Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -Hultsfred
          2003-06-29


Till: Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala

Ta del av tidigare information >>

Fortsatta oklarheter och frågor angående Becel pro.activ

Företaget Unilever har i en annonskampanj påstått att ”Du kan lugnt fortsätta att äta Becel pro.activ”. Orsaken skulle vara att Livsmedelsverket bl a har sagt ”Inga höga halter av PAH i Becel pro.activ”.

Nu har konsumenten rätt att ställa höga krav på s k mervärdesmat med hälsopåståenden. Det finns inte några säkra gränsvärden för denna typ av cancerframkallande ämnen, som dessutom inte har någon naturlig plats i ett livsmedel, utan utgör en allvarlig förorening. Sveriges Konsumenter i Samverkan anser därför att inga påvisbara mängder alls av PAH skall kunna påvisas i denna typ av påstått hälsosamma livsmedel.

Samtidigt står det klart att EU-kommissionen tänker föreslå stränga gränsvärden för det cancerframkallande ämnet PAH. En stor utvärdering av EU:s vetenskapliga kommitté visar nu att människor får i sig minst tio gånger mer PAH via maten än från luften. I en nyligen publicerad rapport konstaterar kommittén att den mängd PAH som européer i genomsnitt får i sig orsakar 30 dödsfall i cancer per en miljon människor. Detta ligger flera tiotals gånger över den nivå som ett samhälle vanligtvis tvingas tolerera.

Kommittén menar att det också finns andra risker med PAH, bland annat risker för genetiska skador. Därför kan man inte föreslå ett säkert gränsvärde och dömer i stället ut alla halter som laboratorierna kan upptäcka med nuvarande testmetoder som oacceptabla i livsmedel. (Se SvD 28/6 03)

Vi är både förvånade och upprörda över att Livsmedelsverket mot denna bakgrund tycks godta den halt av PAH som finns i Becel pro.activ och låter beskriva detta som ”inga höga halter” eller inga ”förhöjda halter”. Även om några nyare analyser skulle tyda på lägre halter än i den första, så kvarstår cancerrisken med konsumtion av Becel pro.activ. Trots en lägre nivå kan ändå cancerrisken vara betydligt större än konsumtion av de olivoljor som av Livsmedelsverket belades med saluförbud. Detta beror på att en normalkonsument av Becel pro.activ äter ca 9 kg per år, medan en normalkonsument av en ”förbjuden” olivolja äter ca 0,6 kg. (Skillnad ca 15 ggr).

De hittills diskuterade halterna och gränsvärdena för PAH måste alltså ställas i relation till hur mycket man äter av ett livsmedel. Vi finner att halterna i Becel pro.activ måste ligga minst ca 15 ggr lägre än i de förbjudna olivoljorna för att cancerrisken vid normal konsumtion skall vara mindre än vid normal konsumtion av ”förbjudna” olivoljor. Så agerar Livsmedelsverket i många andra fall – gränsvärden sätts lägre för livsmedel som vi äter mycket av.

Efter dels alla turer kring analyserna av Becel pro.activ, dels tillverkaren Unilevers intervention i ärendet, samt dels Livsmedelsverkets ovilja att utföra de analyser man tidigare lovat, är det tyvärr svårt att bilda sig en uppfattning om det verkliga innehållet av PAH i Becel pro.activ och oklarheterna kvarstår. Trots de ”upphissade” detektionsgränserna i NIVAs andra analys tycks PAH halterna ändå vara så höga att cancerrisken ligger ca 10 gånger högre vid normal konsumtion av Becel pro.activ, än vid normal konsumtion av ”förbjudna” olivoljor om man tar hänsyn till de mängder som konsumeras.

Vi frågar nu:

1. Varför har Livsmedelsverket inte utfört de analyser av Becel Pro.activ man tidigare
utlovat? Varför har inte Livsmedelsverket undersökt varför ett av verket betrott
laboratorium kunnat komma med två så skilda resultat? Har fortfarande NIVA
Livsmedelsverkets förtroende?

2. Vilken verklig PAH-halt finns i Becel pro.activ?

3. Hur stor är risken för en normalkonsument av Becel pro.activ att drabbas
av cancer vid denna exponering? Ange detta som antalet cancerfall bland en miljon
människor under en livstid.

4. Hur många cancerfall under en livstid bland en miljon människor anser Livsmedelsverket
att PAH i Becel pro.activ skall få beräknas orsaka, innan Livsmedelsverket anger att detta
margarin med sina hälsopåståenden utgör en cancerrisk för den svenska befolkningen?

5. Hur många cancerfall får uppstå innan Livsmedelsverket förhindrar att tillverkaren
Unilever opåtalat kan påstå, dels att deras produkt inte är förenad med risk att få cancer och
dels att ”Du kan alltså lugnt fortsätta att äta Becel pro.activ”?


Vi ser med mycket stort intresse fram emot ett snabbt svar, eftersom Unilever bl a har anmodat oss att ”offentligt dementera att det föreligger risk med att äta Becel pro.activ".

Vi utgår ifrån att Livsmedelsverket är lika snabba att besvara dessa frågor som man var att avskriva ärendet 19 juni då de ”nya” testresultaten kom från NIVA (18 juni med mail kl 17.35.43).

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande

Ta del av tidigare information >>
upp