Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-12-04  
Vi inför nu kampanjfinansiering

Först ett varmt tack för allt stöd och alla bidrag som kommit in efter våra vädjanden senaste tiden. Det visar att det finns en vilja att vi ska både finnas kvar och utvecklas vidare. Speciellt glädjande är den snabba ökningstakten av nya medlemskap och allt fler prenumeranter på KONSUMENT-NYCKELN men också att bidrag på storleksordningen mellan 500 och 1000 kronor kommer allt oftare.

Alltsedan vi blev av med de statliga bidragen, främst från den förra regeringen och sedan myndighetsbyråkratin efter nyordningen, har vi dragit ner på vad som kunnat utan att försämra den utåtriktade verksamheten. Nu återstår bara flytten till mindre lokaler för att även få ner hyreskostnaderna.

Som ett led i utvecklingen mot den konsumentfinansierade och konsumentstyrda konsumentorganisationen, för så borde det ju vara, gör vi nu snabba förändringar.

Verksamheten görs tydligare och direkt kampanjfinansierad, genom att öppna upp för direkt riktade bidrag till kampanj eller kampanjer som ni och övriga vill direkt stödja.

70% av insända bidrag kommer att gå till direkt riktad verksamhet i angiven kampanj medan 30 % avsätts för de gemensamma allmänna kostnaderna som är svårare att fördela, som till exempel hyror, datorer och relaterade kostnader, administration och dylikt. Vi tror att många känner det mer angeläget att stödja en eller flera direkta kampanjer än bara allmänt stöd, men det kan ju givetvis också fortsätta.

Flygblad
Bortsett från det nu föreslagna riktade kampanjstödet, är det oerhört viktigt att ni medlemmar och prenumeranter sprider information och flygbladen till alla ni kan. Tillväxten av medlemmar och prenumeranter är ju basen i flera avseenden.

”Rädda vår Mat” (pdf) >>
KONSUMENT-NYCKELN (pdf) >>
Framtidens odlingsmark (pdf) >>

Här är de kampanjer vi prioriterar just nu
och som är öppna för riktat stöd:

- KONSUMENT-NYCKELN
- Rädda vår Mat
- Bevarande av odlingsmarken för uthållig produktion och framtida behov (stopp för spridningen av avloppsslam)
- Vi sänker matkostnaderna med 30 % genom val av butik, förpackning och beredningsgrad
- Lokalt samarbete

Se hela listan med kampanjer som du kan stödja >>

Nyhetsbreven och hemsidan
Hemsidan är vårt ansikte utåt för information och opinionsarbete och finansieras av den allmänna budgeten. Alternativt efter speciell uppmaning om stöd för viss åtgärd.
Snabba KonsumentNyheter (SKN) är vårt gratis nyhetsbrev och kan ta emot bidrag från såväl medlemmar som gratisprenumeranterna och andra
KONSUMENTrapporten (KR) blir nu mera inriktad på medlemsinformation och finansieras av medlemsavgifterna
KONSUMENT-NYCKELN (KNY) finansieras av prenumerationsavgifterna samt delar av de riktade stöden för kampanjer

KONSUMENT-NYCKELN
blir en väsentlig del i arbetet, den blir direkt NYCKELN i händerna på konsumenter för förändring av ekonomi, hälsa, miljö och samhälle, en grön NYCKEL, som underlättar både konsumenternas val och livsstil. Råden bygger på consensus bland konsumenter och ska vara så objektiva som det bara går. Detta inte minst viktigt efter senaste tidens avslöjanden av jäv när det gäller myndigheternas rådgivning, kommersiella krafters inblandning i bantningsklubbar, hälsorådgivning, finansiell rådgivning, prissajter, personliga coacher, påverkan av läkare och lobbying på de politiska instrumenten. Att reklamen inte är avsedd som upplysning vet vi, men den styr oss för mycket.

Denna objektiva NYCKEL, med grön nyans, blir också en snabbare kommunikation, baserad på senaste rön och övertygelse och inte minst människors vittnesmål. De ”statliga” kostråden revideras med alltför stor tröghet och för sällan, forskares bindningar till företag, oenighet bland forskarna, svårigheten att överge gamla förlegade råd av prestigeskäl, samt hela yrkeskårer som inte vill erkänna att de blivit felskolade gör det inte lättare att vara uppdaterade. KONSUMENT-NYCKELN kommer att vara snabbare!

Få mer att säga till om
Eftersom vi konsumenter i alla fall måste dels betala produkterna, dels ta de hälsomässiga konsekvenserna (direkt i lidande och indirekt i ökade kostnader för rehabilitering), samt skattevägen genom fördyrad sjukvård, är det vi som borde ha mer att säga till om när det gäller konsumentrådgivning i alla avseenden. Det är bättre att vi gemensamt och kontinuerligt utvecklar ”råden” och kan redovisa antingen enighet eller på olika uppfattningar, så får den enskilde avgöra.

En mycket typisk och aktuell fråga är just nu under frenetisk debatt mellan de olika lägren, där etablerade gamla råd försvaras med hänvisning till diffusa antal forskningsrapporter eller ”100 års forskning” och förnekande av sådana resultat som går emot ”experterna”. Det är förståeligt att en så massiv desinformation som skett under lång tid med starka kommersiella intressen bakom, inte ger upp så snabbt. Det är därför inte att räkna med att myndigheternas kommande kostråd kommer att vara snabba nog eller radikala nog, men vi konsumenter kan inte vänta på att flera generationers experter ska gå i pension först. Bara faktumet att fetman, övervikten och diabetes ökar snabbare än någonsin gör att vi får förlita oss på annat än nyckelhål, kostrekommendationer och bantningsklubbar med kommersiella intressen inblandade eller reklamen.

Vår hälsa och vår ekonomi är viktigare för oss än att fortsätta att förlita oss på kommersiell vilseledande information och vi har inte tid att vänta på att de stridande experterna i samhället ska enas, så att myndigheterna ska våga ändra på sina råd, utan måste nu ta vårt eget förnuft till fånga för snabbare resultat och mindre lidande.

Bara Becels kolesterolkampanj runt om i landet borde vara en signal om att inte låta cyniska kommersiella krafter bluffa oss konsumenter till att köpa dyra och sämre margariner för att påverka våra kolesterolvärden. Bluffen som sprack till slut!

Hur gör jag för att stödja en viss kampanj?
Du gör så här:
Betala in valfritt stöd till Pg 638 20 78-1, ange ”Kampanjstöd” samt vilken kampanj du vill stödja. Ange även ditt namn, adress och e-postadress.

Allmänt stöd till samma plusgirokonto, ange gåva.
Du kan också skriva på ett autogiroförbindelse med en viss summa per månad. Formulär hittar du här (pdf).
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss