Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Ansvarsfull konsumtion


1. AEC och ansvarsfull konsumtion

AEC - organisationen för socialt och miljömässigt medvetna europeiska konsumenter, kommer att fokusera sin verksamhet på ansvarsfull konsumtion. Medlemsorganisationerna i AEC delar gemensamma värderingar, kunskap och erfarenhet som berör ansvarsfull konsumtion. Målet är nu handling, dels från AEC och medlemsorganisationernas sida, dels från EU-kommissionen när det gäller att snabbt och effektivt driva igenom beslut.

Ansvarsfull konsumtion har sina rötter i följande grundtanke: bakom vissa varor och tjänster döljer sig ibland produktion och verksamheter som är stötande. Effekterna av sådan produktion kan ha hemska följder. Miljöförstöring, barnarbete, plågsamma djurförsök och grymhet mot djur, kulturell och ekonomisk utarmning av lokalsamhällen, otillräcklig produktsäkerhetsutprovning, frånvaro av respekt för försiktighetsprincipen, kortsiktigt tänkande, förlust av arbetstillfällen när företag lägger ner produktion eller omstrukturerar, samt problem på arbetsplatsen är alla exempel på stötande verksamheter. Dessa aspekter av vissa produkters livscykel hotar välståndet både för vår egen och kommande generationer.

Fler och fler blir medvetna om sådana missförhållanden, och AEC´s medlemsorganisationer ger röst åt denna växande grupp av konsumenter. Inte nog med att man får kunskap som leder till moraliska och etiska ställningstaganden: många har dessutom en känsla av att det ekonomiska värdet av vissa varor är tvivelaktigt. Snålheten bedrar visheten. Det är ett resultat av insikten om varornas och tjänsternas hela inflytande i samhället. När ett lågt pris jämförs med andra aspekter, t ex de stötande verksamheter som nämndes ovan, så upptäcker vi dolda kostnader för samhället. Att man når denna medvetenhet innebär första steget på väg mot ansvarsfull konsumtion.

Ansvarsfulla köpare är alla de konsumenter som räknar in det kollektiva välståndet när de väljer varor och tjänster. Man tar avstånd från den definition av konsumentintresse som kan sammanfattas med begreppet "prisvärd" d v s "så högt värde till så lågt pris som möjligt". Denna gamla definition av konsumentintresset måste utvidgas så att de ekonomiska aspekterna balanseras av andra aspekter. Dessutom har ansvarsfulla köpare kommit till insikt om att de måste handla på ett sätt som inte bara tillfredställer de egna behoven, utan även försöker bidra till att andra får det bättre. Den ansvarsfulla konsumenten är medveten om att kvaliteten på inköpet innefattar en rad värderingar som påverkar helheten.

Ansvarsfulla konsumenter menar att man genom att köpa och konsumera vissa varor och tjänster bidrar till orättvisa i samhället. Genom sådan konsumtion blir man medskyldig till att orättvisa förhållanden inte rättas till. Ansvarsfulla konsumenter utvecklar en känsla av personligt engagemang och bestämmer sig för att ta personligt ansvar både för de sociala och miljömässiga konsekvenserna av sina handlingar. I själva verket vill man att de individuella rättigheterna ska respekteras, samtidigt som man vill verka för att de gemensamma värderingarna i samhället stärks, t ex solidaritet och ömsesidig respekt. Man är dessutom medveten om att utnyttjandet av andra leder till sämre livskvalitet och att dessa problem snabbt sprids genom globaliseringen. De ekonomiska faktorerna måste också innefatta kostnaderna för samhället.

Den ansvarsfulla konsumenten har två huvudstrategier: dels att konsumera mindre (d v s undvika konsumtion), dels att konsumera bättre (d v s mer etiskt, miljömedvetet och socialt ansvarstagande).

Dessa två strategier kompletterar varandra. När ansvarsfulla konsumenters krav kan förmedlas så att producenten och tillverkaren kan ta hänsyn till dem redan från början, så upplever konsumenten att det är värdefullt att stödja sådan produktutveckling genom att köpa de nya varorna och tjänsterna. I stället för att köpa mindre så köper man bättre varor och tjänster.

