Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Nya livsmedel

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
Hultsfred 2000-01-05

Livsmedelsverket
Normenheten
Box 622
751 26 Uppsala

Yttrande    Dnr 2807/99

Ansökan om tillstånd till utsläppande på marknaden enligt förordning om nya livsmedel av Salatrim

Vi har tacksamt mottagit rubricerade remiss för yttrande. Eftersom vi inte är experter på fettsyrornas molekylärkemi begränsar vi vårt svar till andra aspekter, som kan vara av vikt ur konsumentsynpunkt.

Vi har förståelse för att behov finns för att minska fettintaget för somliga konsumenter, men är tveksamma till att det ska ske genom fortsatt intag av bakverk och konfektyrprodukter där fett ingår men med ev mindre kaloriinnehåll. Däremot känner vi igen strategin att smyga ut produkter på marknaden genom att först införa ingredienserna i beredda produkter.

Sveriges Konsumenter i Samverkan ställer sig helt avvisande till denna begäran om tillstånd till utsläppande av Salatrim. Vi kan inte inse att det skulle innebära någon som helst konsumentnytta, som redan antytts. Dessutom är inte märkningsfrågan på något sätt genomarbetad eller löst. Det råder ingen tveksamhet om att konsumenterna ska få information om ingredienser av detta slag, speciellt eftersom avsikten är att ”hjälpa folk att banta”. Det är en väsentlig skillnad i produkten och även om den endast ingår som ingrediens ingår det av specifik orsak och skall märkas/specificeras.

Produkten Salatrim betraktas som ett ”novel food” och bör därför genomgå en fullständig procedur före ett ev godkännande. Det kan inte anses lämpligt att hitta en genväg bara genom att hänvisa till ”begränsad användning” för att sedan gå vidare med ytterligare ansökningar och hänvisa till tidigare begränsat tillstånd.

Risken att beredda produkter innehållande Salatrim kan komma att konsumeras av barn, som inte behöver dra ner på fett,  är överhängande, vilket även påpekas av den engelska myndigheten ACNFP i sitt brev till Kommissionen. Detta måste ses som ännu ett skäl varför Salatrim inte bör ges detta begränsade godkännande för enbart bakverk och konfektyrprodukter. 

Avsikten för denna planerade användning är helt klart att marknadsföra beredda produkter som ett hjälpmedel för att banta, alltså indirekt påstå att produkten har effekt på hälsan eller sjukdomstillstånd. I så fall bör produkten även betraktas som ”funktionellt livsmedel” och hamna under Functional Foods-förordningen. Frågan är om inte Salatrim helt enkelt bör betraktas som läkemedel.

Några detaljer vill vi också kommentera ur dokumentationen som bilagts.

Som vi förstår rör det sig om kemiskt förändrade fettsyror, förändrade genom en härdningsprocess.  Denna process har tidigare debatterats livligt och margarinindustrin tog ju bort de härdade fetterna, fast man enbart angav som motiv att det var p g a den starka opinionen emot de härdade fetterna.

Under avsnitt III punkt 8 uppges också att oljorna kan komma från genetiskt manipulerade oljor och då uppstår ytterligare ett märkningsproblem. Som bekant är det ett konsumentkrav att sådant också ska märkas.

Under avsnitt IV punkt 10 räknas det upp en fascinerande mängd chokladprodukter och kakor i vilka Salatrim i första hand avses att användas. Det får en något parodisk effekt att läsa detta. Det verkar mera som avsikten är att skapa nya nyttigheter av sådant man tidigare fått lära sig avstå ifrån om man skulle hålla ett öga på kroppsvikten. Det blir ju fel signaler till överviktiga, och det verkar mera som om man vill skapa fler produkter för att kunna sälja mera, än att  verkligen vara till nytta för konsumenterna. På detta sätt blir i stället konsumenter med ont samvete till nytta för industrins krav på ökad omsättning och industrin får nya förföriska säljargument att lägga till sin redan ymniga arsenal av förförande ”konsumentinformation”.

När det gäller kliniska studier om risker och biverkningar anser vi att tiden är alltför knapp för att kunna dra säkra slutsatser. De långsiktiga effekterna är inte tillräckligt utredda.

Sammanfattningsvis finner vi inget som talar för att produkten ska få släppas ut på marknaden.
Ev kost- och nutritionsupplysning bör andra instanser sköta och inte fettindustrin.

Med vänlig hälsning

Sveriges Konsumenter i Samverkan

Bengt Ingerstam
ordförande 
 


Upp sida