande principer om öppenhet och transparens, som under många år varit ledmotiv i den vetenskapliga forskningen?

Vi kanske måste dra slutsatsen att de stora bolagen menar att snöd vinning går före fri vetenskaplig forskning.

Ett intressant fall som avsöljats av bl a James Love vid Consumer Project on Technology, en amerikansk konsumentorganisation som bildades av Ralph Nader. Fallet gäller Taxol, ett preparat mot bröstcancer och ovarialcancer. "Att förlänga och förbättra mänskligt liv" säger företaget i sin svenska reklam. Medlet togs fram av forskare inom den offentliga sektorn, alltså helt och hållet med skattemedel. Man sålde rättigheterna till företaget Bristol-Myers-Squibb som nu tar in över 1,2 miljarder dollar per år i vinst. Företaget tar också rejält betalt för dessa piller i strid mot alla moraliska och etiska regler. Det är alltså ett exempel på hur ett företag missbrukar sin monopolställning. Eftersom TRIPs-avtalets artiklar tillåter den här sortens monopolavtal kommer vi tyvärr att få se många fler fall runt om i världen. 4)

SIDA har publicerat en studie som slår fast att TRIPs-avtalet är föga anspassat till de minst utvecklade ländernas behov. Man sätter i studien fokus på utbudsrestriktioner och vill öka biståndet som går till produktion av olika varor. Detta är värt att föra vidare och se till att ord blir till handling. 5)

WTO-reglerna
Om vi skulle vara optimister, vilket jag normalt gärna är, borde WTO-reglerna kunna användas för att verkligen göra världen till en bättre plats. Det finns en grundtanke i WTO att alla länder är lika och därför ska behandlas lika. Mer än tre av fyra medlemmar i WTO är u-länder. Och ska ett land ge handelsförmåner till ett annat land måste det automatiskt gälla alla andra WTO-medlemmar. Alternativet till WTO sägs ofta vara bilaterala avtal, där u-länderna anses vara svagare. När USA slöt ett bilateralt handelsavtal med Jordanien förbjöds licenstillverkning och Jordanien tvingades även till hårda restriktioner för parallellimport.

Tvistlösningen är t ex ett sätt att göra det möjligt för ett u-land att tvinga ett i-land, eller vilket annat land som helst, att följa WTO-reglerna. Under 2000 registrerade u-länderna för första gången fler tvistlösningsfall än i-länderna. Dock har få u-länder infört TRIPs-reglerna och därför har vi inte sett konsekvenserna av WTO fullt ut. Hotet att hamna inför WTOs tvistlösningspanel är också avsevärt. 1998 ville den amerikanska läkemedelsindustrin att USA skulle dra Israel inför WTO-domstolen. Landet har en avancerad industri som är bra på att ta fram generika, alltså de äldre men effektiva preparat som inte längre är patentskyddade. Israel ville införa nya regler om att man skulle få lov att forska på patentskyddade läkemedel. Eftersom man inte skulle sälja dessa läkemedel förrän patentet gått ut hotade man i egentlig mening inte några ekonomiska intressen. Konsumenter och patienter skulle snabbare få tillgång till preparaten direkt efter att patentet gått ut. Denna fria forskning vill USAs läkemedelsindustri alltså stoppa. 6)

Konsument- och miljöorganisationer har främst kritiserat WTO när det gäller jordbruksprodukter och läkemedel. TRIPs-avtalet hör helt enkelt inte hemma i WTO. Consumers International, där vi är medlem, menar att TRIPs strider mot alla kulturella och demokratiska principer. Man tvingar u-länder att bli i-länder "på pappret" genom att kräva att de ska spendera skattepengar på att utbilda patentadvokater och patentverk, på bekostnad av en rad andra funktioner i deras samhälle. Det är absurt att ett u-land ska tvingas syssla med patentregler i stället för att lära barn att läsa och skriva. Det är absurt att små länder ska tvingas garantera efterlevnad av det immaterialrättsliga skyddet som införts i USA, där läkemedelsföretagens vinster också är högst i världen. Det är så uppenbart att de transnationella företag som verkade bakom kulisserna under Uruguayrundan, då WTO-avtalet förhandlades fram, fick igenom allt de bad om på detta område.