Många miljoner beslut fattas av alla konsumenter i samhället varje dag. Många av dessa val strider i själva verket mot de egna önskningarna och värderingarna. Man kan utgå från att konsumenter hela tiden bidrar till stötande verksamheter som egentligen strider mot individens etiska, sociala och politiska åsikter. Om konsumenter visste mer om de företag som faktiskt tar hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter, skulle allt fler kunna börja handla på ett sätt som direkt kan leda till hållbar utveckling. Ansvarsfull konsumtion är därför enligt AEC en ny och viktig dimension av demokratibegreppet. AEC och dess medlemsorganisationer menar att i fall konsumenter organiserar sig så är man bättre rustade att verka som en stark faktor som påverkar samhället i rätt riktning.

2. Ansvarsfull konsumtion är ett verkligt konsumentintresse

Ansvarsfull konsumtion är ett verkligt konsumentintresse och ligger till grund för AEC´s verksamhet. Många undersökningar visar att allmänheten verkligen hoppas kunna påverka de ekonomiska strukturerna. Men samtidigt som 75 % av konsumenterna säger sig vilja förändra sin konsumtion i bättre etisk och miljömässig bemärkelse så visar studier att bara ca 3 % verkligen gör det. Även om ökad medvetenhet och motivation är steg i rätt riktning så finns det en rad anledningar till att handling baserad på den nyvunna kunskapen är svårare.

Det arbete som AEC och dess medlemsorganisationer runt om i Europa lagt ner på ansvarsfull konsumtion visar att en rad faktorer påverkar hur ökad kunskap kan omsättas till handling. Ingen av dessa faktorer är i sig själv tillräcklig:

· Klar och tydlig information som berör konsumenten och som förklarar betydelsen av ansvarsfull konsumtion.
· Klar och tydlig information om de miljömässiga och sociala effekterna av varor och tjänster.
· Förståelse för samhällsutveckling, personliga värderingar och attityder som påverkar och förändrar handlingen i riktning mot mer ansvarsfull konsumtion.
· Ökad tillgång till mer ansvarsfulla och trovärdiga alternativ.
· Förståelse för kollektiv psykologi, känslan av grupptillhörighet, att "stå på rätt sida" och en ökad förståelse för konsumenternas inflytande och makt.
· Förståelse för vilka medel och tekniker som uppmuntrar till förändring och leder till konkreta initiativ när det gäller upphandling och inköp, dels i form av kampanjer och lobbyverksamhet, dels i form av att man vägrar att köpa.
· Stöd och uppmuntran, t ex skattelättnader, för att underlätta ansvarsfull konsumtion.
· Försäkringar och bevis för att ansvarsfull konsumtion verkligen ger resultat och har ett positivt inflytande i samhället.

Vi har kommit en bit på vägen men fortfarande har inte alla dessa faktorer utvecklats eller förverkligats. Information om ansvarsfull konsumtion och vad som står på spel är ännu på ganska enkel nivå. Fortfarande är det endast ett fåtal varor och tjänster som certifieras eller märks av oberoende instanser. Priset på de "ansvarsfulla" varor och tjänster som finns på marknaden är ofta betydligt dyrare (vilket innebär en förhållandevis större orättvisa för de utsatta konsumenterna). Alltför ofta känner sig den ansvarsfulla konsumenten ensam och isolerad. Konkreta initiativ tas fram i allt större utsträckning, men det samlade värdet är fortfarande svårt att bedöma och för lite forskning har gjort för att man ska kunna säga något om de globala effekterna.

2.1 Konsumentinformation

Information som riktas till konsumenter måste hitta en balans mellan behovet av förenkling och behovet av att ge individen tillräckligt med fakta för att man ska kunna göra en egen bedömning. Informationen måste vara så objektiv som möjligt. Därför kan något slags märkning vara en effektiv strategi, men inte som enda lösning för att ge en samlad vägledning om "etisk" handling som dessutom kan stigmatisera de oacceptabla alternativen.

