Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Avloppsslam


Hultsfred 1995-09-07

Öppet brev till

ARLA, Skånemejerier, Milko, NNP, Norrlandsmejerier
Slakteriförbundet, Farmek, Scan, Svenskt Kött
Nord Mills, Kungsörnen, Juvel
Sockerbolaget
Findus, Felix
Solanum
LRF, KRAV

för kännedom till
Jordbruksdepartementet
Naturvårdsverket
Vatten och Avloppsverksföreningen
Ragn-Sells AB
Svenska Naturskyddsföreningen


Vi konsumenter avvisar slamuppgörelsen - nu redovisar vi egen undersökning!


Den nyligen aviserade slamuppgörelsen mellan Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska vatten- och avloppsverksföreningen (VAV) och Naturvårdsverket (SNV), som även Svenska Naturskyddsföreningen och KRAV har ställts sig bakom, avvisas med skärpa från konsumenthåll. Det är ändå vi som ska äta upp maten och då förbehåller vi oss rätten att ställa krav på hur våra livsmedel produceras och välja det vi vill köpa och betala för.

Vi vänder oss därför till er som storproducenter av livsmedel, med begäran om att hålla livsmedelsproduktionen utanför den fortfarande mycket tvivelaktiga slamanvändningen. Vi önskar, tillsammans med er, ställa helt andra krav på hur näringsresurserna skall återföras så att inte oönskade föroreningar blandas i systemet.

Tyvärr är bristerna stora i det nyligen framlagda materialet och vi kan bara konstatera att den nödvändiga avskiljningen av föroreningar inte kommit till stånd under dessa fem år sedan slamstoppet trädde i kraft.

Konsument-Forum, idéell och fristående konsumentorganisation, har sedan många år tagit del i debatten om avloppsslammets spridning på mark avsedd för livsmedelsproduktion. Vi krävde tidigt genomgripande förändringar i avloppshanteringen för att man på ett riskfritt sätt i ett långsiktigt perspektiv skulle kunna återföra de behövliga växtnäringsämnena som vi människor lämnar till avloppssystemet (urin och fekalier).

På senare delen av 80-talet medverkade vi till att det då blev ett i det närmaste totalt stopp för vidare spridning av det då s k rötslammet. Vi publicerade våra konsumentkrav 1990.05.01 och framförde dem speciellt till LRF. Trots att Naturvårdsverket nu i fem år har utrett frågan, i samarbete med ett antal organisationer, är inte frågan korrekt behandlad. Man har inte lyssnat till oss konsumenter eller rådfrågat oss, som ju slutligen ska förtära de odlade alsterna. Vi har i vår organisation granskat Naturvårdsverkets arbete, som det presenteras i "Renare slam" rapport 4251 och den senaste "Användning av avloppsslam i jordbruket", rapport 4418. Många av nödvändiga åtgärder nämner man men ställer inga krav på genomförandet. Vissa grundläggande frågor berörs inte alls.

Eftersom inga krav framställts från myndighetshåll ser vi det nu som en nödvändig uppgift att framställa konsumentkraven och delge dessa till våra inhemska livsmedelsproducenter, som säkert har förståelse för konsumenternas synpunkter och krav på rena och nyttiga livsmedel. Det är ju brukligt inom affärslivet att köparen klargör sin kravspecifikation och före leverans testar och godkänner varan innan betalning erlägges. Så har hittills inte skett utan konsumenterna har förlitat sig på det som erbjuds eller lovas i reklamen. Den tiden är förbi, nu vaknar konsumenterna alltmer. Den producent som överraskas med att bli avslöjad får i regel genomlida en hel del obehagligheter och får svårigheter att återskapa förtroendet.

Inte alltid är opinionen sakligt grundad, men det kostar för mycket att försöka vända den. Alltså föredrar många producenter i dag att hellre ändra sin tillverkning än slåss emot kunderna. När det gäller slammet har vi nu tagit fram mängder av fakta som tidigare dolts för oss. Baserat på detta kommer säkert en stark och saklig opinion att kunna bildas och vi har för avsikt att arbeta för det också. Förhoppningen är då att vi ska ha livsmedelsproducenterna med oss och med opinionens hjälp kunna påverka våra myndigheter och intressenterna inom slamhanteringen till snabba och effektiva åtgärder. Även vi inser att situationen som den är nu är helt ohållbar.

I dagarna har frågan diskuterats med ett större antal organisationer, samlade inom Konsumenter i samverkan, paraplyorganisationen där Konsument-Forum är en av de nära 20-talet organisationer. Alla dessa ställer sig bakom denna aktion för ett renare slam och att vi ska behålla odlingssystemen rena och uthålliga. Det är inte uteslutet att även flera organisationer kommer att sluta upp bakom denna aktion.

Vi har sammanfattat våra krav i 6 enkla punkter till att börja med. Vi bifogar dem tillsammans med vår kritiska granskning av Naturvårdsverkets slamutredning. Ett komplett kompendium kommer att utges i dagarna, som grundligt går igenom slamfrågorna i ett brett perspektiv.

Vi önskar höra era synpunkter på dessa krav, om ni vill föreslå förändringar eller om ni kan ställa er bakom dem som de är.


Vi hoppas att ni snabbt hör av er.

Bästa hälsningar

Konsumenter i samverkan

Bengt Ingerstam
Generalsekreterare


( Tillbaka | Hem )