Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -




Hultsfred
           
2000-05-29

Kampanj Avloppsslam


Öppet brev till KF
Box 15200
104 65 Stockholm



Osäkerhet ang KF:s kadmiumpolitik

Våra konsumenter är osäkra när det gäller KF:s politik rörande framställningen av företagets livsmedelsprodukter. På senare tid har kadmiumfrågan lyfts fram eftersom kadmium idag utgör ett hot mot befolkningens njurfunktion. Ingen marginal anses finnas kvar. Det är av stor vikt att livsmedelsproduktion sker med så kadmiumren fosfor som möjligt.

Det finns idag mycket ren fosfor, t ex källseparerad urin och kadmiumfattig konstgödsel. (2 - 3 ppm kadmium i fosforn). Vanlig stallgödsel är också bra - förutsatt att den också sprids där djurens foder är odlat.

Däremot innehåller både förorenad konstgödsel och avloppsslam förhållandevis höga halter av kadmium. (Ca 45 ppm kadmium i fosforn, 1998 års slam).


Sveriges Konsumenter i Samverkan önskar få klarhet om följande:

  1. Anser KF att deras produkter skall framställas med hjälp av kadmiumfattig fosfor samt att kadmiumförorenad fosfor skall undvikas?
  2. KF säljer tre produkter: "Änglamark Vetemjöl", "Änglamark Vetekli" samt "Änglamark Grahamsmjöl Stenmalen". Hur höga kadmiumhalter finns i dessa tre spannmålsprodukter?