AEC välkomnar EU-kommissionens Grönbok: Främjande av en europeisk ram för företagens sociala ansvar, som vi bedömer är ett bra steg i rätt riktning. Vi förväntar oss - förutom en rad andra löften som måste infrias - en utvärdering av vilka tekniker som är effektivast när det gäller konsumentinformation.

· Vikten av information vid inköpsstället kan inte överskattas. Dels gäller det att erbjuda valmöjlighet och alternativ, dels att uppmuntra konsumenter att fatta ansvarsfulla inköpsbeslut. Ca 80 % av de inköp som görs i en affär baseras på information som ges på plats. Av denna anledning måste butikskedjorna ta ett större ansvar. Det ligger även i butikskedjornas intresse att stödja ansvarsfull konsumtion, och därför måste vi betona behovet av bättre information i butikerna.
· För att informationen i butikerna ska vara trovärdig bör den kontrolleras av en oberoende instans.
· En "etisk" märkning är inte i sig själv tillräcklig för att på ett tillfredställande och objektivt sätt informera konsumenten.
· Märkning kan vara ett användbart led i en större informationsstrategi som ger fler detaljer och möjlighet till fördjupning, och det är önskvärt att konsumenterna får ökad tillgång till nya metoder som streckkoder, Internet och media.
· Butikskedjor och i synnerhet de större, internationella dagligvarukedjorna måste ta ett större ansvar i proportion till sin ställning på marknaden. Även den offentliga upphandlingen och företagens egen upphandling bör läggas om med ansvarsfull konsumtion som mål, eftersom inköpen görs åt andra konsumenter, som i allt högre grad ställer dessa krav.
· Elektronisk handel måste också ge konsumentinformation enligt fastställda normer som visar sociala, miljömässiga och etiska aspekter, samt garanterar ansvarfulla produktionsprocesser.

AEC ställer sig bakom kravet på obligatorisk företagsrapportering och att redovisning ska tar upp alla de olika aspekter av produktionen som har med ansvarsfull konsumtion att göra. Hittills har inte frivilliga initiativ varit tillräckliga för att lösa bristen på information. Ansvarsfulla konsumenter kräver tillgång till fullständig, jämförbar, trovärdig och oberoende granskad och godkänd redovisning om varor och tjänster. Varudeklarationer måste bygga på objektiva och kvalitetssäkrade jämförelser och leda till högre krav. AEC stödjer utvecklingen inom EU av ett harmoniserat system som bygger vidare på Eco Management and Audit Schemes (EMAS) och dess nya informationstjänster och regler, som på ett bra sätt visar hur produktionen fungerar i verkligheten.

Vidare måste myndigheterna som granskar och kontrollerar företagen ge oss bättre tillgång till information. Lagstiftning som ger konsumenterna rätt till information och insyn måste stärkas i hela EU. Offentlighetsprincipen måste införas så att medborgare i hela Europa kan få tillgång till fakta som myndigheterna har tillgång till.

AEC och våra medlemsorganisationer kan ta större ansvar för att informera konsumenterna. Särskilt de ekonomiska effekterna kan betonas. Både de negativa och positiva effekterna av olika konsumtionssystem bör belysas. Vi menar att det är information som ska ligga till grund för en långsiktigt beteendeförändring. AEC kan också arbeta för att konsumentrepresentationen ökar på alla nivåer, från lokala och nationella beslutsfattande organ till de internationella organ som också påverkar vår vardag.

2.2 Konsumenternas valmöjlighet

Konsumenter som blir medvetna om vad som står på spel känner att de ställs inför svårigheter när det gäller att få information om och tillgång till alternativa varor och tjänster. Detta är i nuläget en svag punkt som sätter hinder i vägen för en strategi att ställa om till ansvarsfull konsumtion. Å ena sidan hittar konsumenterna inte, eller känner inte igen, de produkter som redan finns på marknaden, eller så är de för dyra. Å andra sidan tvekar industrin att investera i ansvarsfulla varor och tjänster eftersom det finns oklarhet när det gäller hur konsumenterna ska reagera. En ond cirkel är svår att ta sig ur, och konsumenternas missnöje ökar i takt med att de upplever att producenterna tycks fördröja processen. Konsumenternas förtroende kan skadas allvarligt vilket också leder till förluster för företagen.

