Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
REMISS
          2002-12-06


Till: Livsmedelsverket
Box 622
751 26 UppsalaDiarienr: 1453/02
Saknr: 341

Re: Codex märkningskommitté CCFL


Märkning
Sveriges Konsumenter i Samverkan har följt frågan om GMO-livsmedel i Codex under en längre tid och är inte imponerade av hur delegaterna från olika länder hanterat denna för konsumenter mycket viktiga fråga. Att CCFL vid mötet 2002 inte kunde enas i en rad frågor, och att Proposed Draft Guidelines for the Labelling of Foods Obtained Through Certain Techniques of Genetic Modification/Genetic Engineering: Labelling Provisions kom att återgå till Steg 3 är olyckligt.

Vi föreslår att Sverige verkar för att man slutar bråka om terminologi för att inte ytterligare fördröja processen. De engelska orden måste ändå översättas till olika språk. Det skulle t ex kunna vara möjligt att komma överens om att varje land får införa de begrepp som bäst passar situationen och språket i landet. För svensk del är det GMO, genetiskt modifierade organismer, och GMO-livsmedel som är de allmänt accepterade begreppen. Det är således ointressant att USA m fl utnyttjar CCFL år ut och år in för att bråka om ”modern biotechnology” som ändå inte går att använda i de flesta länder.

Sveriges Konsumenter i Samverkan vägrar acceptera ”modern biotechnology” eller motsvarande begrepp som märkning på livsmedel.

Definitioner
Samtidigt välkomnar vi att dokumentet med Definitions fick vara kvar på Steg 6 även om vi är tveksamma till vissa delegaters vilja att egentligen nå konsensus kring frågorna, trots upprepade försök t ex från EU (denna gång Spanien) att komma med konstruktiva förslag.

Sveriges Konsumenter i Samverkan betonar att det är särskilt viktigt att alla tre möjliga varianter i Scope (Appendix IV i Alinorm 03/22) finns kvar i CCFL-dokumentet med ”and/or” som länk mellan de tre olika satserna 1.1.1, 1.1.2 och 1.1.3.


Spårbarhet och märkning
Vi stödjer arbetet med att ta fram riktlinjer för spårbarhet och märkning. Vi ber att få hänvisa till de synpunkter vi lämnade den 26 oktober 2002 på CX/FICS 02/11/7 Dnr 1119-02 (bifogas). Vi anser att det är bra att CCFL inleder en diskussion om riktlinjer som kan komplementera arbetet i CCGP.


Övriga synpunkter
Vi noterar att dokumenten om riktlinjer för ekologiska livsmedel innehåller flera ämnen som vi inte kan acceptera i ekologisk produktion. Dessa är:

- Permitted substances for the production of organic foods (Annex 2, Table 1)

- ”Slurry or urine”

- ”Human excrements”

Vi kan inte acceptera dessa ämnen även om det sätts upp villkor (”Compositional requirements”, ”Conditions use”) eftersom risken att det sprids smittor och skadliga ämnen, inklusive tungmetaller, är för stor. Internationell handel med ekologiska livsmedel kan innebära risker om dessa ämnen används utan den nationella kontroll som är möjlig vid mer lokal eller närskalig produktion. Det finns ingen möjlighet för certifieringsorganen att garantera att skadliga ämnen inte sprids och gör stor skada.

Vi kan heller inte på detta stadium acceptera Flavourings (3.2) även om det finns regler för vad som får kallas ”naturliga” ämnen, eftersom vi inte har fullt förtroende för att alla de ämnen som finns definierade i Codex Alimentarius 1 A – 1995, Section 5.7 har utvärderats från det ekologiska perspektivet, t ex med de grundtankar kring att ekologiska livsmedel ska vara så lite bearbetade som möjligt, och utan onödiga tillsatser.

För de ämnen som föreslås som processhjälpmedel (Table 4) vill vi be att få återkomma.

Ursprungsland
Vi stödjer arbetet med att ta fram riktlinjer för ursprungsland som är ett allt viktigare konsumentkrav i takt med att ökad världshandel med livsmedel leder till ökad valmöjlighet i butik och restaurang. Vi anser att detta är en viktig principfråga som inte ska bromsas av WTO utan tvärtom ses som en grundläggande rättighet i en allt mer globaliserad värld. Det är i första hand Codex som ska hantera frågor som rör livsmedel, inklusive märkning, inte WTO.

Förslagen i Discussion Paper on Country of Origin Labelling (CX/FL 02/11) är intressanta och stämmer väl överens med våra krav, t ex när det gäller köttprodukter.

Ett stort problem är Codexreglerna för färdigmat (4.5.2) som slår fast att det är det land där råvarorna processats, inte det land där de producerats, som ska räknas som ursprungsland. I många fall, inklusive köttprodukter (t ex korv, köttbullar osv), ger detta fel signaler till konsumenterna.

Alternativet till bra Codexriktlinjer på området är att alla sorters märkning av nationell karaktär förbjuds. Detta anser vi inte är förenligt med redlighetskravet. Vi har som konsumenter rätt att veta vad det är vi köper, och varifrån det kommer är en viktig del av den rätten.