Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Margarin
2002-01-29


Redovisning för hur
ett margarin tillverkas


Här följer en rad frågor till margarintillverkare som ger en bild av hur ett angivet margarin tillverkas, vilka processer som förekommer och vilka kemikalier som används. Du kan med hjälp av detta formulär själv ställa dessa frågor per brev.

En central tanke i livsmedelslagstiftningen är att konsumenten skall veta vad han betalar för. Detta finns angivet i Livsmedelsverkets författningssamling SVL FS 1993:19 i dess § 5, även kallad "redlighetsprincipen":

"Redlighet
5 § Märkningen och dess närmare utformning får inte vilseleda den till vilken ett livsmedel är avsett att saluhållas särskilt vad gäller livsmedlets beskaffenhet, i synnerhet dess karaktär, identitet, egenskaper, sammansättning, kvantitet, datumuppgift, ursprung samt tillverknings- eller produktionsmetod.

Ett livsmedel får inte tillskrivas verkningar eller egenskaper som det intehar. Inte heller får antydas att livsmedlet har speciella egenskaper i de fallalla liknande livsmedel har sådana egenskaper."

(Livsmedelsverkets författningssamlingar finns tillgängliga på internet under adressen www.slv.se klicka på "regler".)

När det gäller de kemikaliserade processerna ("tillverknings- eller produktionsmetod") hos matolje- och margarinindustrin, saknas dock denna kunskap hos konsumenterna. I synnerhet kostrådgivningen och inom hälsovården borde framställningen av olika matfetter vara väl känd, då man får inflytande över patienternas kostvanor. Avsikten med följande formulär för informationsinhämtning är att åtgärda denna brist, något som både Livsmedelsverket och industrin själv bör välkomna.

Frågorna är relevanta och här hänvisar vi till vår allmänna kunskap baserad på kontakt med myndigheter, expertis samt några standardverk när det gäller tillverkning av matfetter och margariner, t ex:

1. "Ullmans Encyclopedia of Industrial Chemistry"
2. "Encyclopedia of Chemical Technology"
3. "Encyclopedia of Chemical Processing and Design"
4. "Vegetabiliska Oljor och Fetter" från Karlshamns AB
5. Rapport från ett besök hor Karslhamns AB av Livsmedelsingengörer från SLU
6. Rapporter om kemiska/tekniska processer hos livsmedelsindustrin
Margarin som avses: ___________________________________

A ) Fettråvara
1. Vilka typer av fett är utgångspunkten för denna produkt?
Svar:
   
   
2. Vid vilken temperatur utvinnes dessa fetter?
Svar:
   
   
3. Om något av fetterna fraktas med båt, fraktas dessa på samma sätt som andra fettråvaror?
Svar
   
   
4. Används något lösningsmedel vid utvinningen?
Svar:
   
   
5. Vilka resthalter finns i fetterna/färdig produkt i så fall?
Svar
   
   

B ) Processer
Avslemming
1. Sker avslemming?
Svar:
   
   
2. Vilken kemikalie används då?
Svar:
   
   
Neutralisering
3. Sker neutralisering och med vilken kemikalie?
Svar:
   
   
4. Sker då i stället borttagande av de fria fettsyrorna med destillation och i så fall vid vilken temeratur?
Svar:
   
   
Blekning
5. Bleks fettet?
Svar:
   
   
6. Används inertgas vid blekningen i så fall?
Svar:
   
   
7. Blandas också citronsyra in i oljan vid ev blekning eller någon annan kemikalie?
Svar:
   
   
8. Vid vilken temperatur sker blekning i så fall?
Svar:
   
   
Spaltning av såpstock
9. Vilken kemikalie används vid spaltningen av såpstocken om sådan bildas, svavelsyra eller annan kemikalie?
Svar:
   
   
Deodorisering
10. Är fetterna i detta margarin deodoriserade?
Svar:
   
   
11. Vid vilken temperatur i så fall?
Svar:
   
   
12. Vilken halt av PAH (polyaromatiska kolväten) finns i margarinet?
Svar
   
   
13. Finns mätningar av PAH i fettet från både före och efter deodoriseringen, halter?
Svar:
   
   
Omestring
14. Är något av de ingående fetterna eller båda kemiskt omestrade?
Svar:
   
   
15. Är de i så fall omestrade var för sig eller i en blandning?
Svar:
   
   
16. Vilken kemikalie används i så fall vid denna kemiska process, natriummetylat eller enzymer?
Svar:
   
   
17. Leder omestringen till att alla tre fettsyrorna på glycerolmolekylen får nya positioner?
Svar:
   
   
18. Vid vilken temperatur sker i så fall processen?
Svar:
   
   
19. Är fettet missfärgat efter omestringen och bleks samt deodoriseras därför både före och efter omestringen?
Svar:
   
   
Härdning
20. Finns härdat fett i detta margarin?
Svar:
   
   
21. Vilken katalytisk metall har i så fall använts och vid vilken temperatur sker detta?
Svar:
   
   

C ) Tillsatser
1. Vilket emulgeringsmedel används, sojalecitin eller annat?
Svar:
   
   
2. Har emulgeringsmedlet framställts med hjälp av extraktionsmedel, i så fall vilket?
Svar:
   
   
3. Vilken halt av lösningsmedel innehåller i så fall emulgeringsmedlet?
Svar:
   
   
4. Är detta margarin färgat?
Svar:
   
   
5. Är färgen löst i lösningsmedel i så fall?
Svar:
   
   
6. Innehåller detta margarin tillsatt smakarom?
Svar:
   
   
7. Är det i så fall frågan om diacetyl?
Svar:
   
   
8. Är aromen löst i lösningsmedel i så fall?
Svar:
   
   
9. Är vitaminerna lösta i lösningsmedel i så fall vilket?
Svar:
   
   

D ) Övrigt
1. Finns det delar av lokalerna för tillverkningen som av brandmyndighet är klassade som ”explosions-zoner”, dvs särskilda bestämmelser gäller att verktyg, kläder, att installationer är ”exade” m m?
Svar:
   
   
2. Förekommer egenkontroll av lösningsmedelsrester?
Svar:
   
   
3. Vad är detektionsgränsen vid dessa analyser i så fall?
Svar:
   
   
4. Vilka lösningsmedel kontrolleras i så fall?
Sver:
   
   
5. Kontrolleras margarinets innehåll av substanser som akrolein, peroxider, epoxider m fl?
Svar:
   
   
6. Är det någon del av fettmassan som mer än en gång under tillverkningen genomgått någon av processerna avslemning, neutralisering, blekning och deodorisering, samt i så fall hur många gånger?
Svar:
   
   
   
upp