I teorin har miljömärkningen visat vägen även om strategin inte varit så framgångsrik som många trott. Många av AEC´s medlemsorganisationer har på en rad sätt ställt sig bakom utvecklingen av miljöcertifiering och märkning. Den europeiska miljömärkningen har t ex inte slagit igenom. Däremot har ekologiska livsmedel med olika märkningssystem blivit en framgång i många länder. Även märkning av typen "Rättvis handel" har slagit igenom på vissa varugrupper. Vissa försök att erbjuda finansiella tjänster, t ex etiskt och/eller miljömässigt progressivt pensionssparande, har också börjat slå igenom. Vår erfarenhet är att märkningen är mest framgångsrik när producenter, butikskedjor och medborgarorganisationer (NGO) samarbetar med varandra, i synnerhet när det gäller miljömärkningen. Det har sedan varit upp till den enskilde producenten att ta det modiga beslutet om att driva igenom ansvarsfulla riktlinjer och normer.

Det största problemet är dock att det saknas ansvarsfulla alternativ för majoriteten av vanliga produkter. Sportskor är ett utmärkt exempel. De största märkesproducenterna (Nike, Adidas och Reebok) har länge kritiserats av specialiserade föreningar, särskilt när det gäller brister angående arbetsrätt och mänskliga rättigheter i fabrikerna. Trots detta har ingen annan tillverkare börjat förse ansvarsfulla konsumenter med garanterat ansvarsfullt framställda sportskor. Konsumenten har då inget annat val än att låta bli att köpa.

AEC vill medverka till ökad uppfinningsrikedom och nya produktionsprocesser. Målet är att ansvarsfull konsumtion ska bli ett verkligt val för alla konsumenter. Vi uppmuntrar konsumenter att ställa krav för att påverka producenterna och butikskedjorna. Vi kommer också i högre grad att hota med och t o m kräva bojkott av vissa varor och tjänster. Bojkott ser vi som den sista utvägen i en målmedveten kamp för ansvarsfull konsumtion, där strategin att "konsumera mindre" d v s undvika vissa varor är ett steg för att kunna "konsumera bättre".

2.3 Konsumenterna handlar

När det gäller konkreta handlingsförslag och särskilt sådana aktioner som kan påverka vissa företag, så har de som representerar medborgare i organiserad form utvecklat en rad strategier. Tekniker har uppstått som inte bara tar fasta på moraliska argument men också utgår från att "pengar talar". Analysen av den globala ekonomin som görs av olika konsument-, miljö- och utvecklingsorganisationer avslöjar att pengar och aktievinster är allra viktigast i dagens ekonomiska system. Av denna anledning måste de mest framgångsrika handlingarna för AEC och medlemsorganisationerna ses mot bakgrund av en global marknad med global konkurrens. Aktion och handling ska utvecklas så att de verkliga konsekvenserna av företagens agerande tydliggörs.

Många interna och externa faktorer påverkar ett företags position på marknaden. Trygga och utvecklande arbetsplatser ska ge fortbildning, utbildning och information, för att även föra fram ansvarsfulla värderingar. Sådana arbetsplatser kan också snabbare bidra till att nya och bättre varor och tjänster tas fram vars skada på samhället och miljön i omgivningen minskar. U-länderna drabbas inte längre lika svårt utan påverkas positivt av nya strategier för att stödja och framhålla rättigheter och ansvar. Utvärderingen av alla dessa faktorer görs av konsumenter. Detta måste underlättas av öppenhet och information för att undvika den asymmetri som uppstår när producent och konsument inte har tillgång till samma fakta, information och övriga faktorer som har med kvalitet att göra.

Rapportering kan göras av ledande företag. Information om konkurrensläget ska analyseras. De internationella nätverk av konsumentorganisationer som redan etablerats kan granska och verifiera arbetet. AEC är fast beslutet att stödja ansvarsfull konsumtion och har särskilt engagerat sig i aktiviteter angående företagens sociala ansvar.

