Konsumenter i samverkan

Logo

Kampanj: Avloppsslam8. Beräkning av antalet fall av njurskador som slamspridningen orsakar.

Kemikalieinspektionen anger utifrån vissa förutsättningar att användning av kadmiumförorenad fosfor i vårt jordbruk kan väntas ge upphov till ett stort antal nya njurskador i Sverige, där antalet beror på kadmiumhalten i den fosfor som används.

Halt kadmium
i fosforn
Ökning av antalet
fall av njurskador
5 mg/kg
25
2.100
4.600

Nu kan vi beräkna antalet nya fall av njurskador beroende på vilken gödsel vi använder. För enkelhetens skull anses det råda linjära samband mellan ovanstående kadmiumhalter.

Fall 1. Enbart bra konstgödsel
En bra konstgödsel (t ex NPK från Hydro Agri) har en Ök vid 2 mg/kg fosfor. Det är fullt praktiskt möjligt att gödsla hela arealen med ren konstgödsel. Då kommer antalet nya njurskador enl ovanstående tabell att bli ungefär 1. 000 nya fall (ungefär hälften av 2.100). Vidare kommer åkermarkens kadmiuminnehåll att öka med ca 50 kg per år. Här antas medelgivan vara 8 kg fosfor per hektar och år (totalt ca 25.000 ton för hela arealen på 3 milj hektar) men vid odling av spannmål antas givor på 25 kg per hektar.

Fall 2. Slam och bra konstgödsel
Det svenska slammet innehåller ca 5.000 ton fosfor med en Ök vid ca 40 mg/kg fosfor, dvs överskridande mängd kadmium från slammet blir totalt 200 kilo per år. Om man för resten av fosforbehovet på 20.000 ton använder bra konstgödsel, tillkommer 40 kg kadmium. Totalt 240 kg kadmium sprids i detta fall på hela arealen. Ök blir i detta fall som ett genomsnitt för hela arealen ca 12 mg per kilo fosfor. Enligt ovanstående tabell leder detta till ca 3.000 nya fall av njurskador.

Fall 3. Optimalt slam och bra konstgödsel
Man har fört fram att slammet successivt kommer att bli renare från kadmium, men enligt avsnitt 3. ovan måste vi vara realister och inse att vi idag står vid en gräns där kadmiumhalten i våra slam "närmar sig vad som är möjligt i dagens samhälle". Det är osannolikt att Ök kommer att underskrida 30 mg/kg som ett medelvärde för allt svensk slam. Med samma beräkningssätt blir då totala ökningen av kadmium per år ca 200 kg per år. Genomsnittlig Ök för hela arealen blir i detta fall ca 10 mg per kilo fosfor. Detta motsvarar ca 2.700 nya fall av njurskador.

9. Gränsvärden för slam och njurskador

Gällande gränsvärden för kadmium i slam ligger vid 2 mg/kg slam, mätt i torrt tillstånd. Då slammet innehåller ca 3% fosfor, kommer fosforn i slam att tillåtas innehålla upp till 66 mg kadmium per kilo fosfor, dvs 33 ggr mer än bra konstgödsel.
Till detta skall fogas att man enligt ett annat gränsvärde får tillföra upp till 1,7 g kadmium per hektar och år med slammet. Då endast i genomsnitt 0,03 g per hektar och år når människan och återfinns i slammet enligt avsnitt 4., kommer denna tillåtna tillförsel på 1,7 g att vara ca 50 ggr större än den mängd som är förenlig med ett uthålligt kretslopp och oförändrade halter i åkerjorden. År 2000 kommer detta gränsvärde att sänkas till 0,75 g kadmium per hektar och år. Samma totala mängd kadmium kommer ändå att spridas ut med slammet, men på en större areal med mindre givor. Enl resonemanget i avsnitt 5, minskar detta tyvärr inte vår exponering för kadmium och sänkningen är till ingen hjälp.
De gällande gränsvärdena skyddar oss således inte mot njurskador, utan banar snarare väg för dem.

10. Resultat

Situationen för befolkningens njurfunktion är allvarligt hotad genom kadmium. Detta måste bedömas vara ett mycket stort samhällsproblem, som bara tenderar att skärpas för varje ny generation. Vi låter kadmiumhalten i åkerjorden öka oavbrutet. Det kadmium som vi lägger ut och som inte tas upp i livsmedlen idag, ligger kvar och tas upp längre fram i framtiden. När vi talar om 2.000 nya njurskador betyder det att förekomsten av njurskador hos befolkningen ökar med 2.000 fall, men att detta sedan kvarstår generation efter generation. Det finns en eftersläpning i denna process. Om vi fortsätter sprida kadmiumförorenad gödsel, så kan förekomsten av njurskador väntas öka mot en högre nivå.
Även om man sedan avbryter all tillförsel av kadmium kommer man att ligga kvar på en förhöjd förekomst och sakta krypa tillbaka mot lägre nivåer. Detta gäller redan idag. I själva verket är det ofantliga konsekvenser som kadmiumspridningen leder till, om vi ser det på längre sikt. Under några korta år av mänsklighetens närvaro på jorden, laddar vår generation åkerjorden med njurskador, som sedan kommer att förfölja de ofödda. De har skäl att förbanna oss. Vi vet att kadmium är ett grundämne som inte går att ta bort från åkern i efterhand.
Huvuddelen av kadmiumtillförseln till människan kommer med baslivsmedel. Ökningen av kadmiumhalten i vår åkermark är den viktigaste orsaken till ökande halter i våra njurar.

Detta arbete visar:
- att det är fullt praktiskt möjligt att gödsla den svenska arealen med en fosfor som innehåller 2 mg kadmium per kilo fosfor, vilket ger upphov till en ökning på ca 50 kg per år för hela arealen.
- att vi i stället i denna kritiska situation avsiktligt väljer att övergå till de mest kadmiumförorenade gödselmedlen - våra avloppsslam. Om allt slam sprids motsvarar detta en ökning på ca 240 kg per år för hela arealen. Dvs ca 5 ggr mer än vid användning av ren konstgödsel
- att detta beräknas öka antalet njurskador i samhället med ca 2.000 nya fall.
- att om slammet blir optimalt rent beräknas det ändå öka antalet njurskador med 1.700 nya fall. Det finns inga "bättre" eller "sämre" slam - alla ger upphov till många onödiga njurskador.
- att gränsvärden, både de som gäller idag och de som kommer år 2000, godtar dessa njurskador.
- att slamrevisioner och slamsamråd godtar dessa njurskador.
- att slammet är den helt dominerande kadmiumkällan, jämfört med ren konstgödsel.
- att slammet sprider ca 5 ggr mer kadmium på en liten del av arealen, än vad ren konstgödsel gör på resten. I en oviss framtid är det de mest värdefulla åkrarna nära tätorterna som fylls upp med slammets kadmium.
- att denna ökning av kadmiumtillförseln och njurskador uppmuntras genom propaganda för ökad slamanvändning.nästa sida