Kommerskollegium skriver en del smörja i sin information om WTO och TRIPs, som är värd att belysa. Denna vår egen anrika utrikeshandelsmyndighet slår fast:

"Syftet med läkemedelspatent är att skapa en balans mellan tillgång till läkemedel för alla människor oavsett inkomst och nödvändigheten av att forskare och läkemedelsföretag får den ersättning som behövs för utveckling av nya läkemedel." 7)

Det är intressant och avslöjande i all sin skamliga enfald. När det gäller läkemedel som tas fram med forskning som bekostas med skattemedel, t ex Losec, skulle vi ju i så fall inte behöva några patent. Astras piller skulle bli billigare och därmed skulle tillgången oavsett inkomst verkligen tryggas. Exemplet jag gav tidigare gällde en viktig cancermedicin, Taxol. Hela forskningen var sponsrad med skattemedel, inte en dollar investerades av företaget. Säg ett enda hiv/aids-läkemedel som inte tagits fram med skattemedel? Det finns tyvärr inget i WTO eller TRIPs som tvingar företag att satsa en viss andel av sina vinster på att utveckla nya läkemedel. I stället satsas miljardbelopp på marknadsföring och reklam. Det är rent ut sagt sjukt.

Slutsatser
Men om jag nu ska vara optimistisk? Ja, det är tveklöst så att alla aktivister som fick i-ländernas transnationella företag på fall i Sydafrika har synliggjort en viktig fråga om orättvisor i världen. Astra fick sitta och skämmas rejält på svensk TV. Det har visat sig att WTO och särskilt TRIPs består av paragrafer utan förankring i verkligheten. Den afrikanska hiv/aids-katastrof som vi inte kände till för fem år sedan är nu en grund för att fler länder ska våga utfärda tvångslicenser även när det gäller andra preparat. Det låter inte så märkvärdigt, men det kan hjälpa miljontals människor. Uppmärksammandet i sig tycks ha haft en positiv effekt. Vi deltog i Bryssel på EU-kommissionens möten och i Oxfams kampanj inför Doha om TRIPs. Och vid WTOs ministermöte i Doha förra året fick u-länderna igenom en skrivning om rätten till läkemedel i förhållande till TRIPs, som enligt många är ett genombrott. Vi vet att det lönar sig att kampanjarbeta. 8)

Frågan är: vem har råd med aids? Det har egentligen ingen. Vi måste vägra acceptera en världsordning som inte ger hiv/aids-smittade rätt till medicin. Det gäller även i hög grad andra sjukdomar, t ex TBC och malaria. Det gäller enligt min åsikt även våra egna sjukdomar här i i-länderna, t ex cancer. Men det är heller inte så att vi genom att kritisera läkemedelsföretagen eller globaliseringen egentligen hjälper särskilt många bli friska eller få tillgång till de mediciner de behöver: vi ska arbeta positivt och göra nytta. Vi måste vi hitta nya kanaler för samarbete i en allt mer globaliserad värld. Vi måste uppfinna former för effektiva förebyggande åtgärder. Vem har råd med magsår? Det är välkänt att satsningen på Losec överlevde enbart tack vare stöd från en statlig forskningsorganisation (STU/NUTEK) - ska då Astra ha patent på medlet? Vi måste ställa krav även här hemma på våra myndigheter och på Apoteksbolaget att sätta konsumenterna och patienterna i första rummet. Och framför allt måste vi ha en öppen debatt, som vi i Sveriges Konsumenter i Samverkan gärna vill, om livskvalitet och vad vi menar med hälsa i en allt mer globaliserad värld.

Referenser:
1) TRIPs & Health, Position paper, AEC. June 2001:
2) Third World Resurgence nr 120/121, sid 18-20. 2001
3) Dagens Medicin nr 5/01
4) Consumer Project on Technology
5) De minst utvecklade länderna och världshandeln, Sida Studies nr 5. 2001
6) "U.S. Drug Makers May Turn to WTO Over Israeli Law", Reuters. 28 nov. 1998
7) Kommerskollegium: WTO - basfakta och knäckfrågor, sid 18. 2001
8) Oxfams kampanj om läkemedel och TRIPs:

Kampanjindex      Hem