Andra initiativ från AEC kommer att syfta till att påverka vinsten och ryktet hos företag som inte tar sitt ansvar, genom koordinerade bojkotter eller genom att företag tvingas spendera mer på PR och reklam efter negativ publicitet. De vanliga konsumenterna har en roll i detta men initiativ kan även riktas mot aktieägare, fonder, långivare samt personal och anställda på företaget i fråga. Andra aktörer i samhället kan också delta genom att alternativa bokslut publiceras, t ex för att lyfta fram positiva förändringar.

Offentlig upphandling som fungerar som en kollektiv konsumtion i samhället har en speciell roll. I alla europeiska länder står den offentliga upphandlingen för en stor del av BNP. Kriterier för miljöhänsyn i upphandlingen samt miljöledningssystem bör vidare utvecklas. Livscykelperspektiv måste också kunna lyftas fram som utvärderingskriterium av den upphandlande enheten, såväl på lokal, regional som nationell nivå. Hänsyn till andra värderingar, t ex hälsokonsekvensbeskrivningar, som har med ansvarsfull konsumtion att göra kommer också att uppmuntras av AEC.

Hela branscher, sektorer eller en hel industri kan mycket väl bli mål för AEC´s initiativ. De företag som har välkända varumärken är ofta lätta mål. Men samtidigt är vi medvetna om att bojkotter är ett verktyg som bör användas med stor försiktighet och endast när företag bryter mot konsumentintresset.

Den finansiella sektorn och dess produkter, som utgår från att pengar i sig själv har ett värde, blir ett särskilt fokus för AEC och det viktigaste området för handling. Fonder, i synnerhet pensionssparande, som har hand om småsparares och vanliga arbetares medel, måste uppmuntras att verka utifrån ägarnas verkliga intresse när de investerar i olika branscher. Värderingarna måste utvecklas och respektera ökad medvetenhet och ansvarstagande. Vi kommer att lägga vikt vid de ansvarsfulla och etiska investeringsaktiviteter som tas fram tillsammans med andra grupper med expertis på området. För branscher där multifunktionalitet är särskilt viktig, t ex inom jordbruket och livsmedelsindustrin, kräver AEC en analys som utvärderar de etiska aspekterna av varje förädlingsled så att riskabla eller icke uthålliga verksamheter inte döljs från konsumenterna i bedrägligt syfte.

3. Ansvarsfull konsumtion: en ny kraft i det europeiska samhället

Under de senaste åren har många kriser och avslöjanden inom det europeiska jordbruket, från t ex galna ko-sjukan, långa djurtransporter, missförhållanden inom slakten till dioxinförorening av matolja, lett till att ansvarsfull konsumtion fått en mer framträdande roll. Samtidigt har oro uppstått när det gäller hur vetenskapliga och teknologiska landvinningar ska få påverka maten. Vi ifrågasätter att vetenskap ska vara den enda allenarådande grunden för lagstiftning och internationell standardisering, eftersom framåtskridandet som forskningen utlovar samtidigt innebär nya problem och nackdelar. De senaste årens skandaler visar att den obligatoriska kontrollen på livsmedelsområdet måste vara rigorös, men också att individen själv måste känna att han eller hon har inflytande och möjlighet att påverka produkternas säkerhet, och att lokal eller regional produktion måste få stöd. Relationen mellan lokala frågor och globala frågor debatteras redan av allt fler, och europeiska förslag t ex på det handelspolitiska området som leder till en fredligare och hållbar värld kommer att spela en allt viktigare roll.

