Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2005-11-03


Kampen fortsätter mot de härdade och delvis härdade fetterna!


Debatten har under hösten "luddats till". Industriella transfetter anses farliga, medan de som finns i mjölk och smör är naturliga och anses inte skadliga.

Genom att industriellt fullhärda vegetabila oljor minskar mängden transfett och en del företag hävdar nu att deras produkt är fri från transfett. Men det är inte poängen, de härdade och omestrade fetterna har inte i våra livsmedel att göra, oavsett mängden transfett.

Fettindustrins desinformationskampanj
Under de senaste åren har det skett en omvärdering av synen på fett och hälsa. Ett ökat intag av fett gör att vi inte går upp i vikt och att vi blir friskare. En långa rad studier visar detta. Mättat (exempelvis animaliskt) fett är fullgott och finns även i stor mängd i det för de nyfödda kanske viktigaste livsmedlet av alla - kvinnans bröstmjölk.

Men det finns två typer av fett som är desto mer riskabla för hälsan. Det är härdat fett och omestrat fett. Våra fasta margariner är uppbyggda på antingen härdade eller omestrade fetter och margarin är därmed det livsmedel som skall undvikas, medan smör är en fullgod naturprodukt, som inte har genomgått någon industriell bearbetning.

Framställning av härdat fett
Fettindustrin använder nästan uteslutande fetter från växtriket (vegetabiliskt fett) som råvara. Nästan alla är omättade fetter och därmed är de flytande. Det är bara mättade fetter som är fasta. Detta är fettindustrins stora problem - att kunna erbjuda livsmedelsindustrin fasta fetter, inte minst bageribranschen. Det gäller att erövra marknadsandelar från mejerisidan. (Något som har lyckats genom att samtidigt desinformera om smörets "farlighet"). Man har därför tillgripit metoden att härda flytande oljor så de blir fasta. Det är alltså frågan om en kosmetisk åtgärd, men till priset av hälsa och kemikaliinblandning.

Vid den industriella härdningsprocessen används en rad kemikalier som bättre hade passat vid tillverkning av skokräm, petrokemiska produkter eller målarfärg. Själva härdningen sker i stora reaktorer, det finns cirka sex stycken hos Karlshamn AB. I reaktorn blandas kemiskt förbehandlad flytande olja med nickelspån och vätgas. Vid denna brutala kemiska process förändras fettmolekylerna och en uppsjö av naturfrämmande molekyler bildas samtidigt, t ex positionella isomerer, aromatiska ämnen, transfettsyror, polymeriserade syror, karbonyler, nickelsåpa, koordinerade komplex mm.

Hälsorisker
Omfattande forskning har visat att intag av härdade fetter sätts i samband med många olika typer av hälsorisker, t ex hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, minskad födelsevikt, nedsatt fertilitet, allergier och astma etc. (Obs nickel i processen. Hos våra petrokemiska raffinaderier används också nickel för att processa oljeprodukter. Där är de starkt cancerframkallande nickelkarbonylerna ett allvarligt arbetshygieniskt problem för de anställda! ). Se vidare på www.gunnarlindgren.com. Många olika typer av problem tyder på att många olika riskabla substanser i det härdade fettet sannolikt samverkar när det gäller hälsoriskerna. Detta är så gott som helt outforskat, men trots detta får härdade fetter finnas i livsmedel som används i skolor, daghem och inom vårdsektorn.

För att härdningsprocessen skall fungera måste det flytande fettet förbehandlas kemiskt. Man måste ta bort viktiga näringsämnen (karotenoider, steroler, fosfolipider, vaxer, vitaminer och ett hundratal andra ämnen). Dessa skulle annars störa härdningen. På detta sätt blir det härdade fettet dubbelt riskabelt - hälsorisker med främmande ämnen och frånvaro av skyddande fettlösliga ämnen. Man skall då hålla i minnet att fett är en unik transportör av denna typ av viktiga näringsämnen. Vid denna förbehandling används natronlut, fosforsyra, blekmedel och kraftig upphettning.

Vi måste också fråga oss om ev. kvarvarande näringsämnen i det förbehandlade fettet också förändras till monstermolekyler i reaktorn? Förändras exempelvis fosfolipiderna och tar sedan sin plats som myelin i nervvävnad och ganglieceller i hjärnan? Hur påverkar i så fall detta vår hälsa?

Desinformation
Under hösten har vissa livsmedelsindustrier meddelat att man nu använder ett något förändrat härdat fett, med mindre andel transfettsyror eller helt fria från. Man vill därmed göra gällande att problemen är lösta. Men detta är vilseledande. Mängden transfettsyror minskar visserligen därför att härdningen pågår längre tid och en del transfettsyror ombildas då till mättade fetter. Men samtidigt kan man vänta att mängden av positionella isomerer, aromatiska ämnen, polymeriserade syror, karbonyler, nickelsåpa, koordinerade komplex mm ökar vid en utdragen kemisk process. Sedan bör var och en av principiella skäl endast godta livsmedel till våra barn och ungdomar som inte är processade med kemikalier och inte har en manipulerad molekylstruktur. Vi väljer hellre ett naturligt äpple framför en "fruktdrink light" med aspartam och syntetisk äppelarom.

Slutsatsen blir att kampen mot härdade fetter fortsätter - bojkotta livsmedelsföretag som använder härdade fetter i någon av sina produkter! Speciellt ett företag som bör pekas ut är Pågen AB som når många barn och ungdomar med sina produkter.

2008-01-31 Pågens har nu meddelat att de tagit bort härdade fetter i flertalet produkter. BRA! Några återstår men arbetet fortgår för att ändra även i dessa.

Läs mer om härdat fett på vår hemsida

upp