Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Märkning
2003-01-22

Ursprungsmärkning av kött - spårbarhet

Ett obligatoriskt märkningssystem har införts för att nötkött som saluförs ska kunna spåras. Märkningen ska garantera ett samband mellan å ena sidan identifieringen av slaktkropp/kött och, å andra sidan, det enskilda djuret eller gruppen djur.
Livsmedelsverket informerar i detalj om de nya reglerna >>

I systemet är det nödvändigt att alla aktörer, vid varje etapp av produktion och försäljning använder sig av ett identifierings- och registreringssystem som gör att nötköttets ursprung går att spåra. Nötköttsmärkning enligt reglerna omfattar märkning av nötkött i alla led i försäljningskedjan, t ex slakteri, styckningsanläggning, importör, grossist och butik. Konsumenterna ska i butiksledet kunna få information om köttets ursprung genom den märkning som finns i klartext på etiketten. Referensnumret är avsett för att tillsynsmyndigheten och berörda företag ska kunna spåra köttet tillbaka till det enskilda djuret eller gruppen djur. Aktörerna i varje del av handelskedjan måste kunna redovisa för myndigheten hur referensnumret ska uttydas.

Efter den inspektion som företogs av EU:s veterinärmyndighet (FVO) i början av år 2002, fick Sverige kritik. Man fann stora brister i spårbarheten av nötkött i butikerna. Bristerna berodde främst på en dåligt fungerande egenkontroll och journalföring hos företagen. Att det finns stora problem med efterlevnaden av
ursprungsmärkningsbestämmelserna har också bekräftats genom de lokala och regionala projekt som Livsmedelsverket tagit del av. Det är varje aktörs och varje organisations skyldighet att ta sitt ansvar för att
ursprungsmärkningssystemet fungerar på ett tillförlitligt sätt. Det är tillsynsmyndighetens skyldighet att, om brister konstateras, få till stånd rättelse genom att använda de sanktionsmöjligheter som lagstiftningen medger. Vi kan också konstatera att konsumenter tvingas bli mer aktiva och säga till när man upptäcker dåligt märkta varor.

Märkningen ska innehålla:

a.. Landet/länderna, medlemsstat eller tredje land, där djuret eller djuren
som ingår i gruppen är fött/födda.

b.. Landet/ länderna, medlemsstat eller tredje land, där djuret eller djuren
som ingår i gruppen är uppfött/uppfödda
.
c.. Landet, medlemsstat eller tredje land, där djuret/djuren är slaktade och
slakteriets kontrollnummer. Märkningen ska lyda: "Slaktat i (landets namn)
(anläggningens nummer)".

d.. Landet/länderna, medlemsstat eller tredje land, där köttet är styckat
(urbenat) och styckningsanläggningens kontrollnummer. Märkningen ska lyda:
"Styckad i (landets namn) (anläggningens nummer)".

e.. Ett referensnummer som fastställer sambandet mellan köttet och djuret/
gruppen djur.

Om djuret är fött, uppfött och slaktat i samma land får uppgiften "Ursprung:
landets namn" användas.

Exempel 1:
Fött i Danmark.
Uppfött i Danmark.
Slaktat i Danmark, 3434.
Styckat i Sverige, 5678.
12-18359-FM (ref.nr)

Exempel 2:
Ursprung: Danmark.
Slaktat i 3434.
Styckat i Sverige, 5678.
12-18359-FM (ref.nr)

Vid märkning med "Ursprung: XXXX" behöver inte uppgiften om slaktland (XXXX)
anges då detta ingår i definitionen "ursprung:". Slakteriets kontrollnummer är
dock även i detta fall en obligatorisk uppgift.

Om styckning av köttet skett på mer än en anläggning ska samtliga anläggningar
samt i förekommande fall kontrollnummer anges i märkningen.

Exempel 3:
Ursprung: Sverige.
Slaktat i 1234.
Styckat i Sverige, 5678 och 5467.
B1201012002

Vart ska man vända sig om man upptäcker fel eller brister?
Den offentliga tillsynen av hur reglerna i förordningar och föreskrifter efterlevs ligger på den myndighet som har ansvaret för tillsynen i den lokal där köttet hanteras. För anläggningar under Livsmedelsverkets tillsynsansvar, t ex slakterier och större styckningsanläggningar, utövas tillsyn av verkets inspektörer. För övriga verksamheter, som t ex butiker och mindre styckningsanläggningar, utövas tillsyn av kommunala inspektörer.

Enligt 46 a § Livsmedelsförordningen har miljö- och hälsoskyddsnämnd, eller motsvarande kommunala tillsynsmyndighet, till uppgift att utföra kontroll av nötköttsmärkningen avseende såväl obligatorisk som frivillig ursprungsmärkning. Om specifikationen eller egenkontrollprogrammet gällande den frivilliga
märkningen inte följs bör tillsynsmyndigheten meddela detta till Livsmedelverket.

upp