AEC - organisationen för socialt och miljömässigt medvetna europeiska konsumenter vill stödja utvecklingen av konsumtion som ett medel, som tillsammans med andra verktyg kan uppnå hållbar utveckling inklusive social rättvisa och bevarande av resurser. Målet är att människan ska vara centrum för ekonomin. Således ska ansvarsfull konsumtion inom EU involvera konsumenterna genom fem särskilda initiativ:

· Konsumenter ska förändra sina konsumtionsmönster och vanor samt minska sin konsumtion i de fall där inga ansvarsfulla alternativ erbjuds.
· Konsumenter ska sluta använda produkter som framställts under villkor som skadar individen, samhället eller miljön.
· Konsumenter ska använda mer ekologiska, hälsosamma och rättvisemärkta produkter.
· Konsumenter ska främja ansvarsfulla varor och tjänster och motverka produktion och distribution av skadliga produkter, genom bojkott, brevkampanjer, insändare samt brev till företag och politiska aktörer samt genom annan politisk handling.
· Konsumenter ska använda den kunskap de har från sitt eget yrkesliv och dela med sig till andra konsumenter av de erfarenheter man gjort i informationssyfte.

Visserligen kommer en del isolerade konsumenter att finna dessa initiativ svåra, och de behöver hjälp, uppmuntran och stöd. Detta är en roll som organisationer som AEC kan utveckla. Att nå ut till alla i samhället är viktigt för en representativ och öppen organisation som AEC.

4. AEC är en särskilt lämplig organisation för främjandet av ansvarsfull konsumtion

Konsumentskyddet är i sig en aktivitet som indirekt stödjer ansvarsfull konsumtion. Men det räcker inte med de vanliga metoderna som syftar till att skydda och förstärka konsumenternas ekonomiska, legala, hälsomässiga och säkerhetsmässiga intressen. Många av AEC´s medlemsorganisationer har under lång tid verkat för och utvecklat specialkunskap om ansvarsfull konsumtion. Vissa av AEC´s medlemsorganisationer är helt eller nästan helt inriktade på att främja ansvarsfull konsumtion. En del har inskrivet i sina stadgar som slår fast att organisationerna helt och hållet ska ägna sig åt t ex solidaritet eller främjande av sociala frågor och länken till konsumtion. Bland AEC´s medlemsorganisationer finns också de som aktivt stödjer andra organisationer med liknande mål.

Alla AEC´s medlemsorganisationer utvecklar och deltar i kampanjer för att främja mer ekologiskt och socialt ansvar både när det gäller produktion och konsumtion. I många fall lägger organisationerna ner mycket tid och resurser på att stödja ett nätverk av aktiva konsumenter. Även forskning stöds för att främja ansvarsfull konsumtion. I vissa fall läggs mycket arbete ner på att göra märkningen mer känd, t ex när det gäller rättvisemärkning eller för att stödja aktiesparare som vill ta ett större socialt och miljömässigt ansvar. Vissa publicerar informationsmaterial som kritiserar barnarbete eller verkar för bättre förhållanden för djur. AEC har på detta sätt redan en god kunskapsgrund att stå på när det gäller ansvarsfull konsumtion.

5. AEC kräver ansvar från näringslivet och från politiska aktörer

Det är värt att nämna att vissa konsumenter känner att de måste ta ett större ansvar eftersom andra inte gör det. Men fler och fler konsumenter verkar vara beredda att axla ett större ansvar för att uppmuntra andra. Särskilt när det gäller företag finns det stor skillnad mellan olika aktörers ansvarstagande kopplat till de sociala och miljömässiga aspekterna av varor och tjänster. Även när det gäller politiker kan man tala om att vissa tar ett större ansvar än andra, i synnerhet när man inte lyckas driva igenom lagstiftning som respekterar människor och djur samt miljön. Bland forskare finns också liknande skillnader mellan de som tar ett större ansvar och de som inte gör det i sin vetenskapliga gärning. Hos våra myndigheter, som ska ta ett ansvar för riskanalys, verkar det också finnas en skillnad mellan dem som är beredda att använda försiktighetsprincipen och dem som struntar i den, på ett sätt som påminner om den franske författaren Francois Rabelais: "Vetenskap utan samvete är själens fördärv".

AEC uppmanar alla att ta sitt ansvar för en hållbar och uthållig utveckling från ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. För samhällets gemensamma välfärd vill AEC uppmärksamma följande mål, och vi ber politiker och ledare inom näringslivet att i högre grad bry sig om konsumenternas behov och förväntningar.

