Till startsidan

  Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


Hultsfred 2003-08-27


Unilever
Box 621
251 06 Helsingborg

Becel pro.activ – PAH

Vi har mottagit ert brev.

Med anledning av era uppmaningar till oss att bl a avlägsna information från vår hemsida rörande PAH i Becel pro.activ har vi följande kommentarer:

När det gäller Becel pro.activ har vi konsumenter skäl att ställa mycket höga krav, eftersom denna produkt lanseras som ett livsmedel med effekt på hälsan - ett s k "functional food" och ni hänvisar i er reklam till hälsopåståenden. I synnerhet i en s k hälsoprodukt anser vi man ska kunna ställa högre krav på renhet än i produkter utan hälsopåståenden.

I både den ursprungliga analysen från NIVA och i omanalysen av Becel pro.activ kan man påvisa både totala PAH och sådana som av IARC klassats som cancerframkallande. Eftersom det inte finns några säkra gränsvärden för denna typ av väl undersökta genotoxiska miljögifter som PAH, innebär varje exponering en viss risk att få cancer. Det som skiljer en låg halt från en hög halt är hur många personer som drabbas vid en viss exponering. Men för den som drabbas är detta givetvis en oerhörd tragedi. Inte förrän PAH inte alls kan påvisas i en produkt "med nuvarande testmetoder" är den säker. Se bilaga nedan.
Detta förhållade och dessa handlingsprinciper kallas på fackspråk för linjära dos-risksamband och är en hörnsten i all cancerprevention.

En kommitté hos EUs vetenskapliga kommission anser att vi i Europa exponeras 30 ggr för högt, d v s antalet cancerfall p g a PAH är ca 30 cancerdödsfall per miljon personer under en livstid. Vi brukar dock i västvärlden av pragmatiska skäl tvingas tolerera 1 cancerfall per miljon av ett enskilt ämne - alla intagsvägar. Men om nu den verkliga nivån beräknas ligga 30 ggr för högt när det gäller PAH, måste stora insatser göras - vilket vi konsumenter kommer att driva på i alla former av produkter och processer.

Ni har i annonser om ”falskt larm” enbart förnekat ”förhöjda värden av PAH” och alltså inte förnekat att PAH finns, som även den omgjorda testen visar. I och med att Becel pro.activ inte är fritt från vare sig total PAH eller de klassade cancerframkallande PAH, kan vi inte dementera att det föreligger risk och alltså inte lugna konsumenterna med att konsumtion av Becel pro.activ inte är förenad med cancerrisk. Den dag som PAH inte längre är påvisbara "med nuvarande testmetoder", skulle vi inte tveka att meddela detta till de svenska konsumenterna.

Ni har i annonser i dagspressen informerat konsumenter och nyligen i handelns tidningar angett att vårt agerande är ett falskt alarm. Den bedömningen har ingen opartisk part gjort utan är helt er egen bedömning, vilket då får effekten av en direkt anklagelse och att vi skulle ha agerat mot bättre vetande och oansvarigt. Vi delar inte denna er bedömning utan kommer att låta lämplig myndighet granska sanningshalten i era annonser.

Vi anser inte att Livsmedelsverket till fyllest har vare sig agerat eller besvarat vår anmälan och ser därför inget motiv till att dra tillbaka denna, snarare har vi fler frågor som vi skulle önskat svar på från deras sida, inte minst när det gäller frågan hur det kan hända att ett betrott laboratorium kan komma med sådana motstridiga testresultat. Detta har inte SLV undersökt och gått till botten med.

Med hänvisning till dessa omständigheter är det svårt att uppfylla er anmodan i ert brev.

Vänligen

Bengt Ingerstam
ordförande


Läs mer om turerna kring Becel pro.activ >>


Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se