Inbjudan till seminarium
om aktuell forskning om margarin
och dess påverkan på vår hälsa


Tisdagen den 4 juni 2002
Ll 9-15
Karolinska sjukhuset i Stockholm

Obs! Lokal meddela till anmälda deltagare i god tid

09.00 Inledning Bengt Ingerstam hälsar välkommen och Karin Gardell inleder om vikten av objektiv kunskap för ett medvetet val - med hälsan i fokus
Föreläsare
Uffe Ravnskov. Medicine doktor och docent, ger den vetenskapliga bakgrunden till debatten om matfetter och hur kostbudskapet ständigt har förändrats.
Romuald Wroblewski. Docent och projektledare på Allmänmedicinska enheten Karolinska Sjukhuset, berättar om "Gröna öar". Ett samverkansprojekt mellan landsting, kommun och primärvård. ta upp matenkätens- och kommunal storköksdrifts betydelse och möjligheter (inkl. forskning) för allergiska barn och barn med födoämnes överkänslighet.
Gunnar Lindgren. Civilingenjör och miljödebattör som bl a fått Cancer och Allergifondens stora miljömedicinska pris 2001. Han berättar om kemikalieanvändningen i framställningen av margarin och ger exempel på forskningsrapporter som visar på samband mellan val av matfett och hälsa.
Bengt Ingerstam. Ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan, tar upp frågan om hur konsumenterna länge har vilseletts i reklamen och kostinformationen om matfett.
12.00-13.00 Lunchpaus
13.00 Lars-Börje Croon från Livsmedelsverket berättar om riskvärdering och riskhantering när det gäller bedömning av produktion och fettprodukter och om Livsmedelsverkets nuvarande ståndpunkt beträffande kostråden.
  Därefter följer en workshop där alla medverkar, ev. uppdelning i grupper om antal deltagare är stort, och vi samtalar om hur vi ska omvärdera äldre regler och hur vi ska inrikta konsumtionen framöver. Det gäller också vilka hälsobudskap som vi konsumenter kan ställa oss bakom. Naturligtvis också hur vi kan på olika sätt arbeta vidare med dessa frågor.
15.00 Avslutning


Anmälan senast den 23 maj via mail till: karin.gardell @folkbildning.net
Seminariet är kostnadsfritt. Förtäring till självkostnadspris.

Arrangör: Sveriges Konsumenter i Samverkan
http://www.konsumentsamverkan.se

sponsor: Tidskriften MEDIKAMENT http://www.medikament.nu