· Utvecklingen inom det europeiska utbildningssystemet måste integrera begreppet hållbarhet hos alla, samt uppmuntra till en mer solidarisk livsstil.
· Hållbarhet måste integreras i det politiska beslutsfattandet inom alla verksamheter och sektorer i samhället.
· De ekonomiska och finansiella sektorerna måste ta hänsyn till konsumenternas behov och ta ett större socialt ansvar i alla beslut.
· Allmänheten har rätt att få ta del av den information som myndigheter har om företagens verksamheter, särskilt när det gäller sociala och miljömässiga effekter.

När det gäller EU-kommissionen vill AEC särskilt att Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd (DG Sanco) ska fokusera mer på etik och värderingar hos europeiska konsumenter och stödja kravet på ökad tillgång till ansvarsfulla varor och tjänster samt information om företagens verksamheter, samt:

a) Integrera i alla DG Sanco´s projekt det synsätt som gäller sociala och miljömässiga effekter av konsumtion;
b) Skapa ett speciellt projekt som ger ekonomiskt stöd till initiativ som verkar för hållbart jordbruk, rättvis handel och andra aspekter av ansvarsfull konsumtion, och att man i rapporteringen av projekt tar med en analys av erfarenheterna;
c) Främja, stödja och stärka olika initiativ till dialog mellan europeiska konsumenter och konsumenter i andra delar av världen;
d) Ta ett beslut att verka för miljömärkning och EMAS i alla EU-länder;
e) Aktivt stödja utvecklingen av en europeisk definition av begreppet "ansvarsfull verksamhet" så att företag kan standardisera sin rapportering, parallellt med miljörapportering, och i enlighet med internationella handels- och konkurrensregler;
f) Definiera procedurer så att det blir möjligt för EU att snabbt agera för att förhindra att konsumenter drabbas;
g) Stärka de regelverk och kontrollsystem som redan finns för att företag inte ska kunna släppa ut varor och tjänster på marknaden i fall där säkerheten inte kan sägas vara väl utredd, samt ta fram tydliga regler för hur försiktighetsprincipen ska användas;
h) Ta fram förslag för en socialt orienterad integrerad produktpolitik (Integrated Product Policy, IPP) som komplement till miljöorienterad integrerad produktpolitik och initiativ om livscykelanalys (LC);
i) Uppmuntra forskning som granskar offentlig upphandling i EU-länderna i syfte att ta fram riktlinjer för EU om hur offentlig upphandling kan bidra till ökat ansvarstagande;
j) Samarbeta med Generaldirektoratet för forskning för att ta fram ekonomiska analysmetoder som tar hänsyn till ansvarsfull konsumtion;
k) Verka för synergi med alla andra Generaldirektorat inom EU-kommissionen, i synnerhet Generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik samt Generaldirektoratet för jordbruk, för att uppnå koherens i det europeiska policyarbetet.

AEC - organisationen för socialt och miljömässigt medvetna europeiska konsumenter verkar för att företag ska ta hänsyn till det ökande antalet ansvarsfulla konsumenter och respektera efterfrågan på ansvarsfulla varor och tjänster. AEC vill särskilt att företag ska vara uppfinningsrika och aktivt marknadsföra sina nya ansvarsfulla initiativ så att de blir kända bland konsumenter. Följande punkter gäller dessa frågor som vi lägger stor vikt vid:

· Varor måste ha lång livslängd och ska inte behöva bytas ut alltför snabbt. Särskild betoning måste läggas på god tillgång till reservdelar och kunnig personal som kan reparera varorna.
· Hänsyn till sociala och miljömässiga regler måste införlivas i designen. Särskilt när det gäller varor som tillverkas i u-länder måste produkterna designas så att de kan produceras med ny och bättre teknik.
· Sociala och miljömässiga kostnader måste tas med i produkternas pris för att säkra och ansvarsfulla varor och tjänster ska kunna bedömas rättvist i jämförelse med andra produkter.
· Rättvisa och öppna handelsregler samt respekt för försiktighetsprincipen är av största vikt.
· Information om de sociala och miljömässiga aspekterna av produktionen måste tas med i företagens årsrapporter.


(END)

UPP

ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER KONTAKTA OSS