Sveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -
Hultsfred
           
1999-05-16

Kampanj Avloppsslam


Till berörda parter vid reningsverken och myndigheterna i Närke samt till pressen angående spridning av avloppsslam på åkermark


Konsumenterna har inte tillräckligt infytande i frågan
spridning av avloppsslam på åkermark

Konsumenter i Samverkan  och däri ingående organisationen Konsument-Forum  följer noggrant frågan om hur växtnäringsämnen skall kunna återföras till åkerjorden på ett långsiktigt uthålligt sätt - och samtidigt inte ge upphov till risker och osäkerhet när det gäller livsmedelskonsumenternas hälsa. En av grundtankarna i den s.k. "slamöverenskommelsen" (1994) var att konsumenterna skall ha ett avgörande inflytande när det gäller frågan om ett slam skall spridas eller inte. Det syns vi inte ha haft i detta fall och det är anledningen till att vi nu skriver till er.

De senaste två  åren har nya forskningsresultat visat att kadmiumfrågan blivit en av de mest svårbemästrade hälsofrågorna. Vi har tagit fasta på  Kemikalieinspektionens och njurforskarnas stora oro. Analyser av kadmiumhalten i olika livsmedelsfabrikat, som vi gjort, visar tyvärr redan idag på höga halter och det finns inte utrymme för ytterligare kadmiumtillförsel till odlingsmarken. Detta är ett mycket definitivt krav, inget annat samhällsmål kan sätta det åt sidan. Vi måste med största målmedvetenhet välja den fosforgödsel som tillför minsta mängd kadmium vid samma fosforgiva och även anpassa odlingen att på ett effektivare sätt utnyttja jordarnas fosforlager.

Det är därför angeläget att göra en särskild kadmiumrevision av de slam som avses spridas i jordbruket - oavsett om de tidigare är godkända av s.k. slamsamråd eller inte, eftersom de gamla bedömningskriterierna inte tagit hänsyn till de nya forskningsrönen om kadmium.

Vi har därför gett vår sakkunnige i växtnäringsfrågor, civ. ing. Gunnar Lindgren, uppdraget att undersöka om de aktuella slammen är just den fosforgödsel, som tillför minsta mängd kadmium vid samma fosforgiva. Enligt Lindgrens utredning är fosforn i alla 10 slammen i Närke kraftigt förorenad av kadmium i jämförelse med annan tillgänglig fosfor, t ex källseparerad urin eller konstgödsel av bra kvalitet, (t ex NPK från Hydro Agri AB).

Vi kan därför konstatera att aktuella beslut inte är acceptabla och baserade på relevanta fakta, inte heller att man agerat enligt försiktighetsprincipen med tanke på oss konsumenter eller framtida odlingsmöjligheter på jordarna och motsätter oss därför att något av de jämförelsevis kraftigt kadmiumförorenade 10 slammen, som vi granskat, skall spridas på odlingsmark där livsmedel produceras.

Bilaga: granskningsrapport
Brev till lantbrukare i Landskrona kommun