Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Avloppsslam

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991013 
 Nu är avloppsslammet stoppat igen, 
för andra gången! 
Äntligen, men är det nu definitivt?
 

Ja vi hoppas det, efter mer än 10 års kampanjande, se närmare under kampanjen ”Avloppsslammet”. Vi har presenterat fakta, om och om igen. Vi har uppvaktat myndigheter, departement och näringslivet, vi har haft löpande diskussioner med LRF.

Vi har ansträngt oss att få platser i lokala slamråd, bl.a. i Stockholm, men konsumentrepresentanten där valdes i stället från KF. Motiveringen var att man inte kan ha ”konsumentrepresentanter som alltid säger NEJ!” 

Vi har underkänt ”slamöverenskommelsen” som bara är en partsinlaga mellan Avloppsföreningen och LRF med Naturvårdsverket  som legitimerande myndighet. Vi har skrivit till regeringen, statsminister Göran Persson, Miljödepartementet m.fl. Av svar vi fått (ett ! från Miljödepartmentet) hänvisas bara till Naturvårdsverket. Ja det är inte lätt att nå de makthavande, trots att vi säger oss ha ett demokratiskt system.

Några aktörers agerande är hedrande. T.ex. har ARLA alltid stått emot, likaså Cerealia på spannmålssidan och vägrat ta emot slam på åkermark för betande mjölkkor och spannmålsproduktion.

Nu måste vi också uttala vår uppskattning för att LRF tagit det viktiga beslutet att stoppa vidare slamspridning på åkermark (enligt Land Lantbruk 991012).  Det är helt i linje med försiktighetsprincipen. Man ska inte ta onödiga risker, i synnerhet när man anar att det finns problematiska samband som påverkar vår värdefullaste resurs för framtida livsmedelsförsörjning – vår åkermark.

Det har alltid varit motbjudande att återföra ”skiten” tillsammans med industrisamhällets gifter till matproduktionen. Så tycker vi konsumenter av livsmedel, som anser att vi har rätten att lägga oss i hur maten produceras. Vi ska ju både betala den och äta den, därför har vi en demokratisk rätt att få inflytande.

Fortsätt nu i rätt riktning. Riv upp slamöverenskommelsen och ta med konsumenterna i nästa runda. Vi får försöka gemensamt lösa problemen inför framtiden, det har våra barn också rätt att kräva.
 

1999-10-13

Bengt Ingerstam
ordförande
 

Läs mera: Fakta om bromerade flamskyddsmedel
Läs debattartikeln i DN 99-10-11