Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Margarin
2003-06-23 Vill du veta mer? Ta del av samlad och uppdaterad information >>


Oklarheter om innehållet av
cancerframkallande ämnen i Becel Pro.activ

Den 18 juni fick vi en kopia av ett mail från det Norska laboratoriet NIVA ställt till Unilever, där man förklarar att man nu har gjort om testen av Becel Pro.activ och kommit fram till helt andra resultat.

Unilever har alltså varit i kontakt med det laboratorium, NIVA i Norge, som för vår räkning analyserade Becel Pro.activ. Och nu ändrar sig laboratoriet och säger att analysen var felaktig. Omständighterna är så pass märkliga att oklarheterna snarare ökar och nya frågor måste besvaras.


Hissar upp detektionsgränsen

De nya analysvärdena har blivit lägre bl a på följande tvivelaktiga sätt. När laboratoriet tidigare har analyserat margarin har man angivit en detektionsgräns vid 0.5 mikrogram/kg för de olika PAH. Detektionsgränsen anger hur låga värden man kan mäta.

Nu har alltså NIVA höjt detektionsgränsen för en rad PAH. (2-Metylnaftalen till 2,7 mikrogram/kg, 2,6-Dimetylnaftalen till 1,9 mikrogram/kg, 2,3,5-Trimetylnaftalen till 1,7 mikrogram/kg, Fenantren till 1,7 mikrogram/kg och Benzo(b+j, k)flouranten till 1 mikrogram/kg).

Det mest anmärkningsvärda är att detektionsgränsen för Acenaften har höjts från 0,5 till 7,6 mikrogram/kg(15 ggr). Den ursprungliga nivån i Becel Pro.activ angavs till 5,2 mikrogram/kg. Men efter denna kraftiga upphissning av detektionsgränsen kan man påstå att det "inte finns något" Acenaften i margarinet. Genom att höja detektionsgränsen för olika PAH, kan laboratoriet i princip sänka analysresultatet till den nivå man önskar. Detta förfarande med höjda detektionsgränser ställer saken på sin spets - varför gör NIVA på detta sätt? Och vem har fått NIVA att agera så här?

Förorenades vid laboratoriet
Man säger också att provet blivit förorenat av PAH vid analyslaboratoriet. Detta är mycket uppseendeväckande. Orsaken till att vi valde detta laboratorium, var att Livsmedelsverket undersökt dess tillförlitlighet och metoder. De befanns så goda att verket använde laboratoriet för att peka ut olivoljor som var förorenade med PAH. Endast ett prov ansåg man behövas för att utfärda saluförbud. Detta säger en del om Livsmedelsverkets tilltro till analysresultaten. Att nu detta laboratorium skulle vara så oaktsamt att det förorenat proverna framstår som osannolikt. Laboratoriet säger att PAH tillfördes när vattnet togs bort ur margarinprovet samt att detta gjorde att resultatet blev alltför högt.

NIVA har tidigare analyserat ett annat margarin för Sveriges Konsumenter i Samverkan och detta innehöll också vatten som måste tas bort. Men enligt analysresultatet låg PAH-halterna i detta margarin till och med lägre än de nya analyserna av Becel Pro.activ. Av detta kan man dra slutsatsen att det finns oklarheter och att nya frågor måste ställas. Varför blev inte detta margarinprov förorenat när vattnet togs bort? NIVA kan inte ha olika metoder för olika margarinmärken?

Sveriges Konsumenter i Samverkan avser att tillskriva laboratoriet NIVA och be att få en rad frågor besvarade.

Cancerrisker kvarstår när det gäller Becel Pro.activ
Enligt den nya analysen från NIVA har man påvisat Benz(a)antracen i Becel Pro.activ. Detta är ett starkt cancerframkallande ämne. Även om den halt som nu anges är lägre än tidigare kan man vänta att cancerrisken kvarstår, men i mindre omfattning. Inte förrän ett margarin är helt fritt från cancerframkallande PAH, kan risken att drabbas av cancer av dessa ämnen anses vara eliminerad. Att halterna skulle ligga under ett angivet gränsvärde, säger tyvärr bara att de cancerfall man kan vänta vid dessa halter tolereras av den myndighet som anför detta gränsvärde.

Varför undersöker inte Livsmedelsverket det som har hänt?
Frågetecknen blir ännu flera. Hur kommer det sig att detta verk omedelbart lägger ner frågan, man har ju tidigare sagt att man ska göra egna tester? Litar man så blint på vad Unilever anför och godtar man att ett så renommerat laboratorium som NIVA helt ändrar sig efter kontakter med tillverkaren? Vore inte detta något att verkligen gå till botten med? Sveriges Konsumenter i Samverkan låter sig inte övertygas av dessa senaste turer utan blir ännu mer tveksamt och kommer att gå vidare med ärendet."

Ta del av mer information >>
upp